top
logo


Dzisiaj jest: 23 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała
PDF Drukuj

 

                     

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Z indywidualizacją rozwój osiągamy-

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Dąbrowa Białostocka”

 

§ 1. Informacje o projekcie

 1. 1.Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” realizowanymramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 2. 2.Beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina w Dąbrowie Białostockiej
 3. 3.Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” jest realizowany przez szkoły podstawowe na terenie Gminy w Dąbrowie Białostockiej w terminie od 01.02.2013 r. do 28.06.2013 r.
 4. 4.Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w Dąbrowie Białostockiej , tj.:

- ZSS Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej im. Tadeusza Kościuszki

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim,

- Szkoła Podstawowa w Różanymstoku.

 1. 5.Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 71 uczniówI – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w Dąbrowie Białostockiej poprzez indywidualizację procesu kształcenia w następujących zajęciach: 6.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  1. a)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  2. b)zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  3. c)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  4. d)gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  5. e)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionychnauk matematyczno – przyrodniczych,
  6. f)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,
  7. g)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski.
 2. 7.Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. 8.Informacje o projekcie zastaną zamieszczone na stronach :

1. Gminy Dąbrowa Białostocka –www.dabrowa-bial.pl

2. ZSS SP w Dąbrowie Białostockiej – www.spdabrowabial.pl

oraz na tablicach informacyjnych na zewnątrz obiektów instytucji, w których realizowany jest projekt a także na drzwiach pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia opisane w projekcie.

§ 2. Oferowane formy wsparcia

 1. 1.Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w poszczególnych szkołach:
  1. a)W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej będą odbywały się:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 30 h -(2dzw.,5 chł.)

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 30h-(2dzw., 2 chł.,)

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 h-(2 dzw., 3 chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych – 30 h-(4 dzw., 4 chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 30 h-(4 dzw., 4 chł.)

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski – 30 h-(6dzw., 2 chł.)

b) W Szkole Podstawowej w Różanymstoku będą odbywały się:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 h –(4dzw., 1chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych muzycznie – 30 h-(6 dzw.,2 chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 30 h-(2 dzw., 6 chł.)

 1. b)w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim będą odbywały się:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 h-(3 dzw.,1 chł.)

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 h-(2 dzw., 2 chł.)

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – 30 h-(4dzw.)

 1. 2.Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.
 2. 3.Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmianharmonogramie zajęć, rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grup.
 3. 4.Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela z dyrektorem szkoły.
 4. 5.Uczeń / uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.

§ 3. Uczestnicy i uczestniczki projektu

 1. 1.Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający (a) do jednej ze szkół podstawowych z terenu Gminy w Dąbrowie Białostockiej wymienionych w § 1, pkt 4:
 2. a)u których zdiagnozowano indywidualne potrzebyproblemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,
 3. b)uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.
 4. 2.Udział uczestnika/ uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/ opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym.

§ 4. Rekrutacja

 1. 1.Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się tylko do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowy Białostockiej.
 2. 2.Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.
 3. 3.W każdej szkole powołana zostanie przez Koordynatora projektu Komisja Rekrutacyjna. Skład Komisji proponuje dyrektor szkoły.

 

 1. 4.Komisja Rekrutacyjna sporządza listę uczniówuczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.
 2. 5. Rekrutację przeprowadza się na podstawie :

1/ analizy ocen opisowych, dzienników lekcyjnych,

     2/ badań przesiewowych (logopedycznych),

   3/ wskazań lekarza,

     4/ analizy opinii i orzeczenia z PPP,

     5/ w przypadku uczniów z klas I, podstawą do zakwalifikowania była diagnoza z oddziału przedszkolnego oraz rozmowa z rodzicami.,

6/ na podstawie informacji od wychowawców , nauczycieli oraz rodziców.

 1. 6.W przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa rekrutacja w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu rekrutacyjnego.
 2. 7.Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości uczniom i uczennicom list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz list rezerwowych.

 

 1. 8.Lista osób zakwalifikowanych na poszczególne pozalekcyjne zajęcia dodatkowe będzie dostępna dla rodziców w danej szkole.

 

 1. 9.Uczeń/uczennica zakwalifikowani do udziału w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełniają Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie uczestnika projektuwyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 5. Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. 1.Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 2. a.systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,
 3. b.każdorazowego podpisywania list obecności,
 4. c.wypełniania ankiet ewaluacyjnych i kart pracy dla celów ewaluacjimonitorowania projektu,
 5. d.bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział  projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
 6. e.zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 

 1. 2.Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
 2. a.przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,
 3. b.naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole,
 4. c.rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.

 

3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do :

1/ dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów,

2/ udziału w minimum 80 % zajęć, do których został zakwalifikowany,

3/ wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów, dokumentujących przebieg zajęć,

4/ dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne.

 

 

 • § 6. Postanowienia końcowe

 

 1. 1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.
 2. 2.Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
 3. 3.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

 1. 4.Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.

 

 

Sporządził Zespół Nauczycieli

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom