XI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla młodzieży województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Laureaci XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Część pisemna

Część ustna

Suma

1.

Patrycja Byczkowska

59

24

83

2.

Michał Ponikwicki

55

24

79

3.

Wiktoria Jarmoszko

54

24

78

4.

Izabela Motybel

50

18

68

5.

Daniel Postołowicz

42

21

63

6.

Agnieszka Chodziutko

40

18

58

7.

Agnieszka Tryzna

45

12

57

8.

Karolina Mocarska

38

18

56

9.

Izabela Popowska

40

12

52

10.

Krzysztof Sławomir Marcinkiewicz

44

6

50

Wyniki części pisemnej XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Punkty

1.

Patrycja Byczkowska

59

2.

Michał Ponikwicki

55

3.

Wiktoria Jarmoszko

54

4.

Izabela Motybel

50

5.

Agnieszka Tryzna

45

6.

Krzysztof Sławomir Marcinkiewicz

44

7.

Daniel Postołowicz

42

8.

Izabela Popowska

40

9.

Agnieszka Chodziutko

40

10.

Karolina Mocarska

38

11.

Monika Zajkowska

34

12.

Przemysław Zawadzki

33

13.

Paweł Chodziutko

27

14.

Julia Bryszkowska

25

15.

Łukasz Antonik

21

Uczestniku konkursu!

Poniższy test składa się z 60 pytań testowych.  Przeczytaj uważnie pytania i kółeczkiem zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli się pomylisz to postaw krzyżyk i jeszcze raz zaznacz prawidłową odpowiedź kółeczkiem.

                Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Mamy nadzieję, że rozwiązanie poniższych zadań będzie dla Ciebie przyjemnością, połączoną ze sprawdzeniem wiedzy.

 

Życzymy powodzenia!

 1. Jaki dokument stanowi o ustroju gminy?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut.
 1. Kto nadaje miejscowości status miasta?
 2. Prezydent RP;
 3. Rada Ministrów;
 4. wojewoda;
 5. marszałek województwa.
 1. Kto tworzy jednostkę pomocniczą gminy?
 2. starosta;
 3. wójt;
 4. rada gminy;
 5. wojewoda.
 1. Organami gminy nie są:
 2. rada gminy;
 3. wójt;
 4. burmistrz;
 5. rada powiatu.
 1. Jaki dokument określa zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut.
 1. Ilu radnych wchodzi w skład rady gminy w gminach do 50000 mieszkańców?
 2. 15;
 3. 21;
 4. 23;
 5. 25.
 1. Co nie należy do wyłącznej właściwości rady gminy?
 2. uchwalanie budżetu powiatu;
 3. uchwalanie statutu gminy;
 4. ustalanie wynagrodzenia wójta;
 5. powoływanie skarbnika gminy.
 1. Jaką większością głosów rada gminy wybiera przewodniczącego?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaki dokument określa zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut gminy.
 1. Gdzie ogłaszany jest statut gminy?
 2. Dzienniku Ustaw;
 3. Monitorze Polskim;
 4. wojewódzkim dzienniku urzędowym;
 5. Gazecie Wyborczej.
 1. Komu przewodniczący rady gminy składa swoje oświadczenie majątkowe?
 2. wójtowi;
 3. sekretarzowi gminy;
 4. wojewodzie;
 5. marszałkowi województwa.
 1. Czy radny może brać udział w głosowaniu w radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Kto powołuje zastępcę wójta?
 2. wójt;
 3. rada gminy;
 4. wojewoda;
 5. sekretarz gminy.
 1. Czy wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Jaki dokument określa status prawny pracowników samorządowych?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut.
 6. Kto jest organem wykonawczym w dzielnicy?
 7. wójt;
 8. zarząd;
 9. rada dzielnicy;
 10. zebranie wiejskie.
 1. W jakiej formie wójt wydaje przepisy porządkowe w sprawach niecierpiących zwłoki?
 2. ustaw;
 3. rozporządzeń;
 4. zarządzeń;
 5. uchwał.
 1. Ilu mieszkańców może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w gminach do 20000 mieszkańców?
 2. co najmniej 50;
 3. co najmniej 100;
 4. co najmniej 150;
 5. co najmniej 200.
 1. Czy dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od jej kasowego wykonania?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Czy związek międzygminny posiada osobowość prawną?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Z kim należy uzgodnić projekt statutu związku międzygminnego?
 2. wójtem;
 3. starostą;
 4. marszałkiem województwa;
 5. wojewodą.
 1. W którym roku została uchwalona ustawa o samorządzie powiatowym?
 2. 1990;
 3. 1998;
 4. 2001;
 5. 2011.
 1. Ile lat trwa kadencja rady powiatu?
 2. 3 lata;
 3. 4 lata;
 4. 5 lat;
 5. 6 lat.
 1. Jaką większością głosów zapadają uchwały rady powiatu?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaką większością głosów rada powiatu wybiera wiceprzewodniczącego?
 2. zwykła;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaką większością głosów rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Kto zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu?
 2. starosta;
 3. przewodniczący rady poprzedniej kadencji;
 4. komisarz wyborczy;
 5. wojewoda.
 1. Z tytułu członkostwa w ilu komisjach radny powiatu może pobierać diety?
 2. nie więcej niż 2;
 3. nie więcej niż 3;
 4. nie więcej niż 4;
 5. nie więcej niż 5.
 1. W ilu egzemplarzach składa się oświadczenie majątkowe?
 2. 1;
 3. 2;
 4. 3;
 5. 4.
 1. Kto dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym sekretarza powiatu?
 2. przewodniczący rady powiatu;
 3. skarbnik powiatu;
 4. wojewoda;
 5. starosta;
 1. Kto jest przewodniczącym zarządu powiatu?
 2. przewodniczący rady powiatu;
 3. sekretarz powiatu;
 4. starosta;
 5. wojewoda.
 1. Czy członkiem zarządu powiatu może być osoba, która nie jest obywatelem polskim?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Jaką większością głosów następuje przyjęcie rezygnacji złożonej przez starostę?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaki dokument określa zasady funkcjonowania starostwa powiatowego?
 2. ustawa;
 3. rozporządzenie;
 4. regulamin organizacyjny;
 5. statut powiatu.
 1. Kto odwołuje skarbnika powiatu?
 2. wójt;
 3. sekretarz powiatu;
 4. starosta;
 5. rada powiatu.
 1. Kto kieruje do publikacji akty prawa miejscowego powiatu?
 2. starosta;
 3. przewodniczący rady powiatu;
 4. sekretarz powiatu;
 5. wojewoda.
 1. Kto prowadzi rejestr związków powiatów?
 2. marszałek województwa;
 3. wojewoda;
 4. Prezes Rady Ministrów;
 5. minister właściwy do spraw administracji publicznej.
 1. Jaką większością głosów podejmowane są uchwały związku powiatów?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 6. Gdzie ogłasza się statut województwa?
 7. Dzienniku Ustaw;
 8. wojewódzkim dzienniku urzędowym;
 9. Monitorze Polskim;
 10. Gazecie Wyborczej.
 1. Kto określa zasady i tryb opracowania strategii rozwoju województwa?
 2. wojewoda;
 3. marszałek województwa;
 4. sejmik województwa;
 5. starosta.
 1. Jakim organem jest sejmik województwa?
 2. stanowiącym;
 3. karnym;
 4. administracyjnym;
 5. finansowym.
 1. Ilu wiceprzewodniczących może wybrać sejmik województwa?
 2. nie więcej niż 3;
 3. nie więcej niż 4;
 4. nie więcej niż 5;
 5. nie więcej niż 6.
 1. Kto organizuje prace sejmiku województwa?
 2. wojewoda;
 3. marszałek województwa;
 4. starosta;
 5. przewodniczący sejmiku województwa.
 1. Czy przewodniczący sejmiku województwa w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu marszałkowskiego?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Mandat radnego województwa można łączyć z:
 2. mandatem posła;
 3. mandatem senatora;
 4. wykonywaniem funkcji wojewody;
 5. stanowiskiem dyrektora szpitala powiatowego.
 1. Ile dni ma marszałek województwa na odpowiedź na interpelację radnego?
 2. nie więcej niż 14;
 3. nie więcej niż 18;
 4. nie więcej niż 21;
 5. nie więcej niż 30.
 1. Czy radny województwa może pełnić funkcję kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Do kiedy radny województwa składa swoje oświadczenie majątkowe?
 2. do 30 kwietnia;
 3. do 15 maja;
 4. do 30 maja;
 5. do 15 czerwca.
 1. Zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym marszałka województwa powoduje odpowiedzialność na podstawie:
 2. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Kodeksu cywilnego;
 4. Kodeksu karnego;
 5. Kodeksu drogowego.
 1. Jaką większością głosów sejmik województwa wybiera członka zarządu?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Kto przedstawia raport o stanie województwa?
 2. sejmik województwa;
 3. wojewoda;
 4. zarząd województwa;
 5. starosta.
 1. Przez ile lat są przechowywane dokumenty z wyborów?
 2. co najmniej 5 lat;
 3. co najmniej 6 lat;
 4. co najmniej 7 lat;
 5. co najmniej 8 lat.
 1. Ile lat trzeba mieć ukończone aby zostać kandydatem na wójta?
 2. 18;
 3. 21;
 4. 25;
 5. 30.
 1. Kto dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania?
 2. rada gminy;
 3. komisarz wyborczy;
 4. wójt;
 5. wojewoda.
 1. Kto prowadzi rejestr wyborców?
 2. starostwo;
 3. urząd marszałkowski;
 4. urząd wojewódzki;
 5. gmina.
 1. Kto wydaje decyzje o wpisie do rejestru wyborców?
 2. rada gminy;
 3. komisja obwodowa;
 4. wójt;
 5. starosta.
 1. Ile lokali wyborczych może znajdować się w jednym pomieszczeniu?
 2. 1;
 3. 2;
 4. 3;
 5. 4.
 1. Kto ustala wzory urn wyborczych?
 2. obwodowa komisja wyborcza;
 3. gminna komisja wyborcza;
 4. okręgowa komisja wyborcza;
 5. Państwowa Komisja Wyborcza.
 1. Ilu obywateli może tworzyć komitet wyborczy wyborców?
 2. co najmniej 5;
 3. c najmniej 8;
 4. co najmniej 10;
 5. co najmniej 15.
 1. Podaj imię i nazwisko marszałka województwa podlaskiego.

 Klucz odpowiedzi etap wojewódzki 2019

1 – d

2 – b

3 – c

4 – d

5 – b

6 – b

7 – a

8 – b

9 – d

10 – c

11 – c

12 – b

13 – a

14 – a

15 – b

16 – b

17 – c

18 – d

19 – a

20 – a

21 – d

22 – b

23 – c

24 – a

25 – b

26 – b

27 – c

28 – a

29 – b

30 – d

31 – c

32 – b

33 – a

34 – c

35 – d

36 – b

37 – d

38 – b

39 – b

40 – c

41 – a

42 – a

43 – d

44 – a

45 – d

46 – a

47 – b

48 – a

49 – c

50 – a

51 –c

52 – a

53 –c

54 –b

55 –d

56 –c

57 –a

58 –d

59 –d

60 –Artur Kosicki


Uczniowie zakwalifikowani do stopnia wojewódzkiego XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego

L.p.

Imię i nazwisko

Szkoła

1.

Łukasz Antonik

Szkoła Podstawowa w Różanymstoku

2.

Izabela Motybel

Szkoła Podstawowa w Korycinie

3.

Krzysztof Sławomir Marcinkiewicz

Szkoła Podstawowa w Korycinie

4.

Daniel Postołowicz

Szkoła Podstawowa w Korycinie

5.

Przemysław Zawadzki

Szkoła Podstawowa w Jaświłach

6.

Agnieszka Tryzna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce

7.

Michał Ponikwicki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce

8.

Monika Zajkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce

9.

Karolina Mocarska

Gimnazjum w Jedwabnem

10.

Julia Bryszkowska

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem

11.

Aleksandra Skok

Szkoła Podstawowa w Krasnymborze

12.

Izabela Popowska

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

13.

Wiktoria Jarmoszko

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

14.

Patrycja Byczkowska

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

15.

Agnieszka Chodziutko

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

16.

 Paweł Chodziutko

 Szkoła Podstawowa w Nierośnie


Regulamin

XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla młodzieży województwa podlaskiego

objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Sokólskiego i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

1. Organizator.

Organizatorem XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej i Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty.

2. Cele konkursu.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego, przedstawienie jego struktury i zadań na poszczególnych jego szczeblach wśród młodzieży. Ma za zadanie krzewienie zdrowej rywalizacji oraz wymianę doświadczeń.

3. Adresaci konkursu.

Adresatami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjów województwa podlaskiego.

4. Etapy.

Etap I – szkolny: Dyrektor powołuje szkolną komisję konkursową, która przeprowadza eliminacje szkolne. W eliminacjach szkolnych może wziąć udział każdy uczeń. Uczniowie odpowiadają pisemnie na zestaw pytań nadesłanych przez organizatora konkursu (organizator przesyła szkole 1 zestaw, natomiast szkoła powiela go w równej ilości uczestników eliminacji szkolnych). Do etapu wojewódzkiego awansuje 3 uczniów z najwyższą ilością punktów spośród tych, którzy uzyskają co najmniej 90% punktów. W przypadku, gdy żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum do finału wojewódzkiego awansuje 1 uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli najwyższą ilość punktów uzyska co najmniej 2 uczniów, to komisja szkolna we własnym zakresie przeprowadza dla tych uczniów eliminacje ustne w celu wyłonienia zwycięzcy. Pytania na eliminacje ustne układa komisja szkolna. Protokół należy przesłać w ciągu 3 dni od zakończenia eliminacji szkolnych na adres organizatora.

Etap II – wojewódzki: komisję konkursową powołuje organizator konkursu, etap wojewódzki składa się z części pisemnej, po której 10 uczniów z największą ilością punktów otrzymuje tytuł laureata i awansuje do części ustnej. Jeżeli ilość uczniów będzie większa Komisja Konkursowa przeprowadza dodatkowe eliminacje do części ustnej. O końcowej kolejności decyduje suma uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej. Pytania na etap wojewódzki przygotowuje organizator konkursu.

4. Terminy.

a) zgłoszenie szkoły do konkursu – do 28 lutego 2019 r. listownie lub telefonicznie na adres organizatora konkursu.

b) Etap I – szkolny – 12 marzec 2019 r. godz. 10.00

c) Etap II – wojewódzki – 14 maj 2019 r. godz. 10.00

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa 13.

5. Zakres wiedzy.

Etap I – szkolny: Eliminacje: 60 pytań testowych dotyczących zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym dotyczących działania, struktury, organizacji i zadań samorządu terytorialnego.

Etap II – wojewódzki: część pisemna 60 pytań testowych.

Podstawowe źródła: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VII (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018, poz. 995 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018, poz. 913 z późn. zm.), Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2018, poz. 754 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym wyborów do samorządu terytorialnego (działy I, II, VII i VIII) i ogólnie dostępne podręczniki omawiające wyżej wymienione ustawy.

6. Nagrody.

Dyplomy finalisty oraz laureata, nagrody rzeczowe otrzymają laureaci.

7. Koordynator konkursu i adres organizatora:

Rafał Sanik, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej 16 – 200 Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 13, tel. (85) 7121023.

8. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzyga organizator konkursu.

UWAGA!!! Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.


 

 

Program

XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla młodzieży województwa podlaskiego

objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Sokólskiego i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej i Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zgłaszają się do organizatora do dnia 28 lutego 2019 roku listownie lub telefonicznie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy – szkolny odbędzie się dnia 12 marca 2019 roku. Komisje w pierwszym etapie powołują dyrektorzy szkół, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. Pytania testowe są przesyłane do szkół przez organizatora konkursu. Do drugiego etapu awansują trzej uczniowie z każdej szkoły, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów. Jeżeli żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum, do drugiego etapu awansuje jeden uczeń uzyskujący najwyższą liczbę punktów. W sytuacji, gdy najwyższą ilość punktów uzyska więcej niż jeden uczeń, wówczas komisja szkolna przeprowadza eliminacje ustne we własnym zakresie.

Etap drugi – wojewódzki odbędzie się dnia 14 maja 2019 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Komisję konkursową powoła organizator konkursu. Etap ten będzie składał się z części pisemnej (60 pytań testowych). Po jej zakończeniu 10 uczniów z najwyższą ilością punktów otrzymuje tytuł laureata i awansuje do części ustnej. W końcowej klasyfikacji będzie decydować suma punktów uzyskanych w części pisemnej i ustnej. Pytania składające się na etap drugi przygotowuje organizator konkursu.

Podstawowe źródła, z których należy przygotowywać się do konkursu to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VII (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018, poz. 995 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018, poz. 913 z późn. zm.), Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2018, poz. 754 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym wyborów do samorządu terytorialnego (działy I, II, VII i VIII) i ogólnie dostępne podręczniki omawiające wyżej wymienione ustawy.

Finaliści otrzymują dyplomu natomiast laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe.


X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Laureaci X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Część pisemna

Część ustna

Suma

1.

Patrycja Byczkowska

52

30

82

2.

Gabriela Mozolewska

54

24

78

3.

Paweł Czarnecki

47

27

74

4.

Zuzanna Zawadzka

48

24

72

5.

Wiktoria Jarmoszko

55

15

70

6.

Weronika Lengiewicz

52

15

67

7.

Izabela Motybel

53

9

62

8.

Paweł Wróblewski

46

9

55

9.

Michał Kułak

46

6

52

10.

Wojciech Zieziula

35

9

44


X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Wyniki części pisemnej X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Punkty

1.

Wiktoria Jarmoszko

55

2.

Gabriela Mozolewska

54

3.

Izabela Motybel

53

4.

Weronika Lengiewicz

52

5.

Patrycja Byczkowska

52

6.

Zuzanna Zawadzka

48

7.

Paweł Czarnecki

47

8.

Paweł Wróblewski

46

9.

Michał Kułak

46

10.

Wojciech Zieziula

35

11.

Bartosz Sienkiewicz

33

12.

Marlena Prostko

30

13.

Urszula Szypulska

29


X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Etap wojewódzki

Rok szkolny 2017/2018

Kod ucznia …………………

Punkty ………… miejsce ………….

Uczestniku konkursu!

Poniższy test składa się z 60 pytań testowych. Przeczytaj uważnie pytania i kółeczkiem zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli się pomylisz to postaw krzyżyk i jeszcze raz zaznacz prawidłową odpowiedź kółeczkiem.

Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Mamy nadzieję, że rozwiązanie poniższych zadań będzie dla Ciebie przyjemnością, połączoną ze sprawdzeniem wiedzy.

Życzymy powodzenia!

 1. Z kim należy uzgodnić projekt statutu gminy powyżej 300000 mieszkańców?

 1. Prezydentem RP;

 2. Prezesem Rady Ministrów;

 3. wojewodą;

 4. marszałkiem województwa.

 1. Kto nadaje gminie lub miejscowości status miasta?

 1. Prezydent RP;

 2. Rada Ministrów;

 3. wojewoda;

 4. marszałek województwa.

 1. Jaki dokument określa zasady tworzenia jednostki pomocniczej gminy?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy.

 1. Kto nadaje młodzieżowej radzie gminy statut, który określa jej zasady działania?

 1. rada gminy;

 2. wójt;

 3. sekretarz gminy;

 4. wojewoda.

 1. Kto jest organem stanowiącym w gminie?

 1. wójt;

 2. sekretarz gminy;

 3. rada gminy;

 4. skarbnik gminy.

 1. Ilu radnych wchodzi w skład rady gminy w gminach do 50000 mieszkańców?

 1. 15;

 2. 21;

 3. 23;

 4. 25.

 1. Kto powołuje skarbnika gminy?

 1. wójt;

 2. sekretarz gminy;

 3. rada gminy;

 4. młodzieżowa rada gminy.

 1. Kto opiniuje wniosek komisji rewizyjnej rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium?

 1. rada gminy;

 2. sekretarz gminy;

 3. regionalna izba obrachunkowa;

 4. wojewoda.

 1. Kto zwołuje sesje rady gminy?

 1. wójt;

 2. przewodniczący rady gminy;

 3. sekretarz gminy;

 4. starosta.

 1. Kto powołuje doraźne komisje rady gminy?

 1. wójt;

 2. sekretarz gminy;

 3. rada gminy;

 4. starosta.

 1. Jaki dokument określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy.

 1. Jaki dokument określa zasady działanie klubów radnych?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy;

 1. Komu przewodniczący rady gminy składa swoje oświadczenie majątkowe?

 1. wójtowi;

 2. wojewodzie;

 3. staroście;

 4. marszałkowi województwa.

 1. Kto jest organem wykonawczym w miastach powyżej 100000 mieszkańców?

 1. prezydent miasta;

 2. burmistrz;

 3. wójt;

 4. wojewoda.

 1. Kto powołuje zastępcę wójta?

 1. wójt;

 2. rada gminy;

 3. sekretarz gminy;

 4. wojewoda.

 1. Do kiedy wójt ma przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy?

 1. do dnia 31 marca;

 2. do dnia 31 maja;

 3. do dnia 30 czerwca;

 4. do dnia 31 lipca.

 1. Kto kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz?

 1. sekretarz gminy;

 2. przewodniczący rady gminy;

 3. wójt;

 4. starosta.

 1. Kto opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią?

 1. sekretarz gminy;

 2. przewodniczący rady gminy;

 3. wójt;

 4. przewodniczący komisji rewizyjnej.

 1. Czy sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Do kogo można się odwołać od decyzji z zakresu administracji publicznej wydanej przez wójta?

 1. przewodniczącego rady gminy;

 2. starosty;

 3. samorządowego kolegium odwoławczego;

 4. wojewody.

 1. W jakiej formie wójt może wydawać przepisy porządkowe w sprawach niecierpiących zwłoki?

 1. uchwały;

 2. zarządzenia;

 3. rozporządzenia;

 4. decyzji.

 1. Ilu mieszkańców gminy może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w gminach do 5000 mieszkańców?

 1. co najmniej 20;

 2. co najmniej 40;

 3. co najmniej 80;

 4. co najmniej 100.

 1. Jaki dokument określa zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego w gminie?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut gminy.

 1. Kto prowadzi rejestr związków międzygminnych?

 1. starosta;

 2. marszałek województwa;

 3. minister właściwy do spraw administracji publicznej;

 4. wojewoda.

 1. Jaką większością głosów są podejmowane uchwały zgromadzenia związku międzygminnego?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. W którym roku została uchwalona ustawa o samorządzie powiatowym?

 1. 1990;

 2. 1998;

 3. 2002;

 4. 2011.

 1. Czy powiat posiada osobowość prawną?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Jaki dokument określa zasady dostępu do dokumentów powiatu?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut powiatu.

 1. Ilu radnych wchodzi w skład rady powiatu w powiatach do 40000 mieszkańców?

 1. 15;

 2. 17;

 3. 19;

 4. 21.

 1. Jaką większością głosów rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Kto zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu?

 1. wojewoda;

 2. starosta;

 3. komisarz wyborczy;

 4. przewodniczący rady powiatu.

 1. Komu podlegają komisje rady powiatu?

 1. staroście;

 2. sekretarzowi powiatu;

 3. radzie powiatu;

 4. skarbnikowi powiatu.

 1. Komu sekretarz powiatu składa swoje oświadczenie majątkowe?

 1. przewodniczącemu rady powiatu;

 2. wojewodzie;

 3. staroście;

 4. marszałkowi województwa.

 1. Zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym starosty powoduje odpowiedzialność na podstawie:

 1. Kodeku cywilnego;

 2. Kodeksu postępowania administracyjnego;

 3. Kodeksu karnego;

 4. Kodeksu spółek handlowych.

 1. Jaką większością głosów rada powiatu wybiera starostę?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje:

 1. zwykłą większością głosów;

 2. bezwzględną większością głosów;

 3. względną większością głosów;

 4. kwalifikowaną większością głosów.

 1. Komu podlega zarząd powiatu w realizacji swoich zadań?

 1. staroście;

 2. wojewodzie;

 3. sekretarzowi powiatu;

 4. radzie powiatu.

 1. Powiatowej administracji zespolonej nie stanowi:

 1. starostwo powiatowe;

 2. powiatowy urząd pracy;

 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;

 4. urząd marszałkowski.

 1. Jaki dokument określa organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego?

 1. ustawa;

 2. rozporządzenie;

 3. regulamin organizacyjny;

 4. statut powiatu.

 1. Kto powołuje skarbnika powiatu?

 1. rada powiatu;

 2. starosta;

 3. wicestarosta;

 4. wojewoda.

 1. Jaki dokument określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa?

 1. ustawa;

 2. uchwała sejmiku województwa;

 3. rozporządzenie;

 4. zarządzenie.

 1. Jaką większością głosów zapadają uchwały sejmiku województwa?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Jaką większością głosów sejmik województwa wybiera wiceprzewodniczącego?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Kto zwołuje sesje sejmiku województwa?

 1. wojewoda;

 2. marszałek województwa;

 3. przewodniczący sejmiku województwa;

 4. starosta.

 1. Komu kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej składa swoje oświadczenie majątkowe?

 1. przewodniczącemu sejmiku województwa;

 2. wojewodzie;

 3. marszałkowi województwa;

 4. sekretarzowi województwa.

 1. Jaki dokument określa przedmiot działania i zakres zadań komisji powołanych przez sejmik województwa?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut województwa.

 1. Czy członkiem zarządu województwa może być osoba która nie jest obywatelem polskim?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Jaką większością głosów sejmik województwa wybiera marszałka województwa?

 1. zwykłą;

 2. bezwzględną;

 3. względną;

 4. kwalifikowaną.

 1. Jaki dokument określa zasady i tryb działania zarządu województwa?

 1. Konstytucja RP;

 2. ustawa;

 3. rozporządzenie;

 4. statut województwa.

 1. Jaki dokument jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa?

 1. uchwała budżetowa;

 2. statut województwa;

 3. ustawa;

 4. rozporządzenie.

 1. W którym roku został uchwalony Kodeks wyborczy?

 1. 1990;

 2. 1998;

 3. 2001;

 4. 2011.

 1. Ilu mieszkańców powinien obejmować stały obwód głosowania?

 1. od 200 do 1000;

 2. od 300 do 2000;

 3. od 400 do 3000;

 4. od 500 do 4000.

 1. Kto ustala siedziby obwodowych komisji wyborczych?

 1. rada gminy;

 2. wójt;

 3. wojewoda;

 4. komisarz wyborczy.

 1. Z jakich części składa się spis wyborców w wyborach na wójta?

 1. A;

 2. A i B;

 3. A, B i C;

 4. A, B, C i D.

 1. W ilu egzemplarzach sporządza się spis wyborców?

 1. 1;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 4.

 1. Czy osoba uzbrojona może wejść do lokalu wyborczego?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Jaka komisja wyborcza wydaje zaświadczenia międzynarodowym obserwatorom?

 1. Państwowa komisja wyborcza;

 2. obwodowa komisja wyborcza;

 3. gminna komisja wyborcza;

 4. okręgowa komisja wyborcza.

 1. Jaka komisja ustala wyniki głosowania w obwodach?

 1. obwodowa komisja wyborcza;

 2. okręgowa komisja wyborcza;

 3. gminna komisja wyborcza;

 4. Państwowa komisja wyborcza.

 1. Czy materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej?

 1. tak;

 2. nie.

 1. Podaj imię i nazwisko marszałka województwa podlaskiego.

…………………………………………………………………………………………………………………….


 

Klucz odpowiedzi wojewódzki 2018

1 – b

2 – b

3 – d

4 – a

5 –c

6 –b

7 –c

8 –c

9 –b

10 –c

11 –d

12 – d

13 –b

14 –a

15 –a

16 –b

17 –c

18 –c

19 –a

20 –c

21 –b

22 –d

23 –b

24 –c

25 –b

26 –b

27 –a

28 –d

29 –a

30 –b

31 –c

32 –c

33 –c

34 –c

35 –b

36 –a

37 –d

38 –d

39 –c

40 –a

41 –b

42 –a

43 –b

44 –c

45 –c

46 –d

47 –b

48 –b

49 –d

50 –a

51 –d

52 –d

53 –a

54 –b

55 –b

56 –b

57 –a

58 –a

59 –a

60 – Jerzy Leszczyński


 

   
© ALLROUNDER