top
logo


Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
PDF Drukuj

Procedura przyjmowania skarg i wniosków w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

Podstawa prawna

1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez: - dyrektora, - zastępców dyrektora. 2. Dyrektor szkoły lub zastępcy przyjmują skargi i wnioski: - Dyrektor - w poniedziałki od godz. 12.00 do 14.00 i w piątek 10,00 do 12,00 - Zastępcy - podczas nieobecności dyrektora. 3. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na szkolnej stronie internetowej (http://www.spdabrowabial.koon.pl/) umieszczona jest informacja dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków. 4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 5. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi. 6. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 7. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków. 8. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych. 9. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy. 10. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki: - liczba porządkowa, - data wpływu skargi/wniosku, - data rejestrowania skargi/wniosku, - adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek, - informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek, - termin załatwienia skargi/wniosku, - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku, - data załatwienia, - krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy. 11. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor. 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosków. 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznani. 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły. 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły. 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania. 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. 2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację: - oryginał skargi/wniosku, - notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego, - materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku, - odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem, - inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga. 4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać: - znaczenie organu, od którego pochodzi, - wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku, - faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie, - imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę. 5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 6. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki. 2. Skargę/wniosek rozpatruje się: - o czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny, - do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające, - do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana, 3. Do siedmiu dni należy: - rzesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu, - przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości, - przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów, - przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia, - zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku, - udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okolic zności sprawy.

Procedura wchodzi w życie z dniem 19.06. 2006 r.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom