PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

1.     1.       Punktowy system oceniania został opracowany dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

                Ocenę z zachowania ustala się według skali:

                wzorowe – wz

                bardzo dobre – bdb

                dobre – db

                poprawne – pop

                nieodpowiednie – ndp

                naganne – nag

                Punkty wpisywane są na bieżąco przez wychowawcę i innych nauczycieli z adnotacją określającą czego dotyczą. Punkty pozytywne lub negatywne przyznaje się za sprawowanie się ucznia na terenie szkoły.

                Pod koniec semestru wychowawca na podstawie ilości zebranych punktów wystawia ocenę semestralną z zachowania. Wystawiając ocenę z zachowania wychowawca konsultuje się z nauczycielami innych przedmiotów.

1.     2.       Za kryterium oceny z zachowania przyjmujemy liczbę punktów uzyskanych przez ucznia zgodnie z następującymi zasadami:

                wzorowe – ponad 190 punktów

                bardzo dobre – 189 – 150

                dobre – 149 – 100

                poprawne – 99 – 60

                nieodpowiednie – 59 – 20

                naganne – poniżej 19

                Ocena zachowania powinna uwzględniać:

                - funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

                - respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

                - dbałość o honor i tradycje szkoły,

                - dbałość o piękno mowy ojczystej,

                - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

                Osoba, która uzyskała:

  • 30 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od liczby zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego;
  • 50 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od liczby zdobytych punktów dodatnich nie może otrzymać oceny bardzo dobrej zachowania w danym semestrze roku szkolnego;
  • 70 punktów ujemnych, niezależnie od liczby zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny dobrej zachowania w danym semestrze roku szkolnego

1.     3.       Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 100 punktów, które są równorzędnością

oceny dobrej.

                Jeśli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, bez względu na ilość uzyskanych punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.

                Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny „Zachowania pozytywne”.

                Uczeń traci punkty, jeśli podejmuje działania określone w kryteriach oceny „Zachowania negatywne”.

                Jeśli uczeń naprawi swój naganny czyn  (przeprosi, naprawi zniszczoną rzecz, sprzęt, odkupi, to otrzymuje mniej punktów ujemnych-patrz tabela „Zachowania negatywne”).

ZACHOWANIA POZYTYWNE

Lp.

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

1.

Laureat konkursu przedmiotowego

o zasięgu wojewódzkim

nauczyciel przedmiotu

60

każdorazowo

2.

Finalista konkursu przedmiotowego

o zasięgu wojewódzkim

nauczyciel przedmiotu

50

każdorazowo

3.

Udział w etapie powiatowym konkursu przedmiotowego

nauczyciel przedmiotu

15

każdorazowo

4.

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym

nauczyciel przedmiotu

10

każdorazowo

5.

Zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych na etapie szkolnym

nauczyciel wf

5

każdorazowo

6.

Udział w zawodach sportowych na etapie szkolnym

nauczyciel wf

3

każdorazowo

7.

Zajęcie I-III miejsca w zawodach

sportowych na etapie powiatowym

nauczyciel wf

15

każdorazowo

8.

Udział w zawodach sportowych na etapie powiatowym

nauczyciel wf

8

każdorazowo

9.

Zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych na etapie półfinału wojewódzkiego

nauczyciel wf

25

każdorazowo

10.

Udział w zawodach sportowych na etapie półfinału wojewódzkiego

nauczyciel wf

15

każdorazowo

11.

Zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych na etapie wojewódzkim

nauczyciel wf

40

każdorazowo

12.

Udział w zawodach sportowych na etapie wojewódzkim

nauczyciel wf

30

każdorazowo

13.

Zajęcie I-X miejsca w zawodach sportowych na etapie ogólnopolskim

nauczyciel wf

50

każdorazowo

14.

Udział w zawodach sportowych na etapie ogólnopolskim

nauczyciel wf

40

każdorazowo

15.

Zajęcie I-III miejsca w konkursie na etapie szkolnym*

nauczyciel prowadzący

5

każdorazowo

16.

Udział w konkursie na etapie szkolnym*

nauczyciel prowadzący

3

każdorazowo

17.

Zajęcie I-III miejsca w konkursie na etapie gminnym*

nauczyciel prowadzący

8

każdorazowo

18.

Udział w konkursie na etapie gminnym*

nauczyciel prowadzący

5

każdorazowo

19.

Zajęcie I-III miejsca w konkursie na etapie powiatowym*

nauczyciel prowadzący

10

każdorazowo

20.

Udział w konkursie na etapie powiatowym*

nauczyciel prowadzący

8

każdorazowo

21.

Zajęcie I-III miejsca w konkursie na etapie wojewódzkim*

nauczyciel prowadzący

25

każdorazowo

22.

Udział w konkursie na etapie wojewódzkim*

nauczyciel prowadzący

10

każdorazowo

23.

Zajęcie I-III miejsca w konkursie na etapie ogólnopolskim*

nauczyciel prowadzący

40

każdorazowo

24.

Udział w konkursie na etapie ogólnopolskim*

nauczyciel prowadzący

20

każdorazowo

25.

Aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych (chór, prowadzący, artyści, porządkowi)

osoba odpowiedzialna

3

każdorazowo

26.

Funkcja w szkole (aktywne działanie)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

10

jednorazowo

27.

Kultura osobista

wychowawca

10

jednorazowo przy braku uwag/nagan

28.

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą

wychowawca i grono pedagogiczne

10

jednorazowo

29.

Pomoc w bibliotece, stołówce szkolnej, świetlicy

wychowawca, opiekun świetlicy, biblioteki, stołówki

5

jednorazowo

30.

Pomoc i organizacja imprez sportowych

nauczyciel wf

3

każdorazowo

31.

Praca na rzecz klasy i szkoły

wychowawca i grono pedagogiczne

3

każdorazowo

32.

Pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość, łagodzenie konfliktów koleżeńskich

wychowawca

5

każdorazowo

33.

Aktywne pełnienie funkcji dyżurnego

wychowawca

3

jednorazowo

34.

100% frekwencja w miesiącu

wychowawca

1

1 raz w m-cu

35.

Inne pozytywne formy aktywności (np. Góra Groza, PCK, inne)

wychowawca i grono pedagogiczne

5

każdorazowo

36.

Brak godzin nieusprawiedliwionych i maksymalnie 1 spóźnienie semestrze

wychowawca

5

1 raz w semestrze

37.

Systematyczne, aktywne korzystanie z biblioteki szkolnej (oddawanie książek w terminie, aktywność czytelnicza)

opiekun biblioteki, wychowawca

10

jednorazowo

38.

Udział w szkolnych zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych  (np.SKS)

nauczyciel prowadzący

10

jednorazowo

* dotyczy udziału w konkursach artystycznych, ekologicznych, humanistycznych, językowych, itp. (za ostatni etap, w którym uczeń brał udział)

ZACHOWANIA NEGATYWNE

                Punkty ujemne przyznawane są za każde przewinienie. Punkty ujemne przyznają nauczyciele i pracownicy szkoły. Liczba punktów ulega zmianie (patrz: punkty podane w nawiasach), gdy uczeń zadośćuczyni popełnionemu czynowi.

Lp.

    Kryteria oceny

   Liczba punktów

1.

Stosowanie używek(papierosy, alkohol, narkotyki i inne)

- 50 (-40)

2.

Kradzież

- 50 (-30)

3.

Pobicie

- 50 (-20)

4.

Fałszowanie dokumentów(zwolnienia, usprawiedliwienia, wpisywanie ocen do dziennika)

- 20

5.

Nagana dyrektora i wychowawcy

- 40

6.

Lekceważący/arogancki stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

- 15 (-10)

7.

Agresja fizyczna

- 15 (-10)

8.

Wulgarne słownictwo

- 5 (-3)

9.

Niszczenie sprzętu i mebli szkolnych

- 20 (-15)

10.

Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia

- 2

11.

Ubliżanie kolegom, zaczepki słowne

- 10 (-8)

12.

Niszczenie rzeczy kolegów

- 10 (-8)

13.

Niewykonanie poleceń nauczyciela

- 5

14.

Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań

- 5

15.

Niewywiązywanie się z obowiązku dyżurowania

- 5

16.

Wymuszanie pieniędzy, skłanianie do niewłaściwych zachowań

-10 (-8)

17.

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji

- 5

18.

Złe zachowanie na stołówce, w bibliotece, w gabinecie higienistki

- 5

19.

Zaśmiecanie otoczenia

- 5

20.

Spóźnienie się na lekcję (więcej niż 3 w semestrze)

- 5

21.

Niewłaściwy ubiór, uczesanie, wygląd ucznia (oprócz zabaw szkolnych), brak obuwia zmiennego

- 5

22.

Posiadanie i używanie telefonu komórkowego, sprzętu MP3 (bez wcześniejszego uzgodnienia z wychowawcą na piśmie)

- 10

23.

Opuszczenie budynku szkoły bez zezwolenia

- 5

24.

Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na tydzień przed roczną Radą Klasyfikacyjną, niskie czytelnictwo- przeczytane mniej niż trzy książki

- 5

25.

Inne skandaliczne zachowania ucznia

Wg uznania wychowawcy

i dyrekcji

26.

Brak inicjatywy i zaangażowania w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (np. nie podjęcie wysiłku rozwiązania zadania na egzaminie, sprawdzianie, nie wywiązanie się z obowiązku związanego z tokiem lekcji itp.)

-10

                Uczeń, który jest biernym świadkiem aktów agresji i nie reaguje na nie, może być ukarany i otrzyma punkty ujemne wg uznania wychowawcy (po konsultacji z dyrekcją i radą pedagogiczną).

                W przypadku rozbieżności między punktami przyznanymi, a regulaminem wychowawca dokonuje korekty zgodnie z punktacją zawartą w regulaminie oceniania zachowania.

   
© ALLROUNDER