XI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla młodzieży województwa podlaskiego

organizowany we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty,

objęty honorowym patronatem

Marszałka Województwa Podlaskiego,

Starosty Powiatu Sokólskiego,

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Laureaci XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Część pisemna

Część ustna

Suma

1.

Patrycja Byczkowska

59

24

83

2.

Michał Ponikwicki

55

24

79

3.

Wiktoria Jarmoszko

54

24

78

4.

Izabela Motybel

50

18

68

5.

Daniel Postołowicz

42

21

63

6.

Agnieszka Chodziutko

40

18

58

7.

Agnieszka Tryzna

45

12

57

8.

Karolina Mocarska

38

18

56

9.

Izabela Popowska

40

12

52

10.

Krzysztof Sławomir Marcinkiewicz

44

6

50

 

Wyniki części pisemnej XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego

l.p.

Imię i nazwisko

Punkty

1.

Patrycja Byczkowska

59

2.

Michał Ponikwicki

55

3.

Wiktoria Jarmoszko

54

4.

Izabela Motybel

50

5.

Agnieszka Tryzna

45

6.

Krzysztof Sławomir Marcinkiewicz

44

7.

Daniel Postołowicz

42

8.

Izabela Popowska

40

9.

Agnieszka Chodziutko

40

10.

Karolina Mocarska

38

11.

Monika Zajkowska

34

12.

Przemysław Zawadzki

33

13.

Paweł Chodziutko

27

14.

Julia Bryszkowska

25

15.

Łukasz Antonik

21

Uczestniku konkursu!

Poniższy test składa się z 60 pytań testowych.  Przeczytaj uważnie pytania i kółeczkiem zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. Jeśli się pomylisz to postaw krzyżyk i jeszcze raz zaznacz prawidłową odpowiedź kółeczkiem.

                Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Mamy nadzieję, że rozwiązanie poniższych zadań będzie dla Ciebie przyjemnością, połączoną ze sprawdzeniem wiedzy.

 

Życzymy powodzenia!

 1. Jaki dokument stanowi o ustroju gminy?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut.
 1. Kto nadaje miejscowości status miasta?
 2. Prezydent RP;
 3. Rada Ministrów;
 4. wojewoda;
 5. marszałek województwa.
 1. Kto tworzy jednostkę pomocniczą gminy?
 2. starosta;
 3. wójt;
 4. rada gminy;
 5. wojewoda.
 1. Organami gminy nie są:
 2. rada gminy;
 3. wójt;
 4. burmistrz;
 5. rada powiatu.
 1. Jaki dokument określa zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut.
 1. Ilu radnych wchodzi w skład rady gminy w gminach do 50000 mieszkańców?
 2. 15;
 3. 21;
 4. 23;
 5. 25.
 1. Co nie należy do wyłącznej właściwości rady gminy?
 2. uchwalanie budżetu powiatu;
 3. uchwalanie statutu gminy;
 4. ustalanie wynagrodzenia wójta;
 5. powoływanie skarbnika gminy.
 1. Jaką większością głosów rada gminy wybiera przewodniczącego?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaki dokument określa zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut gminy.
 1. Gdzie ogłaszany jest statut gminy?
 2. Dzienniku Ustaw;
 3. Monitorze Polskim;
 4. wojewódzkim dzienniku urzędowym;
 5. Gazecie Wyborczej.
 1. Komu przewodniczący rady gminy składa swoje oświadczenie majątkowe?
 2. wójtowi;
 3. sekretarzowi gminy;
 4. wojewodzie;
 5. marszałkowi województwa.
 1. Czy radny może brać udział w głosowaniu w radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Kto powołuje zastępcę wójta?
 2. wójt;
 3. rada gminy;
 4. wojewoda;
 5. sekretarz gminy.
 1. Czy wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Jaki dokument określa status prawny pracowników samorządowych?
 2. Konstytucja RP;
 3. ustawa;
 4. rozporządzenie;
 5. statut.
 6. Kto jest organem wykonawczym w dzielnicy?
 7. wójt;
 8. zarząd;
 9. rada dzielnicy;
 10. zebranie wiejskie.
 1. W jakiej formie wójt wydaje przepisy porządkowe w sprawach niecierpiących zwłoki?
 2. ustaw;
 3. rozporządzeń;
 4. zarządzeń;
 5. uchwał.
 1. Ilu mieszkańców może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w gminach do 20000 mieszkańców?
 2. co najmniej 50;
 3. co najmniej 100;
 4. co najmniej 150;
 5. co najmniej 200.
 1. Czy dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od jej kasowego wykonania?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Czy związek międzygminny posiada osobowość prawną?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Z kim należy uzgodnić projekt statutu związku międzygminnego?
 2. wójtem;
 3. starostą;
 4. marszałkiem województwa;
 5. wojewodą.
 1. W którym roku została uchwalona ustawa o samorządzie powiatowym?
 2. 1990;
 3. 1998;
 4. 2001;
 5. 2011.
 1. Ile lat trwa kadencja rady powiatu?
 2. 3 lata;
 3. 4 lata;
 4. 5 lat;
 5. 6 lat.
 1. Jaką większością głosów zapadają uchwały rady powiatu?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaką większością głosów rada powiatu wybiera wiceprzewodniczącego?
 2. zwykła;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaką większością głosów rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Kto zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu?
 2. starosta;
 3. przewodniczący rady poprzedniej kadencji;
 4. komisarz wyborczy;
 5. wojewoda.
 1. Z tytułu członkostwa w ilu komisjach radny powiatu może pobierać diety?
 2. nie więcej niż 2;
 3. nie więcej niż 3;
 4. nie więcej niż 4;
 5. nie więcej niż 5.
 1. W ilu egzemplarzach składa się oświadczenie majątkowe?
 2. 1;
 3. 2;
 4. 3;
 5. 4.
 1. Kto dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym sekretarza powiatu?
 2. przewodniczący rady powiatu;
 3. skarbnik powiatu;
 4. wojewoda;
 5. starosta;
 1. Kto jest przewodniczącym zarządu powiatu?
 2. przewodniczący rady powiatu;
 3. sekretarz powiatu;
 4. starosta;
 5. wojewoda.
 1. Czy członkiem zarządu powiatu może być osoba, która nie jest obywatelem polskim?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Jaką większością głosów następuje przyjęcie rezygnacji złożonej przez starostę?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Jaki dokument określa zasady funkcjonowania starostwa powiatowego?
 2. ustawa;
 3. rozporządzenie;
 4. regulamin organizacyjny;
 5. statut powiatu.
 1. Kto odwołuje skarbnika powiatu?
 2. wójt;
 3. sekretarz powiatu;
 4. starosta;
 5. rada powiatu.
 1. Kto kieruje do publikacji akty prawa miejscowego powiatu?
 2. starosta;
 3. przewodniczący rady powiatu;
 4. sekretarz powiatu;
 5. wojewoda.
 1. Kto prowadzi rejestr związków powiatów?
 2. marszałek województwa;
 3. wojewoda;
 4. Prezes Rady Ministrów;
 5. minister właściwy do spraw administracji publicznej.
 1. Jaką większością głosów podejmowane są uchwały związku powiatów?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 6. Gdzie ogłasza się statut województwa?
 7. Dzienniku Ustaw;
 8. wojewódzkim dzienniku urzędowym;
 9. Monitorze Polskim;
 10. Gazecie Wyborczej.
 1. Kto określa zasady i tryb opracowania strategii rozwoju województwa?
 2. wojewoda;
 3. marszałek województwa;
 4. sejmik województwa;
 5. starosta.
 1. Jakim organem jest sejmik województwa?
 2. stanowiącym;
 3. karnym;
 4. administracyjnym;
 5. finansowym.
 1. Ilu wiceprzewodniczących może wybrać sejmik województwa?
 2. nie więcej niż 3;
 3. nie więcej niż 4;
 4. nie więcej niż 5;
 5. nie więcej niż 6.
 1. Kto organizuje prace sejmiku województwa?
 2. wojewoda;
 3. marszałek województwa;
 4. starosta;
 5. przewodniczący sejmiku województwa.
 1. Czy przewodniczący sejmiku województwa w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu marszałkowskiego?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Mandat radnego województwa można łączyć z:
 2. mandatem posła;
 3. mandatem senatora;
 4. wykonywaniem funkcji wojewody;
 5. stanowiskiem dyrektora szpitala powiatowego.
 1. Ile dni ma marszałek województwa na odpowiedź na interpelację radnego?
 2. nie więcej niż 14;
 3. nie więcej niż 18;
 4. nie więcej niż 21;
 5. nie więcej niż 30.
 1. Czy radny województwa może pełnić funkcję kierownika wojewódzkiej jednostki organizacyjnej?
 2. tak;
 3. nie.
 1. Do kiedy radny województwa składa swoje oświadczenie majątkowe?
 2. do 30 kwietnia;
 3. do 15 maja;
 4. do 30 maja;
 5. do 15 czerwca.
 1. Zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym marszałka województwa powoduje odpowiedzialność na podstawie:
 2. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Kodeksu cywilnego;
 4. Kodeksu karnego;
 5. Kodeksu drogowego.
 1. Jaką większością głosów sejmik województwa wybiera członka zarządu?
 2. zwykłą;
 3. bezwzględną;
 4. względną;
 5. kwalifikowaną.
 1. Kto przedstawia raport o stanie województwa?
 2. sejmik województwa;
 3. wojewoda;
 4. zarząd województwa;
 5. starosta.
 1. Przez ile lat są przechowywane dokumenty z wyborów?
 2. co najmniej 5 lat;
 3. co najmniej 6 lat;
 4. co najmniej 7 lat;
 5. co najmniej 8 lat.
 1. Ile lat trzeba mieć ukończone aby zostać kandydatem na wójta?
 2. 18;
 3. 21;
 4. 25;
 5. 30.
 1. Kto dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania?
 2. rada gminy;
 3. komisarz wyborczy;
 4. wójt;
 5. wojewoda.
 1. Kto prowadzi rejestr wyborców?
 2. starostwo;
 3. urząd marszałkowski;
 4. urząd wojewódzki;
 5. gmina.
 1. Kto wydaje decyzje o wpisie do rejestru wyborców?
 2. rada gminy;
 3. komisja obwodowa;
 4. wójt;
 5. starosta.
 1. Ile lokali wyborczych może znajdować się w jednym pomieszczeniu?
 2. 1;
 3. 2;
 4. 3;
 5. 4.
 1. Kto ustala wzory urn wyborczych?
 2. obwodowa komisja wyborcza;
 3. gminna komisja wyborcza;
 4. okręgowa komisja wyborcza;
 5. Państwowa Komisja Wyborcza.
 1. Ilu obywateli może tworzyć komitet wyborczy wyborców?
 2. co najmniej 5;
 3. c najmniej 8;
 4. co najmniej 10;
 5. co najmniej 15.
 1. Podaj imię i nazwisko marszałka województwa podlaskiego.

 Klucz odpowiedzi etap wojewódzki 2019

1 – d

2 – b

3 – c

4 – d

5 – b

6 – b

7 – a

8 – b

9 – d

10 – c

11 – c

12 – b

13 – a

14 – a

15 – b

16 – b

17 – c

18 – d

19 – a

20 – a

21 – d

22 – b

23 – c

24 – a

25 – b

26 – b

27 – c

28 – a

29 – b

30 – d

31 – c

32 – b

33 – a

34 – c

35 – d

36 – b

37 – d

38 – b

39 – b

40 – c

41 – a

42 – a

43 – d

44 – a

45 – d

46 – a

47 – b

48 – a

49 – c

50 – a

51 –c

52 – a

53 –c

54 –b

55 –d

56 –c

57 –a

58 –d

59 –d

60 –Artur Kosicki


Uczniowie zakwalifikowani do stopnia wojewódzkiego XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego

L.p.

Imię i nazwisko

Szkoła

1.

Łukasz Antonik

Szkoła Podstawowa w Różanymstoku

2.

Izabela Motybel

Szkoła Podstawowa w Korycinie

3.

Krzysztof Sławomir Marcinkiewicz

Szkoła Podstawowa w Korycinie

4.

Daniel Postołowicz

Szkoła Podstawowa w Korycinie

5.

Przemysław Zawadzki

Szkoła Podstawowa w Jaświłach

6.

Agnieszka Tryzna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce

7.

Michał Ponikwicki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce

8.

Monika Zajkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce

9.

Karolina Mocarska

Gimnazjum w Jedwabnem

10.

Julia Bryszkowska

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem

11.

Aleksandra Skok

Szkoła Podstawowa w Krasnymborze

12.

Izabela Popowska

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

13.

Wiktoria Jarmoszko

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

14.

Patrycja Byczkowska

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

15.

Agnieszka Chodziutko

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

16.

 Paweł Chodziutko

 Szkoła Podstawowa w Nierośnie

   
© ALLROUNDER