X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Laureaci X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Część pisemna

Część ustna

Suma

1.

Patrycja Byczkowska

52

30

82

2.

Gabriela Mozolewska

54

24

78

3.

Paweł Czarnecki

47

27

74

4.

Zuzanna Zawadzka

48

24

72

5.

Wiktoria Jarmoszko

55

15

70

6.

Weronika Lengiewicz

52

15

67

7.

Izabela Motybel

53

9

62

8.

Paweł Wróblewski

46

9

55

9.

Michał Kułak

46

6

52

10.

Wojciech Zieziula

35

9

44


X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Wyniki części pisemnej X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Punkty

1.

Wiktoria Jarmoszko

55

2.

Gabriela Mozolewska

54

3.

Izabela Motybel

53

4.

Weronika Lengiewicz

52

5.

Patrycja Byczkowska

52

6.

Zuzanna Zawadzka

48

7.

Paweł Czarnecki

47

8.

Paweł Wróblewski

46

9.

Michał Kułak

46

10.

Wojciech Zieziula

35

11.

Bartosz Sienkiewicz

33

12.

Marlena Prostko

30

13.

Urszula Szypulska

29


X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Etap wojewódzki

Rok szkolny 2017/2018

Kod ucznia …………………

Punkty ………… miejsce ………….

Uczestniku konkursu!

Poniższy test składa się z 60 pytań testowych. Przeczytaj uważnie pytania i kółeczkiem zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli się pomylisz to postaw krzyżyk i jeszcze raz zaznacz prawidłową odpowiedź kółeczkiem.

Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Mamy nadzieję, że rozwiązanie poniższych zadań będzie dla Ciebie przyjemnością, połączoną ze sprawdzeniem wiedzy.

Życzymy powodzenia!

 1. Z kim należy uzgodnić projekt statutu gminy powyżej 300000 mieszkańców?

 1. Prezydentem RP;

 2. Prezesem Rady Ministrów;

 3. wojewodą;

 4. marszałkiem województwa.

 1. Kto nadaje gminie lub miejscowości status miasta?

 1. Prezydent RP;

 2. Rada Ministrów;

 3. wojewoda;

 4. marszałek województwa.

 1. Jaki dokument określa zasady tworzenia jednostki pomocniczej gminy?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy.

 1. Kto nadaje młodzieżowej radzie gminy statut, który określa jej zasady działania?

 1. rada gminy;

 2. wójt;

 3. sekretarz gminy;

 4. wojewoda.

 1. Kto jest organem stanowiącym w gminie?

 1. wójt;

 2. sekretarz gminy;

 3. rada gminy;

 4. skarbnik gminy.

 1. Ilu radnych wchodzi w skład rady gminy w gminach do 50000 mieszkańców?

 1. 15;

 2. 21;

 3. 23;

 4. 25.

 1. Kto powołuje skarbnika gminy?

 1. wójt;

 2. sekretarz gminy;

 3. rada gminy;

 4. młodzieżowa rada gminy.

 1. Kto opiniuje wniosek komisji rewizyjnej rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium?

 1. rada gminy;

 2. sekretarz gminy;

 3. regionalna izba obrachunkowa;

 4. wojewoda.

 1. Kto zwołuje sesje rady gminy?

 1. wójt;

 2. przewodniczący rady gminy;

 3. sekretarz gminy;

 4. starosta.

 1. Kto powołuje doraźne komisje rady gminy?

 1. wójt;

 2. sekretarz gminy;

 3. rada gminy;

 4. starosta.

 1. Jaki dokument określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy.

 1. Jaki dokument określa zasady działanie klubów radnych?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy;

 1. Komu przewodniczący rady gminy składa swoje oświadczenie majątkowe?

 1. wójtowi;

 2. wojewodzie;

 3. staroście;

 4. marszałkowi województwa.

 1. Kto jest organem wykonawczym w miastach powyżej 100000 mieszkańców?

 1. prezydent miasta;

 2. burmistrz;

 3. wójt;

 4. wojewoda.

 1. Kto powołuje zastępcę wójta?

 1. wójt;

 2. rada gminy;

 3. sekretarz gminy;

 4. wojewoda.

 1. Do kiedy wójt ma przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy?

 1. do dnia 31 marca;

 2. do dnia 31 maja;

 3. do dnia 30 czerwca;

 4. do dnia 31 lipca.

 1. Kto kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz?

 1. sekretarz gminy;

 2. przewodniczący rady gminy;

 3. wójt;

 4. starosta.

 1. Kto opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią?

 1. sekretarz gminy;

 2. przewodniczący rady gminy;

 3. wójt;

 4. przewodniczący komisji rewizyjnej.

 1. Czy sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Do kogo można się odwołać od decyzji z zakresu administracji publicznej wydanej przez wójta?

 1. przewodniczącego rady gminy;

 2. starosty;

 3. samorządowego kolegium odwoławczego;

 4. wojewody.

 1. W jakiej formie wójt może wydawać przepisy porządkowe w sprawach niecierpiących zwłoki?

 1. uchwały;

 2. zarządzenia;

 3. rozporządzenia;

 4. decyzji.

 1. Ilu mieszkańców gminy może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w gminach do 5000 mieszkańców?

 1. co najmniej 20;

 2. co najmniej 40;

 3. co najmniej 80;

 4. co najmniej 100.

 1. Jaki dokument określa zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego w gminie?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy.

 1. Kto prowadzi rejestr związków międzygminnych?

 1. starosta;

 2. marszałek województwa;

 3. minister właściwy do spraw administracji publicznej;

 4. wojewoda.

 1. Jaką większością głosów są podejmowane uchwały zgromadzenia związku międzygminnego?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. W którym roku została uchwalona ustawa o samorządzie powiatowym?

 1. 1990;

 2. 1998;

 3. 2002;

 4. 2011.

 1. Czy powiat posiada osobowość prawną?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Jaki dokument określa zasady dostępu do dokumentów powiatu?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut powiatu.

 1. Ilu radnych wchodzi w skład rady powiatu w powiatach do 40000 mieszkańców?

 1. 15;

 2. 17;

 3. 19;

 4. 21.

 1. Jaką większością głosów rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Kto zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu?

 1. wojewoda;

 2. starosta;

 3. komisarz wyborczy;

 4. przewodniczący rady powiatu.

 1. Komu podlegają komisje rady powiatu?

 1. staroście;

 2. sekretarzowi powiatu;

 3. radzie powiatu;

 4. skarbnikowi powiatu.

 1. Komu sekretarz powiatu składa swoje oświadczenie majątkowe?

 1. przewodniczącemu rady powiatu;

 2. wojewodzie;

 3. staroście;

 4. marszałkowi województwa.

 1. Zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym starosty powoduje odpowiedzialność na podstawie:

 1. Kodeku cywilnego;

 2. Kodeksu postępowania administracyjnego;

 3. Kodeksu karnego;

 4. Kodeksu spółek handlowych.

 1. Jaką większością głosów rada powiatu wybiera starostę?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje:

 1. zwykłą większością głosów;

 2. bezwzględną większością głosów;

 3. względną większością głosów;

 4. kwalifikowaną większością głosów.

 1. Komu podlega zarząd powiatu w realizacji swoich zadań?

 1. staroście;

 2. wojewodzie;

 3. sekretarzowi powiatu;

 4. radzie powiatu.

 1. Powiatowej administracji zespolonej nie stanowi:

 1. starostwo powiatowe;

 2. powiatowy urząd pracy;

 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;

 4. urząd marszałkowski.

 1. Jaki dokument określa organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego?

 1. ustawa;

 2. rozporządzenie;

 3. regulamin organizacyjny;

 4. statut powiatu.

 1. Kto powołuje skarbnika powiatu?

 1. rada powiatu;

 2. starosta;

 3. wicestarosta;

 4. wojewoda.

 1. Jaki dokument określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa?

 1. ustawa;

 2. uchwała sejmiku województwa;

 3. rozporządzenie;

 4. zarządzenie.

 1. Jaką większością głosów zapadają uchwały sejmiku województwa?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Jaką większością głosów sejmik województwa wybiera wiceprzewodniczącego?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Kto zwołuje sesje sejmiku województwa?

 1. wojewoda;

 2. marszałek województwa;

 3. przewodniczący sejmiku województwa;

 4. starosta.

 1. Komu kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej składa swoje oświadczenie majątkowe?

 1. przewodniczącemu sejmiku województwa;

 2. wojewodzie;

 3. marszałkowi województwa;

 4. sekretarzowi województwa.

 1. Jaki dokument określa przedmiot działania i zakres zadań komisji powołanych przez sejmik województwa?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut województwa.

 1. Czy członkiem zarządu województwa może być osoba która nie jest obywatelem polskim?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Jaką większością głosów sejmik województwa wybiera marszałka województwa?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Jaki dokument określa zasady i tryb działania zarządu województwa?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut województwa.

 1. Jaki dokument jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa?

 1. uchwała budżetowa;

 2. statut województwa;

 3. ustawa;

 4. rozporządzenie.

 1. W którym roku został uchwalony Kodeks wyborczy?

 1. 1990;

 2. 1998;

 3. 2001;

 4. 2011.

 1. Ilu mieszkańców powinien obejmować stały obwód głosowania?

 1. od 200 do 1000;

 2. od 300 do 2000;

 3. od 400 do 3000;

 4. od 500 do 4000.

 1. Kto ustala siedziby obwodowych komisji wyborczych?

 1. rada gminy;

 2. wójt;

 3. wojewoda;

 4. komisarz wyborczy.

 1. Z jakich części składa się spis wyborców w wyborach na wójta?

 1. A;

 2. A i B;

 3. A, B i C;

 4. A, B, C i D.

 1. W ilu egzemplarzach sporządza się spis wyborców?

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4.

 1. Czy osoba uzbrojona może wejść do lokalu wyborczego?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Jaka komisja wyborcza wydaje zaświadczenia międzynarodowym obserwatorom?

 1. Państwowa komisja wyborcza;

 2. obwodowa komisja wyborcza;

 3. gminna komisja wyborcza;

 4. okręgowa komisja wyborcza.

 1. Jaka komisja ustala wyniki głosowania w obwodach?

 1. obwodowa komisja wyborcza;

 2. okręgowa komisja wyborcza;

 3. gminna komisja wyborcza;

 4. Państwowa komisja wyborcza.

 1. Czy materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Podaj imię i nazwisko marszałka województwa podlaskiego.

…………………………………………………………………………………………………………………….


 

Klucz odpowiedzi wojewódzki 2018

1 – b

2 – b

3 – d

4 – a

5 –c

6 –b

7 –c

8 –c

9 –b

10 –c

11 –d

12 – d

13 –b

14 –a

15 –a

16 –b

17 –c

18 –c

19 –a

20 –c

21 –b

22 –d

23 –b

24 –c

25 –b

26 –b

27 –a

28 –d

29 –a

30 –b

31 –c

32 –c

33 –c

34 –c

35 –b

36 –a

37 –d

38 –d

39 –c

40 –a

41 –b

42 –a

43 –b

44 –c

45 –c

46 –d

47 –b

48 –b

49 –d

50 –a

51 –d

52 –d

53 –a

54 –b

55 –b

56 –b

57 –a

58 –a

59 –a

60 – Jerzy Leszczyński


 

   

Gimnazjum im. Armii Krajowej

   
© ALLROUNDER