top
logo


Dzisiaj jest: 19 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana
PDF Drukuj

Załącznik Nr 1

Do uchwały nr 1/16

Rady Pedagogicznej ZSS

w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 07.10.16.r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, ulica Południowa 13 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 roku Nr 17, poz.141) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 35, poz. 222) oraz niniejszego statutu.

2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:

1) "Zespół" należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej;

2) "dyrektor" należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.

3)   „rodzic” należy przez to rozumieć rodzica, prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot)     sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.

3. Zespół jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

4. W skład Zespołu wchodzą :

1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej;

2) Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej.

- zwane dalej szkołą lub szkołami

5. Siedziba Zespołu mieści się w Dąbrowie Białostockiej ul. Południowa 13.

6. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.

7. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

§ 2. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Dąbrowa Białostocka, sprawująca nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty.

3. Cykl kształcenia: w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej trwa jeden rok w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej trwa sześć lat, a w Gimnazjum im. Armii Krajowej trwa trzy lata.

4. Rady pedagogiczne szkół oraz rady rodziców (komitety rodzicielskie) i samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład Zespołu zachowują swoją odrębność i w tym zakresie mają zastosowanie postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.

§ 3. 1. Zespołowi może być nadane imię przez organ prowadzący na wspólny wniosek rad szkół lub na wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców (komitetów rodzicielskich) i samorządów uczniowskich szkół.

2. Nazwa Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy.

3. 1)Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie szkoły.

2)Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak:

a) 

świadectwo - (świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły)

b) 

dyplom - (dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego);

c) 

kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum niezbędne dla celów rekrutacji;

d) 

legitymacja szkolna;

e) 

akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3)Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw, dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

4)Odcisku pieczęci urzędowej nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt szkoły oraz na innych pismach wysyłanych ze szkoły, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

§ 4. 1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.

2. Zmiany w statucie następują w formie uchwały rady pedagogicznej szkoły podstawowej i gimnazjum podjętej na wspólnym posiedzeniu rad.

3. Powyższe zmiany przesyłane są do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 5. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2512 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W realizacji zadań - Zespół respektuje zobowiązania wynikające z:

1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ;

2) Deklaracji Praw Dziecka ONZ;

3) Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

1) realizację odpowiednich programów nauczania;

2) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.

4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:

1) ścisłą współpracę z rodzicami;

2) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

3) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych;

4) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu.

6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.

7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny poprzez:

1) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych;

2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło, hymn);

3) przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym ojczystym językiem.

8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego poprzez:

1) ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea);

2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,

3) obchody świąt i rocznic.

9. Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

10. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz wymagającym szczególnej troski.

11. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).

12. Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.

§ 6. 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2) pracownicy, o których mowa w pkt 1 są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,

b) pełnienie dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora,

c) wprowadzanie uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych;

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (chemia, fizyka, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, technologia informatyczna, informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;

4) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje uczniów podczas zajęć na przyrządach;

5) uczestnika zajęć z wychowania fizycznego uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i wysyła się do pielęgniarki lub higienistki szkolnej, informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Zespołu, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli Zespołu są następujące:

1) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście w sekretariacie Zespołu podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania;

2) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki przedmiotowe powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów;

2a)  przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki krajoznawczo – turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów;

2b) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

3) na wycieczkach rowerowych powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 10 uczniów;

4) na udział w wycieczce organizowanej poza terenem gminy nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) ucznia;

5) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia "Karty wycieczki" przygotowania regulaminu i dokładnego planu jej przebiegu.

           3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do i z oddziału przedszkolnego:

1) Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez nauczycieli  tylko i wyłącznie wtedy, jeśli upoważnienie to będzie potwierdzone pisemnie przez rodziców.

2) Rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby (podmioty) sprawiające pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą upoważniać określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

3) Nauczyciel  może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie

zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

4) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany

dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji szkoła  zobowiązana jest do

podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami

(prawnymi opiekunami).

5) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły ,

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

6) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać

informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce

1 godzinę.

7) Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem, prawnym opiekunem lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem.

8). Życzenie rodzica, prawnego opiekuna lub osoby (podmiotu)sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

4. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie Zespołu są następujące:

1) nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;

2) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzu, placu szkolnym, szatniach i w sanitariatach;

3) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,

4) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia po udzieleniu pierwszej pomocy, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora;

5) dyrektor, a w razie jego nieobecności nauczyciel dyżurny lub pielęgniarka, powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 7. Zespół organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny i rocznego przygotowania przedszkolnego przez:

1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych (w tym klas integracyjnych) w społeczności szkolnej;

2) tworzenie właściwych warunków nauki uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczegółowej opieki psychologicznej i pedagogicznej;

3) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnych, zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz badań lekarskich;

4) ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku;

5) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu ucznia;

6) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia zasad wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników;

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia z niektórych przedmiotów, zgodnie z zasadami oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów.

8) organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizującego przygotowanie przedszkolne.

§ 8. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

1) w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zapewniona zostaje pomoc w ramach zespołu wyrównywania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów;

2) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym (prawnym opiekunem) ucznia (wywiady środowiskowe), rozmowa z pedagogiem szkolnym i rodzicami (prawnymi opiekunami), udzielanie porad i wskazówek, w przypadkach szczególnych - kontakt z poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły;

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca, pedagog szkolny poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami (prawnymi opiekunami), innymi nauczycielami oraz kolegami z klasy;

4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych; współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę (policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sąd rodzinny).

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU

§ 9. 1. Organami Zespołu są:

1) dyrektor Zespołu;

2) rady pedagogiczne szkół;

3) rady rodziców;

4) samorządy uczniowskie szkół.

§ 10. 1. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora zespołu określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisy wydane na jej podstawie.

2. Zadania dyrektora Zespołu:

1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu;

2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej w ramach jej kompetencji;

6) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej;

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;

9) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi;

10) współpraca z radami pedagogicznymi, rodzicami, samorządami uczniowskimi oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi;

11) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

12) występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

13) wykonywanie zadań administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy.

3. Dyrektor Zespołu ma prawo:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu;

2) powierzania dodatkowych obowiązków wszystkim pracownikom Zespołu;

3) zatrudniania i zwalniania (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników Zespołu;

4) decydowania o wewnętrznej organizacji Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu;

5) wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń Zespołu po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi;

6) wypożyczania sprzętu i wyposażenia Zespołu za odpłatnością po podpisaniu umowy między zainteresowanymi stronami celem uzyskania środków na rozwój Zespołu i poprawę bazy;

7) powierzania obowiązków innemu nauczycielowi Zespołu;

8) Dyrektor szkoły ustala dodatkowe sześć dni wolnych w szkole podstawowej i osiem dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w gimnazjum, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Przy ustaleniu wolnych dni bierze pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły;

9) o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dyrektor informuje uczniów oraz ich rodziców w terminie do dnia 30 września. Informacja o dniach wolnych zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły;

10) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgoda organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty;

11) w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz poprzez podanie informacji na stronie internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym;

12) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

4. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

1) poziom uzyskanych przez Zespół wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami;

2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami ustawy, przepisami wykonawczymi oraz statutem Zespołu;

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynkach Zespołu i podczas zajęć organizowanych przez Zespół oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciw -pożarowej budynków;

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu;

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;

6) za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 11. Dyrektor Zespołu może być odwołany na podstawie art. 38 ustawy:

1) na własną prośbę - za 3-miesięcznym wypowiedzeniem;

2) z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów - bez wypowiedzenia;

3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny pracy - bez wypowiedzenia;

4) w przypadku szczególnie uzasadnionym, w czasie roku szkolnego - bez wypowiedzenia;

5) za nieprawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem - bez wypowiedzenia;

6) za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Zespołu - bez wypowiedzenia.

§ 12. 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział - z głosem doradczym - osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) przygotowanie projektu statutu szkoły i projektów jego zmian.

6) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania.

7) wyrażenie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.

8) cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.

 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust 6 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole.

10. W przypadku określonym w ust. 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11. Tryb zwoływania, zasada działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej ustala regulamin działania rady pedagogicznej ustalony przez tą radę pedagogiczną.

12. Rada pedagogiczna jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:

1) rocznego planu środków specjalnych;

2) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

13. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13. 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa między innymi zasady tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu, określa sposób gromadzenia funduszy i wewnętrzną kontrolę nad nimi.

3. Rada rodziców  może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Rada rodziców  może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie, podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych;

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów) klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz sprawdzianu i egzaminu po ukończeniu kształcenia w szkole;

3) w każdym czasie mogą uzyskać ustną lub sporządzoną na piśmie rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

6. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami - nie rzadziej niż raz w semestrze.

§ 14. 1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły; wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4. Do zadań samorządu należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny;

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

4) przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełniania wobec nich rzecznictwa interesów społeczności uczniowskiej;

5) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki, oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych;

6) dbanie o mienie szkoły;

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;

8) rozstrzyganie sporów między uczniami (sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi lub radzie pedagogicznej;

9) dbanie - w całokształcie swojej działalności - o dobre imię i honor szkoły.

5. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów;

2) przedstawianie propozycji do programu wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży;

4) udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej;

5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła;

6) udziału przedstawicieli (z głosem doradczym) w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;

7) wnioskowania do dyrektora w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej;

8) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

§ 15. 1. Wszystkie organy Zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów Zespołu.

2. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest dyrektor, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Zespołu.

3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej w Zespole lub między organami Zespołu dyrektor jest zobowiązany do:

1) zbadania przyczyn konfliktu;

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

4. Spory pomiędzy dyrektorem a innymi organami Zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 16. 1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rad pedagogicznych.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 17. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada dla potrzeb własnych następujące pomieszczenia i obiekty:

1) skreślony

2) ul. Szkolna 9a – 21 sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych

a) biblioteka

b) pokój nauczycielski

c) szatnia

d) aula

e) gabinet pedagoga, pomieszczenie biurowe

f) świetlica

g) hala sportowa

3) ul. Południowa 13

a) 29 sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe

b) biblioteka

c) czytelnia

d) szatnia

e) świetlica

f) kuchnia

g) gabinet stomatologiczny

h) gabinet higienistki szkolnej

i) gabinet pedagoga szkolnego

j) archiwum

k) sala gimnastyczna

l) pomieszczenia biurowe

§ 18. 1. W Zespole rok szkolny jest organizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

§ 19. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

2. Arkusz organizacji zawiera listę pracowników szkoły, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć edukacyjnych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

3. Arkusz tworzy się z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w klasach I -III gimnazjum i IV-VI szkoły podstawowej oraz w systemie zintegrowanym w klasach I-III szkoły podstawowej.

6. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, dla świetlicy i biblioteki, oraz oddziałów przedszkolnych wynosi 60 minut. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć, z zachowaniem ogólnego tygodniowego wymiaru czasu zajęć.

7. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a dwie przerwy obiadowe po 20 minut.(Jedna przerwa obiadowa dotyczy uczniów szkoły podstawowej a druga gimnazjum)

8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

9. W przypadku oddziału liczącego 24 i mniej uczniów podziału na grupy na zajęciach o których mowa w ust. 8 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

10. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach I-III gimnazjum i IV-VI szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

11. W przypadku oddziału liczącego 26 i mniej uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 10 można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

12. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez Zespół.

13. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gminy nie może być mniejsza niż 11.

14. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych w grupie może być do 12 uczniów.

§ 20. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem a podaną placówką.

 § 20a Szkoła może prowadzić oddziały międzynarodowe.

1. Uczeń może zostać przyjęty do oddziału międzynarodowego, na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora szkoły.

2. Poziom oddziału, do którego uczeń zostanie zapisany, określa dyrektor szkoły na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,

2) świadectw lub zaświadczeń wydanych przez szkołę za granicą, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostanie zapisany, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

4. W przypadku braku dokumentacji umożliwiającej określenie poziomu oddziału, do którego uczeń może być zapisany, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny na podstawie rozporządzenia MEN.

5. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zorganizować formy dodatkowej nauki języka polskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 21. 1. Biblioteka szkolna znajduje się w budynku Zespołu.

2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów).

2a. Biblioteka ma umożliwiać: gromadzenie, przechowywanie, wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.

4. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

5. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora.

§ 22. Realizacja celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

1) gromadzenie zbiorów:

a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz lektur dla dzieci i młodzieży,

b) czasopism przedmiotowo-metodycznych,

c) literatury z zakresu psychologii i pedagogiki dla nauczycieli,

d) pomocy audiowizualnych;

e) programów, podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

1a) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) udostępnienie zbiorów czytelnikom;

4) organizację warsztatu czytelniczego;

5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych form i środków propagowania czytelnictwa;

6) skreślony

7) współpracę z dyrektorem, radami pedagogicznymi, samorządami uczniowskimi oraz innymi instytucjami.

8) współpracę z nauczycielami i rodzicami w zakresie wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

§ 23. 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

2. Czas pracy nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

3. Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne, nieprzydatne w pracy szkół oraz zaczytane.

4. Czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne - przez 5 lat.

5. Inwentaryzacje księgozbioru przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata na wniosek dyrektora (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).

6. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewniając odpowiednie wyposażenie pomieszczenia, warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

7. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup nowych mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.

8. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi oraz radom pedagogicznym szkół.

9. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu Zespołu.

10. Biblioteka może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu uzyskania dodatkowych środków na wzbogacanie księgozbioru.

11. W bibliotece działa uczniowski aktyw biblioteczny według ustalonego regulaminu.

§ 24. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Zespół organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczestników w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów.

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Zespołu, której zadaniem jest:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

3) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie;

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

5) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

6) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku.

4. Godziny pracy świetlicy winny być dostosowane do potrzeb środowiska, wynikających z godzin rozpoczynania i kończenia pracy rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, a także rozkładów dowożenia.

5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z programami szkół.

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej z uwzględnieniem dzieci dojeżdżających i dowożonych, dzieci rodziców (prawnych opiekunów) pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, z rodzin zastępczych i dzieci nauczycieli.

7. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

8. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora.

9. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy służy odwołanie do dyrektora . Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 7 dni.

10. Zadania kierownika świetlicy:

1) zależność służbowa:

a) kierownik świetlicy podlega dyrektorowi;

b) do hospitacji zajęć wychowawczych w świetlicy uprawniony jest również zastępca dyrektora;

2) do podstawowych zadań kierownika świetlicy należy:

a) organizacja wychowania, żywienia dzieci i młodzieży Zespołu;

b) zabezpieczenie właściwych warunków higienicznych i stanu bhp w świetlicy;

3) zakres czynności:

a) prowadzenie nadzoru nad pracą wychowawców świetlicy poprzez przydział czynności                 zasadniczych i dodatkowych i pracę hospitacyjno-instruktażową;

b) podział wychowanków na stałe grupy wychowawcze;

c) organizowanie posiłków poprzez sporządzenie codziennych jadłospisów zgodnie z       zasadami racjonalnego żywienia;

d) sporządzanie i przestrzeganie planu zajęć wychowawczych, zespołowej nauki własnej i                innych zajęć świetlicowych;

e) rozwijanie zainteresowań wychowanków pod nadzorem nauczycieli i instruktorów;

f) prowadzenie dokumentacji z działalności podstawowej, w szczególności w zakresie      gospodarki finansowej i rozliczeń materiałowych;

g) dbanie o sprzęt, wyposażenie pomieszczeń świetlicy, a także zakup nowego sprzętu i    pomocy naukowych;

h) planowe realizowanie budżetu świetlicy;

i) nadzór nad pracą personelu obsługowego świetlicy;

j) czuwanie nad terminowym przyjmowaniem opłat za żywienie w świetlicy;

k) przestrzeganie zasad czystości, higieny i bezpieczeństwa przy pracy w kuchni,              magazynach i innych pomieszczeniach oraz w otoczeniu świetlicy;

4) zakres odpowiedzialności:

a) kierownik świetlicy ponosi odpowiedzialność służbową za nie wykonanie wyżej          określonych obowiązków, a w szczególności za niewłaściwe ukierunkowanie pracy w        zakresie:

                - przestrzegania ustaleń i zaleceń Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

                - rozwijania społecznie aktywnych postaw poprzez rozwijanie różnych form      samorządności;

                - bezpieczeństwa wychowanków;

b) ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne straty jednostki wynikłe z               niewłaściwego wykonywania obowiązków kierownika.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 25. 1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 26. Pracownicy pedagogiczni Zespołu to: dyrektor, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, kierownik świetlicy.

§ 27. 1. W Zespole tworzy się zgodnie ze stanem organizacyjnym Zespołu stanowiska wicedyrektorów.

2. Wicedyrektorów powołuje i odwołuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę.

3. Wicedyrektorem Zespołu może być nauczyciel mianowany, zatrudniony na czas nieokreślony .

§ 28. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny, za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) wybór programu nauczania uwzględniającego możliwości uczniów i wyposażenia Zespołu;

2) przedstawienie wybranego programu do zatwierdzenia radzie pedagogicznej;

3) sporządzenie planu pracy z przedmiotu, którego uczy na bieżący semestr;

4) opracowywanie kryteriów wymagań do kolejnych zakresów materiału i przedstawienie ich dyrektorowi, rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom;

5) sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności;

6) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;

7) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;

8) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

9) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce;

10) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;

11) upowszechnianie samorządności, jako metody wychowawczej;

12) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej;

13) systematyczna współpraca z domami rodzinnymi (prawnych opiekunów) uczniów,

14) ocenianie uczniów zgodnie przyjętymi kryteriami na terenie szkoły;

15) poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru;

16) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów itp.;

17) informowanie uczniów o obowiązujących zasadach oceniania;

18) prowadzenie klaso-pracowni lub pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy;

19) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Zespołu,

20) dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych używanych przez ucznia;

21) prowadzenie zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub niedostosowanymi społecznie;

22) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej;

23) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych;

24) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

25) prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w szkole;

26) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

27) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów;

28) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy Zespołu;

29) informowanie ustnie ucznia na 1 (jeden) tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie okresowej (rocznej), a w przypadku oceny niedostatecznej - informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej lub ustnej na 1 (jeden) miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego);

30) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

31) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;

32) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia;

33) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

34) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

34) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.



§ 29. Uprawnienia nauczycieli przedstawiają się następująco:

1) nauczyciel decyduje o wyborze programu nauczania, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

2) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół uczniów, decyduje o treści programowej tego koła lub tego zespołu uczniów;

3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi w szkolnym systemie oceniania opracowanym na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

4) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

5) czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły.

§ 30. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem, organem prowadzącym Zespół, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

§ 31. 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem oraz cywilną lub karną za:

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub pożaru;

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia należącego do Zespołu a przydzielonego mu przez dyrektora, a wynikłe z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

§ 32. W Zespole prowadzone jest wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli z wykorzystaniem pomocy doradców metodycznych, edukatorów z ośrodków metodycznych.

§ 33. 1. Oddziałem (klasą) opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3. Nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, nauczyciele uczący na danym etapie edukacyjnym mogą tworzyć zespoły przedmiotowe (problemowe, zadaniowe).

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

5. Cele i zadania zespołu, o którym mowa ust. 2 i 3 obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;

3) poszerzenie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.;

4) wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

5) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

7) analizowanie problemów wychowawczych i postępów uczniów w nauce;

8) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania.

6. W gimnazjum funkcjonuje zespół do spraw doradztwa zawodowego. Tworzą go wychowawcy klas I-III. Do zadań zespołu należy:

1) zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa i zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych;

2) organizowanie spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów;

3) umożliwienie uczniom uczestnictwa w "dniach otwartych" szkół ponadgimnazjalnych różnych typów;

4) zapraszanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych w celu prezentacji oferty tych szkół;

5) organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych mających na celu pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia;

6) pomoc uczniom klas trzecich w kompletowaniu dokumentów wymaganych przez szkoły ponadgimnazjalne.

§ 34. 1. Dyrektor powierza każdy oddział (klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale (klasie), zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego (z wyłączeniem przyczyn obiektywnych).

3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1) przeniesienia nauczyciela;

2) długotrwałej nieobecności;

3) braku efektów pracy wychowawczej;

4) jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) oddziału zostanie zgłoszony wniosek o zmianę nauczyciela wychowawcy i opowie się za nim 51% obecnych na zebraniu, po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki.

§ 35. 1. Do zadań wychowawcy i wychowawcy oddziału przedszkolnego należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce;

2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu;

3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce;

4) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczegółowej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemów wspólnie z zespołem klasowym,

5) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne;

6) organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego;

7) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć;

8) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni;

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej;

10) rozwijanie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi;

11) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się udziałem uczniów w pracy tych organizacji;

12) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami);

13) udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych;

14) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką szkolną, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;

15) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią;

16) utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami), w tym odwiedzanie uczniów w domach w celu zapoznania się z ich warunkami domowymi;

17) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich;

18) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora, uchwałami rady pedagogicznej oraz:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy,

b) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły;

19) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej w Zespole;

20) zapoznawanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami programowymi, zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz dokumentami rejestrowania ich osiągnięć;

21) wspólnie z radą pedagogiczną organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

22) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego;

23) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo-wychowawczych;

24) opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych, gminnych itp. oraz przedstawienia go dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

2. Wychowawca ma prawo do:

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;

2) uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy od dyrektora i instytucji wspomagających szkołę.

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem za:

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie;

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;

4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy;

5) ustanowienie przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców własnych form nagradzania i motywowania uczniów.

§ 36. 1. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli, doradców metodycznych, edukatorów.

2. Nauczycielom stażystom i kontraktowym dyrektor przydziela opiekuna stażu, a wszystkim nauczycielom odbywającym staż zapewnia jego prawidłową realizację.

§ 37. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

e) prowadzenie różnych form informacji o książkach,

f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych;

2) w zakresie pracy organizacyjnej:

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,

b) konserwację i selekcję zbiorów,

c) opracowanie biblioteczne zbiorów,

d) organizację warsztatu informacyjnego,

e) organizację udostępniania zbiorów;

3) w zakresie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami)i instytucjami wychowania równoległego:

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o czytelnictwie uczniów,

b) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

§ 38. 1. Pedagog koordynuje prace Zespołu w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej uwzględniając konkretne potrzeby Zespołu i środowiska. W rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych, pedagog współpracuje z wychowawcami klas , nauczycielami , dyrekcją Zespołu, lekarzem, radą rodziców, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

2. W zakresie zadań ogólno - wychowawczych:

1) dokonywać ocen sytuacji wychowawczej w Zespole oraz składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Zespołu;

2) udzielać pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

3) informować rodziców o potrzebie badań uczniów w poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych;

4) koordynować prace związane z badaniem dojrzałości szkolnej oraz lateralizacji oddziału przedszkolnego;

5) udzielać rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowaniu dzieci .

3. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

1) rozpoznawać warunki życia i nauki sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego;

2) opracowywać wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy;

3) rozpoznawać sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów;

4) udzielać pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej :

1) udzielać uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;

2) udzielać uczniom porad w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w domu rodzinnym;

3) udzielać pomocy i porad uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych;

4) przeciwdziałać skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

5. W zakresie pomocy materialnej:

1) organizować opiekę i pomoc materialną uczniom szczególnie potrzebującym;

2) dbać o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne;

3) wnioskować o kierowanie spraw uczniów z rodzin patologicznych do sądów dla nieletnich.

§ 39. 1. Pracownikami obsługi Zespołu są:

1) sekretarz szkoły

2) specjalista do spraw pracowniczych

3) specjalista do spraw gospodarczych

4) kucharka i pomoc kuchenna

5) sprzątaczka

6) konserwator

7) woźny, dozorca

8) palacz C.O.

2. Zakres obowiązków pracowników Zespołu nie będących pracownikami pedagogicznymi określają odrębne przepisy.

3. Wszyscy pracownicy Zespołu mają prawo uczestniczyć w procesie wychowawczym, reagować na negatywne zachowanie się uczniów.

4. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub skierować tę osobę do dyrektora.

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY I RODZICE

  • § 39a. 1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określają przepisy ustawy o systemie oświaty

2. Oddział przedszkolny realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z

dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i

kulturalnych;

3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

8) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

9) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

10)wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

11)wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

budzenie zainteresowań technicznych;

12)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń;

13)wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

14)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

15)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne,

obywatelskie i patriotyczne.”;

§ 39b. 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, których wiek określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze obwodu szkoły podstawowej.

3. W przypadku mniejszej liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych niż liczba kandydatów bierze się pod uwagę kryteria przyjmowania uczniów określone w ustawie o systemie oświaty i kryteria określone przez organ prowadzący.

§ 40. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, których wiek określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

1a. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą dyrektora, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi  miejscami.

2a. Kryteria kolejności brane pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do szkoły podstawowej reguluje ustawa o systemie oświaty.

3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych z obwodu gimnazjum, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych w tym obwodzie.

4. Absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przyjmuje się do gimnazjum na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą dyrektora, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4a. Kryterium kolejności brane pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci i młodzieży do gimnazjum reguluje ustawa o systemie oświaty.

5. Do klas szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmowane są osoby nie będące obywatelami polskimi na tych samych zasadach jak obywatele polscy zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, indywidualnego toku nauczania lub realizującego obowiązek szkolny poza szkołą dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia lub opinii zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.

 

 

§ 41. 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:

a) ilość godzin w jednym dniu nie może przekraczać ośmiu;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi:

a) do uczęszczania do organizowanych przez Zespół lekcji etyki/religii,

b) w przypadku nieuczęszczania na lekcje religii/etyki do zapewnienia przez Zespół na ten czas opieki;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:

a) ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie szkoły,

b) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach,

7) korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela;

8) znajomości szczegółowych zasad oceniania swoich osiągnięć poznawczych i psychomotorycznych;

9) znajomości zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.);

10) znajomości szczegółowych zasad, zakresów i kryteriów oceniania zachowania;

11) ogólnych kryteriów oceniania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

12) znajomości szczegółowych wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów;

13) znajomość metod i narzędzi sprawdzania i oceniania, sposobów ich dokumentowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

14) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole;

15) organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora;

16) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

17) zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego;

18) korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

19) dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, uczucia, korespondencja);

20) korzystania z różnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Zespół i rada rodziców (komitet rodzicielski);

21) wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, bez ponoszenia przykrych konsekwencji;

22) odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora;

23) złożenia do dyrektora wniosku o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w przypadku, gdy wg ucznia ocena roczna nie odzwierciedla stanu jego wiedzy;

24) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

25) bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów;

26) być ocenianym z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania;

27) znać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości z partii materiału nauczania obejmującego ponad trzy jednostki lekcyjne - taki sprawdzian może być tylko jeden w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia;

28) opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów;

29) powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą kontrolą;

30) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;

31) wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym z prac domowych.

2. W przypadku poczucia naruszenia praw ucznia zainteresowany, jego rodzic (prawny opiekun), ma prawo odwołania się do wychowawcy klasy, dyrektora Zespołu, kuratorium, właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

2) systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, odrabiania prac domowych poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;

3) systematycznie i wytrwale pracować nad swoim rozwojem, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki;

4) kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i rówieśników;

5) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do szkoły;

6) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia;

7) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia na terenie szkoły, w którym przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły), a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy;

8) szanować i chronić mienie Zespołu i innych osób;

9) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Zespołu;

10) podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora, nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego;

11) godnie reprezentować Zespół na zewnątrz;

12) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu;

13) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka;

14) przestrzegać zasad higieny osobistej;

15) uzupełniać braki wynikające z nieobecności na lekcjach;

16) dbać o zdrowie własne i rówieśników;

17) nie używać tytoniu, alkoholu, narkotyków ,środków odurzających;

18) podporządkować się zarządzeniom dyrektora dotyczących zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

a) Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły określa zarządzenie dyrektora.

b) uchylony

19) zachować należytą uwagę w czasie zajęć lekcyjnych, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzonego przez nauczyciela wykładu, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar;

20) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (opiekunowie prawni) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów). Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach;

21) zachowania schludnego wyglądu;

22) noszenia stroju szkolnego, ustalonego według odrębnych przepisów;

23) na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;

24)   udział w realizacji projektu edukacyjnego uczniów klas gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku.

24a) szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum określa rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

§ 42. 1. Kryteria i tryb wystawiania ocen za wiadomości i za zachowanie ustala rada pedagogiczna na podstawie rozporządzenia właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2. Uczeń może być nagrodzony za wyróżniające się wyniki w nauce, wzorową postawę, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska.

3. Warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom:

1) uczeń klas 0-III szkoły podstawowej może być nagrodzony za:

a) pełne osiągnięcia we wszystkich zakresach edukacji:

– pochwałą wychowawcy na forum klasy,

– pochwałą dyrektora przed całą szkołą udzieloną na apelu,

– dyplomem lub nagrodą książkową na koniec roku szkolnego,

b) udział i osiągnięcia w organizowanych konkursach:

– dyplomem lub nagrodę rzeczową,

2) uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej może być nagrodzony za:

a) szeroko pojętą aktywność:

– pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela,

– pochwałą dyrektora na apelu,

– dyplomem lub nagrodą rzeczową za wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach, olimpiadach,

b) osiągnięcia w nauce:

– świadectwem z wyróżnieniem przy średniej ocen 4,75 (koniec roku szkolnego), oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania;

3) uczeń kończący szkołę podstawową może być nagrodzony:

a) świadectwem z wyróżnieniem i dyplomem lub nagrodą rzeczową przy średniej ocen 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej z zachowania,

b) przyznaniem dyplomu "Wzorowego ucznia" uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 ze wszystkich zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, religii/etyki, dodatkowych), wzorowe zachowanie oraz wystosowaniem listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora;  

4) uczeń gimnazjum może być nagrodzony za:

a) szeroko pojętą aktywność:

– pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela,

– pochwałą dyrektora na apelu,

– dyplomem lub nagrodą rzeczową za wybitne osiągnięcia w konkursach zawodach, olimpiadach,

b) osiągnięcia w nauce:

– świadectwem z wyróżnieniem, dyplomem lub nagrodą rzeczową przy średniej ocen 4,75 (koniec roku szkolnego) oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej z zachowania,

c) uczeń kończący gimnazjum może być nagrodzony:

– świadectwem z wyróżnieniem, dyplomem lub nagrodą rzeczową przy średniej ocen 4,75 oraz ocenie co najmniej bardzo dobrej z zachowania,

– przyznaniem dyplomu "Wzorowego ucznia" uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 ze wszystkich zajęć edukacyjnych (obowiązkowych, religii/etyki, dodatkowych), wzorowe zachowanie i 80 % punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz wystosowanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora,

- nagrodą za największą ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego.

§ 43. 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu Zespołu przewiduje się kary.

2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu:

1) upomnieniem wychowawcy lub naganą - z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

2) upomnieniem dyrektora lub naganą - z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

3) zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Zespołu na zewnątrz między innymi w zawodach sportowych, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez Zespół - z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

4) przeniesieniem do równoległej klasy - z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów);

5) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty za:

a) stwarzanie poważnych problemów wychowawczych,

b) wejście w konflikt z prawem,

c) używanie alkoholu lub narkotyków,

d) uczestnictwo w grupie nieformalnej o charakterze przestępczym,

e) niemoralne zachowanie się i prowadzenie się,

f) systematyczne naruszanie dyscypliny w szkole,

g) kradzieże,

h) bójki,

i) systematyczne łamanie statutu Zespołu;

6) obowiązkiem wykonania poza godzinami lekcyjnymi prac na rzecz szkoły.

3. Wychowawca klasy udziela karę zawartą w ust. 2, pkt 1 z własnej inicjatywy lub na wniosek innych nauczycieli.

4. Dyrektor Zespołu udziela kary zawarte w ust. 2, pkt 2-6 z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy klasy lub innych nauczycieli.

5. Wychowawca informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie, bądź wymierzonej karze.

6. Przed wymierzeniem kary uczeń winien być wysłuchany.

7. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania w terminie 7 dni od kary:

1) wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora;

2) wymierzonej przez dyrektora do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

8. Prawo do odwołania wymienione w ust. 7 przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

9. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego.

10. Po semestrze nienagannego zachowania ucznia dyrektor może anulować nałożoną na niego karę z własnej inicjatywy oraz na wniosek: ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy jego klasy, jego samorządu klasowego, samorządu uczniowskiego.

§ 44. 1. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

1a. Uczeń nieklasyfikowany zdaje egzamin z materiału programowego zrealizowanego w I i II semestrze w terminie ustalonym przez dyrektora, uzgodnionym z uczniem, jego rodzicami i Radą Pedagogiczną.

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Prośbę należy złożyć w terminie dwóch dni roboczych od wystawienia ocen semestralnych (rocznych).

3. Egzamin przeprowadza się w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia podania przez ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

4. Egzamin obejmuje wyłącznie zrealizowane treści kształcenia z danego semestru.

5. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej z użyciem narzędzia sprawdzającego znanego uczniowi lub dodatkowo w formie ustnej lub praktycznej, jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu. Uczeń może korzystać podczas egzaminu z wyposażenia przygotowanego przez komisję. Z zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego przeprowadza się wyłącznie sprawdziany praktyczne.

6. Czas trwania egzaminu wynosi od 45 do 90 minut i jest zależny od specyfiki zajęć edukacyjnych. Czas trwania egzaminu ustala przewodniczący komisji.

7. Narzędzie sprawdzające konstruuje nauczyciel danego przedmiotu, a zatwierdza przewodniczący komisji.

8. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor na mocy decyzji.

9. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor lub osoba delegowana przez dyrektora - przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator;

3) nauczycie tego samego lub pokrewnego przedmiotu - członek komisji.

10. Wyniki i efekty pracy ucznia sprawdzają członkowie komisji zgodnie z kluczem (schematem) poprawnych odpowiedzi.

11. Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu wystawia uczniowi ocenę.

12. Na dokumentację egzaminu składa się:

1) protokół zawierający informację o przedmiocie, dane ucznia, formę egzaminu, dane osobowe członków komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję wraz z jej uzasadnieniem;

2) oryginał narzędzia sprawdzającego (pisemną pracę ucznia).

13. Dokumentacja egzaminu jest dołączana do arkusza ocen ucznia.

14. Uczeń, który z udokumentowanych i uzasadnionych przyczyn losowych, zgłoszonych w ciągu 24 godzin, nie mógł w wymaganym terminie przystąpić do egzaminu może przystąpić do niego w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji.

15. Dyrektor zobowiązany jest do stworzenia warunków organizacyjnych do przeprowadzenia egzaminu (informacja, wyposażenie, sala) oraz atmosfery korzystnej dla ucznia.

16. Rada pedagogiczna zatwierdza wyniki egzaminu klasyfikacyjnego.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

§ 45. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowanie oceny.

§ 46. 1. Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnych zasad oceniania ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach tym zakresie;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

2. Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Wdrażanie do systematycznej pracy.

§ 47. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest dokumentowane w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen i innych dokumentach określonych w statucie Zespołu.

2. W dziennikach lekcyjnych wpisuje się oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, wyniki egzaminu gimnazjalnego.

3. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen. W arkuszu ocen zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpisów oraz duplikatu, zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki, sporządzenia odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

4. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen.

5. Wykreślony.

§ 48. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1) I semestr - od 1 września do ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi;

2) II semestr - od pierwszego dnia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

§ 49. Każdy semestr kończy się oceną w stopniu:

1) stopień celujący (cel.) - 6;

2) stopień bardzo dobry (bdb.) - 5;

3) stopień dobry (db.) - 4;

4) stopień dostateczny (dst.) - 3;

5) stopień dopuszczający (dop.) - 2;

6) stopień niedostateczny (ndst.) - 1.

§ 50. Ocena semestralna uwzględnia oceny cząstkowe, których powinno być co najmniej dwa razy tyle ile jest tygodniowo godzin danego przedmiotu plus jeden, wystawione uczniom za:

1) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności:

a) odpowiedzi ustne,

b) testy,

c) pisemne prace kontrolne,

d) prezentacje;

2) różne formy pracy domowej;

3) samodzielność ucznia w wykonywaniu zadań edukacyjnych (przeprowadzanie obserwacji, prostych doświadczeń, sporządzanie rysunków, schematów, wykresów, modeli, wykorzystanie różnych źródeł wiedzy);

4) udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach, przeglądach;

5) aktywność ucznia na lekcji.

§ 51. 1.Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia i uwzględnia indywidualne osiągnięcia ucznia.

2. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej otrzymuje w ciągu roku szkolnej edukacji oceny bieżące (inaczej śródsemestralne, albo cząstkowe) i klasyfikacyjne: półroczne i roczne.

3. Ocena klasyfikacyjna osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia (semestralna i roczna) w edukacji wczesnoszkolnej jest oceną opisową.

4. Ocena osiągnięć edukacyjnych uwzględnia wymagania programowe zawarte w edukacji polonistycznej, przyrodniczo-społecznej, matematycznej, plastycznej, technicznej, muzycznej i zdrowotno-ruchowej.

5. Opisowa ocena zachowania ucznia określa jego rozwój społeczno-emocjonalny, uzdolnienia i problemy wychowawcze.

6. Oceny cząstkowe ucznia edukacji wczesnoszkolnej wystawiane są w stopniach w skali od 1 do 6. Oceny te mogą być wspomagane przez:

1) recenzje prac pisemnych;

2) pochwały ustne;

3) symbole graficzne.

7. Wszelkie bieżące obserwacje i spostrzeżenia nauczyciel prowadzi zgodnie z własnymi potrzebami na formularzach spełniających jego oczekiwania i akceptowane przez dyrektora.

8. Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne za osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie zawarte są w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen ucznia oraz na świadectwie promocyjnym.

9. Uczeń w klasach I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

§ 52. Kryteria ocen:

1) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

a) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

b) przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

c) nie posiada zeszytu, nie przynosi podręcznika i pomocy dydaktycznych,

d) nie chce korzystać z zaproponowanych form pomocy;

e) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;

f) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.;

g) jeżeli zwolnienie z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

2) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia,

b) prowadzi zeszyt przedmiotowy, posiada podręcznik i inne pomoce dydaktyczne,

c) przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

d) potrafi skutecznie porozumieć się w różnych sytuacjach;

3) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

a) potrafi wykorzystać wiadomości określone w podstawie programowej w konkretnych sytuacjach,

b) samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

c) spełnia wymagania a), b), c) na ocenę dopuszczającą;

4) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,

b) prezentuje własny punkt widzenia,

c) poprawnie posługuje się językiem ojczystym,

d) spełnia wymaganie a) na ocenę dostateczną;

5) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje zadania o dużym stopniu trudności,

b) proponuje własne sposoby rozwiązywania zadań,

c) poszukuje, porządkuje oraz wykorzystuje informacje,

d) rozwija własne zainteresowania przedmiotem,

e) potrafi efektywnie pracować w zespole,

f) jest laureatem konkursów, zawodów, olimpiad, przeglądów na etapie ponadszkolnym;

6) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wymaganie a), b), c), d), e) na ocenę bardzo dobrą,

b) jest laureatem konkursów, zawodów, olimpiad, przeglądów na etapie wojewódzkim,

c) bardzo sprawnie operuje posiadaną wiedzą,

d) potrafi publicznie prezentować efekty swojej pracy.

e) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 53. 1. Nauczyciel informuje ucznia o jego ocenie semestralnej na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Jeżeli uczeń chce poprawić wystawioną ocenę, ma prawo w ciągu 3 dni pisemnie lub ustnie zwrócić się do nauczyciela lub dyrektora o egzamin poprawkowy w formie pisemnej i ustnej.

2. W przypadku przedmiotów: wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, informatyka; zostanie przeprowadzony sprawdzian praktyczny w dowolnej formie.

§ 54. O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciele są zobowiązani do powiadomienia ustnego lub pisemnego ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 1 (jeden)  miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego).

§ 55. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 56. 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie do odpowiednich przedmiotów nauczania ustala nauczyciel danego przedmiotu.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

§ 57. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

1) formy:

a) pisemna,

b) ustna,

c) praktyczna;

2) częstotliwość:

a) na bieżąco zgodnie z planem nauczania,

b) po zakończeniu działu,

c) po zakończeniu semestru;

3) narzędzia:

a) testy,

b) sprawdziany,

c) prace pisemne,

d) prezentacje,

e) karty pracy (kartkówki).

§ 58. Zasady przeprowadzania prac pisemnych; sprawdzianów pisemnych (testów):

1) prace pisemne i sprawdziany wynikają z planu nauczania;

2) na tydzień przed pracą pisemną, sprawdzianem uczeń zostaje zapoznany z celami operacyjnymi i wymaganiami dotyczącymi partii materiału objętego sprawdzianem;

3) zadania do rozwiązania w pracach pisemnych, sprawdzianach mogą być dyktowane ustnie lub udostępniane w formie pisemnej;

4) kryteria oceniania są jawne i jednolite;

5) prace pisemne są sprawdzone, a o ich wynikach poinformowani są uczniowie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od ich przeprowadzenia;

6) sprawdzone i ocenione prace pisemne, sprawdziany otrzymują do wglądu uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) na terenie szkoły w obecności nauczyciela;

7) podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) prace pisemne, sprawdziany są przechowywane do końca danego roku szkolnego;

8) uczeń, który z przyczyn obiektywnych nie mógł pisać pracy pisemnej, sprawdzianu wraz z klasą, może napisać ją w innym terminie, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie;

9) uczeń ma prawo z każdego przedmiotu jeden raz w semestrze poprawić otrzymaną ocenę z pracy pisemnej, sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień.

§ 59. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych,  informatyki, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

§ 60. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności z religii określają odrębne przepisy.

§ 61. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce ich dzieci w czasie spotkań klasowych śródsemestralnych i semestralnych, indywidualnych i zbiorowych jest wykonywane przez karty informacyjne, w których podana jest:

1) informacja o frekwencji;

2) informacja o zachowaniu;

3) ewaluacja osiągnięć.

§ 62. Uczeń posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego  na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, na mocy decyzji Rady Pedagogicznej ma opracowany indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do jego możliwości. Szczegółowo tę kwestię regulują wewnątrzszkolne zasady oceniania szkoły podstawowej i gimnazjum.

§ 63. Uczeń może w ciągu semestru zgłosić swoje nieprzygotowanie zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

§ 64. 1. Kryteria ocen zachowania, tryb i zasady ich ustalania :

1) uwagi ogólne:

a) wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania,

b) ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

c) wykreślony,

d) nauczyciele oraz uczniowie mają prawo wyrażania opinii o ocenie zachowania,

e) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna,

f) decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy w oparciu o zwolnienie lekarskie lub zwolnienie podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) z podaniem przyczyny i terminu nieobecności;

2) ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

c) stosunek do nauki,

d) przestrzeganie statutu Zespołu,

e) prace społeczne na rzecz Zespołu,

f) aktywny udział w pracach organizacji uczniowskich na terenie Zespołu,

g) reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, sportowych, olimpiadach, przeglądach, imprezach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych;

3) w klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową;

4) ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

a) wzorowe (wz),

b) bardzo dobre (bdb)

c) dobre (dob),

d) poprawne (pop),

e) nieodpowiednie (ndp)

f) naganne (nag);

z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

2. Kryteria ocen zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) we wszystkich sprawach w pełni przestrzega postanowień statutu Zespołu - w określonej dziedzinie może być pozytywnym wzorem dla innych,

b) nie ma nieusprawiedliwionej absencji,

c) wzorowo wykonuje powierzone prace dodatkowe,

d) jest koleżeński, z własnej inicjatywy służy pomocą innym,

e) ma nienaganny stosunek do osób starszych,

f) okazuje pomoc słabszym,

g) dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły i jej otoczenia,

h) reprezentuje nienaganną kulturę osobistą,

i) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę wzorową także za realizację projektu edukacyjnego, w którym wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością, czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w działaniach na poszczególnych etapach, wspomagał członków zespołu i potrafi dokonać samooceny oraz wyciągania wniosków z podjętych działań;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce,

b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów a także w swoim otoczeniu oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy środowiska,

d) przestrzega prawa i obowiązki ucznia,

e) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

g) nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia),

h) nie używa wulgarnego słownictwa,

i) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę bardzo dobrą także za realizację projektu edukacyjnego, za pełnienie aktywnej roli i wspomaganie członków zespołu;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega postanowień statutu Zespołu,

b) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

c) ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,

d) ma pozytywny stosunek do kolegów i nauczycieli, - chętnie wykonuje prace nadobowiązkowe,

e) z własnej inicjatywy służy pomocą innym,

f) bierze aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

g) poprawnie wykonuje powierzone prace obowiązkowe i dodatkowe,

h) dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły i jej otoczenia,

i) nie niszczy mienia szkolnego,

j) nie używa wulgarnych słów,

k) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę dobrą za prawidłowe wypełnianie swoich zadań podczas realizacji projektu edukacyjnego i reagowanie na uwagi zespołu oraz opiekuna projektu;

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) ma drobne wykroczenia względem statutu Zespołu,

b) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

c) ma obojętny stosunek do kolegów,

d) nie stwarza większych problemów wychowawczych,

e) obowiązki szkolne wypełnia w sposób dostateczny,

f) niechętnie wykonuje prace dodatkowe,

g) nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

h) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę poprawną także za prawidłowe wypełnianie swoich zadań podczas realizacji projektu edukacyjnego lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień pracy zespołu i uwag opiekuna projektu;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie narusza postanowienia statutu Zespołu,

b) ma więcej niż 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych,

c) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

d) nie szanuje kolegów i nauczycieli,

e) używa wulgarnych słów,

f) niszczy mienie szkoły,

g) wszedł w konflikt z prawem,

h) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę nieodpowiednią, za częste zaniedbywanie swoich obowiązków lub odmawianie współpracy podczas realizacji projektu edukacyjnego, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) popełnił poważne wykroczenie przeciwko przepisom zawartym w statucie szkoły i normom życia społecznego,

b) znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,

c) bierze udział w napadach, bójkach i kradzieżach,

d) stosuje szantaż, wyłudzenia oraz zastraszenia,

e) działa w nieformalnych grupach takich jak bandy, gangi i sekty,

f) spóźnia się na zajęcia lekcyjne oraz nie usprawiedliwia nieobecności (więcej niż 30 godzin),

g) ulega nałogom i zmusza do tego innych,

h) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych,

i) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych,

j) uczeń, nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna otrzymuje ocenę naganną.

§ 65. 1. Uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) ma prawo odwołać się od ustalonej oceny do dyrektora na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

2. W przypadku wniesienia odwołania dyrektor powołuje komisję, która bada zgodność wystawienia oceny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zgodności oceny zachowania z wewnątrzszkolnym systemem oceniania komisja ustala nową ocenę.

4. Decyzje komisji są ostateczne.

5. Wszystkie sprawy nie objęte wewnątrzszkolnym systemem oceniania rozstrzyga rada pedagogiczna.

§ 66. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania muszą być skonsultowane z samorządem uczniowskim.

§ 66a. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szczegółowo regulują wewnątrzszkolne systemy oceniania szkoły podstawowej i gimnazjum.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 67. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej z godłem państwa, wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Szkoły wchodzące w skład zespołu mają własne sztandary .

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom