Konsultacje w klasach ósmych w zakładce OGŁOSZENIA

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w zakładce OGŁOSZENIA


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOAWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy 7:00 – 16:00
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 • Osoby wchodzące do szkoły przed wejściem do budynku obowiązkowo dezynfekują ręce. Zarówno uczniowie jak i osoby dorosłe.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie nie przynoszą zbędnych przedmiotów do szkoły.
 • Sale co najmniej raz na godzinę, będą wietrzone.
 • Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem. Nauczyciel powinien dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Szkoła utrzymuje w czystości sale zajęć, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne, dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki.
 • W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Osłony mogą być zdjęte w sali gdzie odbywają się konsultacje tylko wówczas gdy uczniowie i nauczyciel znajdują się w bezpiecznych odległościach minimum 1,5m
 • Uczniowie powinni unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Z szatni korzystaj według zasad przekazanych przez panie szatniarki.
 • Uczniowie, którzy chcą korzystać z konsultacji powinni zgłosić ten fakt nauczycielowi.

 


P o d l a s k i K u r a t o r O ś w i a t y

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok;

tel. (85) 748-48-48;   fax. (85) 748-48-49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

http://www.kuratorium.bialystok.pl

Białystok, 27   kwietnia 2020 r.

SPiKU.557.6.13.2020

Prezydent,

Burmistrz, Wójt,

Dyrektor Szkoły Podstawowej województwa podlaskiego

Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx .

Jednocześnie proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom oraz ich rodzicom.


Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie.

 Zgodnie z komunikatem jaki przekazał dnia, 24 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski, szkoły będą zamknięte do dnia 24 maja 2020 roku.

Nadal odbywać się będzie zdalne nauczanie, w którym mają obowiązek brać udział wszyscy uczniowie.

Ustalono również nowy termin egzaminów ósmoklasisty. Egzaminy te odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku. Szkoła zrobi wszystko, aby odbyły się one w bezpiecznych dla uczniów warunkach. Wyniki egzaminu będą znane pod koniec lipca 2020 roku. Uczniów klas ósmych zachęcam aby wykorzystali czas na jak najlepsze przygotowanie do czekającego ich egzaminów. Korzystajcie z materiałów dostępnych na stronie CKE , oraz pomocy nauczycieli.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i sił do pokonywania trudności jakie niesie nam, każdy dzień.

 Małgorzata Andronik – dyrektor szkoły


Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej http://www.spdabrowabial.pl/

Data publikacji strony internetowej: 26.09.2012r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  22.09.2019r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy
o przesłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  85 7121023.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

Ul. Południowa 13

16-200 Dąbrowa Białostocka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 85 7121023

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne, jedno  od ulicy Południowej 13 z podjazdem dla niepełnosprawnych, oraz drugie od ulicy Szkolnej 9a  , które także nie stanowi żadnych barier dla osób niepełnosprawnych  . Od strony boiska  są cztery wejścia otwierane w razie konieczności- np. umożliwienie wyjścia dzieci na lekcję wychowania fizycznego, otworzenie drogi ewakuacyjnej itp. Wejście znajduje się także od strony  kuchni, wejściem tym wchodzą wyłącznie pracownicy szkoły, a także wejście z parkingu  na ul. Południowej  na halę sportową .

Na parkingu przy ulicy Szkolnej 9a oraz  na parkingu na ulicy Południowej 13  wyznaczono i oznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

Sekretariat znajduje się na parterze, prowadzą do niego schody, osoba na wózku nie  może tam dojechać. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.  Pracownicy obsługi i administracji zobowiązani są pomóc osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw.

Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza i pomieszczeń znajdujących się na parterze starej szkoły  oraz na pierwszym piętrze i parterze nowej części szkoły .  W budynkach nie ma windy.

W obu budynkach znajdują się toalety dla niepełnosprawnych, w starej części budynku  toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w nowej części budynku toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz druku  powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Szkoła nie zatrudnia  tłumacza języka migowego.

  


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. i 10 kwietnia 2020r. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej będzie zamknięta do dnia 26 kwietnia 2020 r. W tym czasie nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Informuję, że egzaminy ósmoklasisty, które miały się odbyć w dniach 21 - 23 kwietnia 2020 r. zostały przesunięte na drugą połowę czerwca 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadomi o nowym terminie egzaminów ósmoklasisty 21 dni przed planowanym egzaminem. Zmianie także ulegną terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W naszej szkole wracamy do nauczania zdalnego dnia 15 kwietnia 2020 r.

Równocześnie informuję, że dzień 20 kwietnia 2020 r. jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć edukacyjnych z okazji Świąt Wielkanocnych wyznawców Prawosławia. W danym dniu nie będzie odbywało się nauczanie zdalne.

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty, odwołane są dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych wyznaczone wcześniej na 21,22,23 kwietnia 2020 r. W tych dniach lekcje będą się odbywały zgodnie z planem w formie nauczania zdalnego.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Dyrektor Małgorzata Andronik

 

 


Drodzy Rodzice!

       W związku z epidemią koronowirusa i koniecznością zamknięcia szkół informujemy, że nauczyciele po przez dziennik elektroniczny przekazują materiały do samodzielnej pracy w domu. Informacje przekazywane są przez zakładkę „praca domowa” lub w wiadomościach email do rodziców. Prosimy o sprawdzanie wiadomości przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego.

      Apelujemy aby dla bezpieczeństwa dzieci pozostawały w domach. Zachęcamy by w czasie zawieszenia zajęć uczniowie czytali lektury, oglądali ekranizacje lektur . Uczniów klas VIII zachęcamy do powtarzania materiału i przygotowywania się do egzaminu ósmoklasisty.

Wiele materiałów znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  www.cke.gov.pl

 Dyrekcja


Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki informuje o zawieszeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020 roku.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • od 16 marca do 25 marca szkoła jest zamknięta.
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.