top
logo


Dzisiaj jest: 17 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
PDF Drukuj

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY

OCENIANIA

w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki

w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

 

Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz prowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr. 199, poz. 2046). Zostały wprowadzone poprawki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006r (Dz. U. Nr 164, poz. 1154).

Wprowadzono poprawki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku(Dz. U. z dnia 11 maja 2007 roku), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz. U. z 2009r. Nr 58, poz. 475) , Rozp. MEN z 25 kwietnia 2013 r (Z. u. Z 30.04.2013 poz. 520) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i Roz. MEN z 11 sierpnia 2016 (Dz. U. z 2016 p. 1298)

 

 

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28.09.2016 r.

 

 

Spis treści

 

1.                 Wprowadzenie

2.                 Zasady ogólne

3.                 Pierwszy etap kształcenia (klasy I-III)

3.1.        Ocena opisowa uczniów klas I-III

3.2.        Klasyfikowanie i promowanie uczniów z klas I-III.

4.                 Drugi etap kształcenia (klasy IV-VI)

4.1         Klasyfikowanie i promowanie

4.2         Klasyfikowanie i promowanie uczniów o zaburzeniach i odchyleniach rozwojowych.

4.3         Ocenianie zachowania uczniów

4.4         Egzamin klasyfikacyjny

4.5         Egzamin poprawkowy

4.6         Sprawdzian uczniów klas VI

4.7         Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania

4.8         Wyróżnienie i nagrody

5.                 Procedury odwoławcze

6.                 Postanowienia końcowe

Wprowadzenie

 

Podstawowym zadaniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest wspieranie procesu uczenia się i nauczania. Wymaga on ciągłego doskonalenia, zarówno w treści jak i w formie (ewaluacji). Ocena jest informacją zwrotną dla ucznia o relacji jego wypowiedzi, a „normą dydaktyczna”, którą powinien opanować. W efekcie jest wskazówką dla ucznia o sposobach poprawy sytuacji; jak zagadnienia rozwiązać, jak pracę lepiej napisać, wygłosić wypowiedź z sukcesem. Ocena to zespół działań podejmowanych przez nauczyciela i przez ucznia, ponieważ nauczanie i uczenie się oraz ocenienie są ze sobą ściśle zintegrowane. Nauczyciele muszą znać postępy i trudności uczniów, aby móc organizować nauczanie. Opinia nauczyciela o wypowiedzi ucznia jest informacją zwrotną o skuteczności oddziaływań dydaktycznych nauczyciela w odniesieniu do pewnego materiału, pewnego typu zadania. W efekcie jest wskazówką, jak modyfikować nauczanie jednostki lub grupy uczniów.

 

Ocena spełnia najczęściej następujące funkcje:

 

 

  • klasyfikacyjna – ocena wyrażona jest za pomocą umownego symbolu i służy zróżnicowaniu uczniów i uporządkowaniu ich zgodnie z posiadanymi wiadomościami,

 

  • diagnostyczna – wspieranie szkolnej kariery ucznia, monitorowanie jego postępów i określanie indywidualnych potrzeb.

 

Ocena dla ucznia jest bardzo pomocnym bodźcem, szczególnie dla ucznia o niskich osiągnięciach. Dobra ocena powinna dawać jasno do zrozumienia dla każdego ucznia jak daleko znajduje się od celu.

 

Wewnątrzszkolny system oceniania spełnia następujące postulaty:

 

  • istotności – ocenianie obejmuje wszystko to co jest istotne (ważne)

 

  • obrazowości – ocenianie obejmuje nie tylko prace pisemne, testy ale i odpowiedzi ustne tak, aby uzyskać pełny obraz mocnych i słabych stron ucznia,

 

  • jawności – ocenianie jest jawne i znane wszystkim

 

  • spójności- ocenianie wynika z programu szkoły i obowiązuje wszystkich.

 

 

1.          Zasady ogólne

 

§1

Ocenianiu podlegają:       

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia

§2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§3

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 4

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 5

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
  4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikujących,
  5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywanych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. 2.Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

§6

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 7

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o :
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej oceny (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  4. warunkach i sposobie oraz kryteriach ocenienia zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej zachowania.
 1. 2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 8

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnego opiekuna).

§ 9

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

§ 10

Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Pisemne prace kontrolne, karty obserwacji, zeszyt zachowania są przechowywane do końca danego roku szkolnego.

§11

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 12

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

2.          Pierwszy etap kształcenia (klasy I-III)

 

§ 13

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym ma charakter wyłącznie opisowy. Obejmuje ono w szczególności:

 1. bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli według ustalonych wzorów przez nauczycieli i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły,
 2. przygotowywanie okresowej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania się dziecka na formularzu ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumiewaniu z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
 3. przygotowywanie rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania się dziecka w formularzu świadectwa promocyjnego.

Uczniowie klas I-III oceniani są w formie oceny opisowej uwzględniającej następujące wymagania programowe:

         Edukacja polonistyczna (ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w opracowywaniu tekstów , ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku, ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne .

         Edukacja przyrodniczo-społeczna (moja klasa i szkoła, bezpieczna droga do szkoły, przyroda wokół nas, dom rodzinny, moja miejscowość)

         Edukacja matematyczna (stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe, geometria, zbiory i ich klasyfikacja, liczby naturalne i wiadomości praktyczne, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, mnożenie i dzielenie w zakresie 100)

         Edukacja plastyczna (działalność plastyczna, wiadomości z zakresu sztuk plastycznych, obserwacja i doświadczenie)

         Edukacja techniczna (kultura pracy, podstawy techniki, wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki, elementy orientacji zawodowej)

         Edukacja muzyczna (odtwarzanie muzyki, tworzenie muzyki)

         Edukacja zdrowotno-ruchowa (gimnastyka, lekkoatletyka, „mini gry” sportowe).

 

3.1.  Ocena opisowa uczniów klas I-III

 

§ 14

Zadaniem szkoły jest:

1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

2) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

5) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie

i najbliższe otoczenie; zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

8) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

§15

Ocena opisowa z zakresu edukacji polonistycznej obejmuje następujące kryteria:

 

Klasy I – III

 

Edukacja polonistyczna. Uczeń:


1) korzysta z informacji:

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta

ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci,

d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat;

3) tworzy wypowiedzi:

a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

c) uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,

d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

e) rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,

h) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu;

4) wypowiada się w małych formach teatralnych:

a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

 

                                              

Klasy I – III

 

Edukacja matematyczna. Uczeń:

1) klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności;

2) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

3) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;

4) ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych zmian w ich układzie; porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

5) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

6) mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia (bez algorytmów działań pisemnych); podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

7) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

8) rozwiązuje proste zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);

9) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; zna będące w obiegu monety i banknoty; zna wartość nabywczą pieniędzy; rozumie, czym jest dług;

10) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

11) waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych);

12) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

13) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);

14) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

15) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających

cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe;

16) rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty (w tym kwadraty) i trójkąty (również położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów i prostokątów (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych);

17) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji;

18) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); rysuje drugą połowę symetrycznej figury;

19) zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu.

 

 

 

§17

Ocena opisowa w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej obejmuje następujące kryteria:

 

Klasy I – III

 

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:

1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;

2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady;

3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

4) nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych;

6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom;               

7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:

a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,

b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt,

c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);

8) nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);

9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty;

10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

 

Edukacja społeczna. Uczeń:

1) odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

2) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym;

3) zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

4) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami 
w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

5) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;

6) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

7) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości

(wieś, miasto); wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;

8) wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej;

9) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;

10) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

11) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

 

 

 

§18

Oceny opisowe z edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej oraz zdrowotno-ruchowej, z zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego obejmuje następujące kryteria:

 

 

Klasy I – III

 

Język obcy nowożytny. Uczeń:

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu:

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,

b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,

c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,

d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo);

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;

6) przepisuje wyrazy i zdania;

7) potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

Edukacja muzyczna. Uczeń:

1) w zakresie odbioru muzyki:

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:

– śpiewa proste melodie, piosenki z repertuaru dziecięcego; wykonuje śpiewanki i rymowanki; śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,

– odtwarza proste rytmy głosem,

– odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,

– odtwarza i gra na instrumentach melodycznych proste melodie i akompaniamenty,

– realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje); realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała),

– wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki; tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,

b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),

c) świadomie i aktywnie słucha muzyki (wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie) oraz określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

2) w zakresie tworzenia muzyki:

a) wie, że muzykę można zapisać i odczytać,

b) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

c) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,

d) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

 

4. Edukacja plastyczna. Uczeń:

1) zakresie percepcji sztuki:

a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,

b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

2) w zakresie ekspresji przez sztukę:

a) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych,

b) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

c) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

3) w zakresie recepcji sztuki:

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin

działalności twórczej).

 

Zajęcia komputerowe. Uczeń:

1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;

2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

3) wyszukuje informacje i korzysta z nich:

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

4) tworzy teksty i rysunki:

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia,

b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

9. Zajęcia techniczne. Uczeń:

1) zna środowisko techniczne na tyle, że:

a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): mebli, samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego,

b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),

c) określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,

b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,

c) posiada umiejętności:

– odmierzania potrzebnej ilości materiału,

– cięcia papieru, tektury itp.,

– montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,

– w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych:

a) utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku,

b) właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń:

1) w zakresie sprawności fizycznej:

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,

b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa,

c) potrafi pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne;

2) w zakresie treningu zdrowotnego:

a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,

b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,

c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,

d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,

d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

                                                      

 

 

 

 

§ 19

Przy ocenie opisowej uczniów z klas I-III obowiązują następujące uwagi:

 1. Wszystkie prace uczniów oceniane są w sposób opisowy.
 2. Poszczególne umiejętności mają określone miejsce w dzienniku lekcyjnym i są oceniane słowami: doskonale, bardzo dobrze, dobrze, zadawalająco, słabo, źle, lub nie zna.
 3. Dopuszcza się wpisywanie w dzienniku lekcyjnym ocen cząstkowych, takich jak w klasach IV-VI
 4. W zestawieniach miesięcznych, półrocznych i rocznych ocen opisowych na kartach szkolnych osiągnięć ucznia stosuje się słowa: doskonale, bardzo dobrze, dobrze, zadawalająco, słabo, źle, nie zna.
 5. Karty szkolnych osiągnięć ucznia przechowuje nauczyciel w teczce wyznaczonej do tego celu. Przechowuje w niej również kserokopię karty ocen półrocznej i rocznej.
 6. Druk karty oceny w załączeniu.

 

 3.2.     Klasyfikowanie i promowanie uczniów z klas I-III.

 

§ 20

W pierwszym etapie edukacyjnym nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczycieli ocen opisowych. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego może stosować oceny cząstkowe i wpisywać je w dzienniku lekcyjnym w celu lepszego poznania wiadomości i umiejętności ucznia.

§ 21

Nauczyciele klas I-III obowiązani są w terminie do 20 września każdego roku określić i podać rodzicom szczegółowy wykaz osiągnięć edukacyjnych uznanych za konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

§ 22

Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 23

Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 24

W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 25

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjnej zachowania są opisowe.

§ 26

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocje do klasy programowej wyższej.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 27

Uczeń klasy I-III może nie uzyskać promocji do klasy programowej wyższej na podstawie opinii wydanej przez lekarza, publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub publiczną poradnię specjalistyczną w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia (postanowienie rady pedagogicznej).

 

3.          Drugi etap kształcenia (klasy IV-VI)

 

§ 28

W drugim etapie kształcenia ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu ocen okresowych i rocznych.

§ 29

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

 

§ 30

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły podstawowej.

§ 31

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) są obowiązani do poinformowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i zasadach wystawiania klasyfikacyjnych ocen: okresowej i rocznej na podstawie ocen cząstkowych.

§ 32

Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:

 1.  zakres wiadomości i umiejętności,
 2.  stopień zrozumienia materiału programowego,
 3.  umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
 4.  stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy,
 5.  umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności,

§ 33

Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne oraz cząstkowe oceny bieżące wystawia się według skali:

 1.  stopień celujący- cel.-6
 2.  stopień bardzo dobry – bdb.-5
 3.  stopień dobry- db.-4
 4.  stopień dostateczny- dst.- 3
 5.  stopień dopuszczający- dop.-2
 6.  stopień niedostateczny-ndst.-1

§ 34

Ustala się następujące ogólne kryteria oceny:

 1. ocena celującą otrzymuje uczeń, który:

         samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

         biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

         osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) alb krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 1. b.ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

         opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

         bierze udział w konkursach przedmiotowych lub innych wymagających wykazania się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

 1. c.ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

         opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danych zajęć,

         poprawnie stosuje wiadomości , rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 1. d.ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

         opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

         rozwiązuje typowe działania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

 1. e.ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

         w ograniczonym czasie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w trakcie dalszej nauki,

         rozwiązuje- często przy pomocy nauczyciela-zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.

 1. f.ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

         nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

         nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 35

Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie, których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinno być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć w tygodniu plus jeden, ale nie mniejsza niż 3.

§ 36

Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości ucznia. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.

Oceny cząstkowe wystawiane są uczniom za:

 1. 1.udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności:
  1. odpowiedzi ustne,
  2. testy,
  3. pisemne prace kontrolne,
  4. prezentacje;
  5. różne formy pracy domowej;
  6. samodzielność ucznia w wykonywaniu zadań edukacyjnych (przeprowadzanie obserwacji, prostych doświadczeń, sporządzanie rysunków, schematów, wykresów, modeli, wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy);
  7. udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach, przeglądach;
  8. aktywność ucznia na lekcji.

§ 37

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów uzyskanych z prac klasowych i sprawdzianów na stopnie według następujących progów procentowych:

100% - 98% ocena celująca,

97% - 90% ocena bardzo dobra,

89% - 75% ocena dobra,

74% -50% ocena dostateczna,

49% - 31% ocena dopuszczająca,

30% - 0% ocena niedostateczna.

 

3.1           Klasyfikowanie i promowanie

 

§ 38

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

 1. pierwszy semestr trwa od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych
 2. drugi semestr trwa od dnia rozpoczęcia nauki po zakończeniu ferii zimowych do końca roku szkolnego, to jest 31 sierpnia.

§ 39

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 40

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się po zakończeniu pierwszego semestru.

§ 41

Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 42

Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, co najmniej tydzień przed zebraniem, a w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, co najmniej jeden miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej.

§ 43

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 44

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 45

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 46

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 47

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości udziela pomocy w różnych formach poprzez:

 1. umożliwianie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, w miarę możliwości w zajęciach logopedycznych i konsultacjach indywidualnych,
 2. udzielanie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się,
 3. zlecanie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
 4. udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury,
 5. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
 6. indywidualne ustalanie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych.

§ 48

W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikowanej wpisuje się „nieklasyfikowany”

§ 49

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

§ 50

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikującego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 51

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

§ 52

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.1, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 53

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

§ 54

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższej od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 51 ust.1 i 2 § 65 oraz § 97.

§ 55

Uczeń kończy szkołę podstawową:

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole podstawowej, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 67 i § 51 ust.1i 2.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.1, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 56

Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zagrożeniu okresowym / rocznym ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz oceną naganną z zachowania. Uczniowie zobowiązani są do zwrócenia podpisanych przez rodziców zawiadomień w ciągu trzech dni. W przypadku trudności z przekazaniem informacji, za wystarczające uważa się przekazanie telefonicznie lub przesłanie wspomnianego zawiadomienia listem poleconym na podany przez rodziców adres zamieszkania. W przypadku obniżenia oceny z zachowania wskutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym.

§ 57

Na tydzień przed terminem wystawienia oceny nauczyciel jest zobowiązany w formie informacji ustnej poinformować uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców o przewidywanych ocenach okresowych/rocznych. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia w szkole. Ocena ostateczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień.

 

 

3.2           Klasyfikowanie i promowanie uczniów o zaburzeniach i odchyleniach rozwojowych.

 

§ 58

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego kształcenia w szkole podstawowej.

§ 59

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje na podstawie orzeczenia.

§ 60

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 61

Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia oraz ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 62

Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 63

W klasach integracyjnych, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

§ 64

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku uczniów niemówiących podczas oceniania osiągnięć edukacyjnych nauczyciele stosują odpowiednio dobrane metody komunikacji niewerbalnej.

§ 65

Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowej wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami).

 

 

§ 66

Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a który w klasie specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 67

O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy szóstej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

 3.3           Ocenianie zachowania uczniów

 

§ 68

 1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły z zastrzeż§ 25 i § 64,
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązku ucznia,
  2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 69

Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klas IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe,
 2. bardzo dobre,
 3. dobre,
 4. poprawne,
 5. nieodpowiednie,
 6. naganne,

z zastrzeżeniem § 64.

§ 70

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 2. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 51

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 71

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena jest ostateczna.

§ 72

Ustala się Punktowy System Oceniania Zachowania.

Prowadzony jest przez wychowawców zeszyt uwag, w którym każdy uczeń ma po jednej stronie na uwagi pozytywne i negatywne.

Punkty wpisywane są na bieżąco przez wychowawcę i innych nauczycieli z adnotacją określającą czego dotyczą. Punkty pozytywne lub negatywne przyznaje się również za zachowanie poza terenem szkoły.

Pod koniec semestru wychowawca na podstawie ilości zebranych punktów wystawia ocenę semestralną z zachowania. Wystawiając ocenę z zachowania wychowawca konsultuje się z nauczycielami innych przedmiotów.

Za kryterium oceny z zachowania przyjmujemy liczbę punktów uzyskanych przez ucznia zgodnie z następującymi zasadami:

 

ponad 190 punktów – wzorowe,

189 – 150 - bardzo dobre,

149 – 100 – dobre,

99 – 60 – poprawne,

59 – 20 – nieodpowiednie,

poniżej 19 – naganne.

 

Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 100 punktów, które są   równorzędnością oceny dobrej.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ostateczną decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca.

Uczeń nie może mieć oceny wzorowej z zachowania, jeśli otrzymał 30     punktów ujemnych (nawet jeśli to wynika z sumy uzyskanych punktów).

Jeśli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, bez względu na ilość uzyskanych punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.  

Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny „Zachowanie pozytywne”.

Uczeń traci punkty, jeśli podejmuje działania określone w kryteriach oceny „Zachowanie negatywne”.

 

 

3.4           Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 73

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 74

Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 75

Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń:

 1. Realizujący indywidualny program lub tok nauki,
 2. Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

§ 76

Dla ucznia z § 75 pkt.2 egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 77

Dla ucznia z § 75 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

§ 78

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

§ 79

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 80

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 81

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia z § 73, §74, §75 pkt 1 przeprowadza nauczyciel z danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

                                                                  § 82

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji,
 2. Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

§ 83

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

§ 84

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie).

§ 85

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w egzaminie, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w § 75- skład komisji;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 86

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

§ 87

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

3.5           Egzamin poprawkowy

 

§ 89

Uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 90

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 91

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§ 92

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel pełniący w tej szkole stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji,
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący,
 3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

§ 93

Nauczyciel będący egzaminatorem, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 94

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji,
 2. termin egzaminu poprawkowego,
 3. pytania egzaminacyjne,
 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 95

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

§ 96

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

§ 97

Uwzględniając możliwość edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

3.7           Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania

 

§ 134

Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

 1. praca klasowa- obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową; zasady przeprowadzania:

         uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych,

         w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

         praca klasowa może trwać jedną lub dwie godziny lekcyjne,

         sprawdzone prace klasowe uczniowie powinni otrzymać w terminie dwóch tygodni od momentu ich napisania (przedstawia się je do wglądu uczniom i ich rodzicom)

 1. b.sprawdzian- obejmuje materiał z kilku zajęć lub sprawdzian wiadomości i umiejętności koniecznych w całym cyklu kształcenia (sprawdzian po klasie VI). Do zasad przeprowadzania sprawdzianu zalicza się:

        uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych,

        W ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż dwa sprawdziany,

        Nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa.

 1. c.krótkie sprawdziany tak zwane „kartkówki”- kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzeniu nie występują ograniczenia, trwają do 15 minut.

                                                            § 135

W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału w ciągu dwóch zajęć po zakończeniu okresu przewidzianego przez nauczyciela na uzupełnianie braków.

§ 136

Po usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo być nieprzygotowanym w zakresie:

 1. w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień (nie odrobić pisemnych prac domowych, mieć zaległości w prowadzeniu zeszytów oraz braki w wiadomościach i umiejętnościach)- uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości,
 2. w trakcie pierwszych lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień uczeń jest zwolniony z odrabiania pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.

§ 137

Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do 18.00) lub kilkodniowej wycieczce szkolnej.

§ 138

Do innych metod sprawdzania i oceniania ucznia zalicza się:

 1. sprawdzian ustny,
 2. obserwacja pracy ucznia dotycząca:

  aktywności na lekcji,

  przygotowania do lekcji,

  rozwiązywania zadań dodatkowych,

  odrabiania prac domowych,

  ogólnej postawy ucznia.

§ 139

Przy wystawianiu semestralnych lub rocznych ocen z zajęć edukacyjnych dla uczniów bierze się pod uwagę:

  prace klasowe,

  sprawdziany pisemne po zakończeniu działu,

  sprawdziany zwane „kartkówkami”,

  prace domowe,

  odpowiedzi ustne,

  prawidłowe posługiwanie się pomocami naukowymi,

  aktywność na zajęciach,

  rozwiązywanie zadań dodatkowych,

  osiągnięcia w konkursach,

  prace grupowe,

  pomoc koleżeńska i wszelkie inne formy przygotowania do zajęć,

  samokontrola pracy ucznia.

 

3.8           Wyróżnienie i nagrody

 

§ 140

Uczniów klas IV-VI osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej rada pedagogiczna może wyróżnić:

 1. podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem,
 2. przyznając nagrodę książkową lub rzeczową,
 3. przyznając dyplom dla najlepszych uczniów w szkole.

 

§ 141

Na zakończenie I etapu edukacyjnego przewiduje się wyróżnienia i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów klas I-III.

§ 142

Promocje z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnia warunki:

 1. osiągnął średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie niższą niż 4,75,
 2. otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

§ 143

Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród w każdym z poniższych przypadków:

 1. 100% frekwencji,
 2. zaangażowania się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska,
 3. szczególnych osiągnięć naukowych lub sportowych, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, konkursach wiedzy, konkursach artystycznych i zawodach sportowych,
 4. uzyskania przez ucznia średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie niższą niż 5,00,
 5. w przypadku, jeżeli w klasie nikt z uczniów nie uzyskał oceny średniej 5,00 nagrodę książkową otrzymuje uczeń o najwyższej średniej ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych,
 6. uzyskania najwyższej średniej ocen w szkole otrzymaną ze wszystkich zajęć edukacyjnych.

 

 

 

4.          Procedury odwoławcze

 

§ 144

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 145

W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania-ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 146

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 147

W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 4. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierowniczej - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog,
  5. psycholog,
  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  7. przedstawiciel rady rodziców.

§ 148

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne u ucznia może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 149

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ta może być podwyższona jedynie o jeden stopień. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 150

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     a) skład komisji,

     b) termin posiedzenia komisji,

     c) wyniki głosowania,

     d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 151

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 

§152

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 153

Powyższe przepisy odwoławcze stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5.          Postanowienia końcowe

 

§ 154

Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych dla uczniów i dla rodziców na zebraniach przedstawiają zasady niniejszego regulaminu. Pełny tekst regulaminu umieszczony jest w pokoju nauczycielskim, w oddziałach przedszkolnych. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad regulaminu.

§ 155

Rodzice, którzy nie uczestniczą w szkole w zebraniach, nie mogą w żadnym wypadku kwestionować ocen powołując się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub rocznych.

§ 156

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji semestralnej i rocznej oraz w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły.

§ 157

Do sposobów powiadamiania rodziców o osiągnięciach szkolnych uczniów zalicza się:

a) informacja ustna (kontakt osobisty lub telefoniczny) w czasie:

  dnia otwartego dla rodziców,

  zebrań klasowych z rodzicami,

  indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielami potwierdzonych wpisem     w dzienniku i podpisem rodzica.

b) informacja pisemna w postaci:

  kartek z ocenami,

  wpisów do dzienniczka ucznia lub do zeszytu przedmiotowego,

  informacji pisemnej w przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną na miesiąc przed jej wystawieniem

c) prezentacje osiągnięć uczniów-gazetki, inscenizacje itp.

d) obserwację ucznia w czasie lekcji otwartych

e) listy pochwalne i dyplomy skierowane do rodziców

f)   wystawę prac uczniowskich.

§ 158

Przepisy końcowe:

 1. a)Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uchwala i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. b)Nowelizacja systemu następuje po uzyskaniu opinii uczniów, rodziców, nauczycieli w drodze uchwały Rady Pedagogicznej,
 3. c)Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają monitorowaniu i ewaluacji.
 4. d)Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są spójne z celami i zadaniami szkoły.
 5. e)Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są elementem Statutu Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

§ 159

Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie 28.09.2016 r.

 

 

 

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom