top
logo


Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
PDF Drukuj

 

                     

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Z indywidualizacją rozwój osiągamy-

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Dąbrowa Białostocka”

 

§ 1. Informacje o projekcie

 1. 1.Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” realizowanymramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 2. 2.Beneficjentem (projektodawcą) jest Gmina w Dąbrowie Białostockiej
 3. 3.Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” jest realizowany przez szkoły podstawowe na terenie Gminy w Dąbrowie Białostockiej w terminie od 01.02.2013 r. do 28.06.2013 r.
 4. 4.Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w Dąbrowie Białostockiej , tj.:

- ZSS Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej im. Tadeusza Kościuszki

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim,

- Szkoła Podstawowa w Różanymstoku.

 1. 5.Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 71 uczniówI – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w Dąbrowie Białostockiej poprzez indywidualizację procesu kształcenia w następujących zajęciach: 6.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  1. a)zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  2. b)zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  3. c)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  4. d)gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  5. e)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionychnauk matematyczno – przyrodniczych,
  6. f)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,
  7. g)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski.
 2. 7.Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. 8.Informacje o projekcie zastaną zamieszczone na stronach :

1. Gminy Dąbrowa Białostocka –www.dabrowa-bial.pl

2. ZSS SP w Dąbrowie Białostockiej – www.spdabrowabial.pl

oraz na tablicach informacyjnych na zewnątrz obiektów instytucji, w których realizowany jest projekt a także na drzwiach pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia opisane w projekcie.

§ 2. Oferowane formy wsparcia

 1. 1.Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w poszczególnych szkołach:
  1. a)W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej będą odbywały się:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 30 h -(2dzw.,5 chł.)

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 30h-(2dzw., 2 chł.,)

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 h-(2 dzw., 3 chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych – 30 h-(4 dzw., 4 chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 30 h-(4 dzw., 4 chł.)

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski – 30 h-(6dzw., 2 chł.)

b) W Szkole Podstawowej w Różanymstoku będą odbywały się:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 h –(4dzw., 1chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych muzycznie – 30 h-(6 dzw.,2 chł.)

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 30 h-(2 dzw., 6 chł.)

 1. b)w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim będą odbywały się:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 h-(3 dzw.,1 chł.)

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 h-(2 dzw., 2 chł.)

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – 30 h-(4dzw.)

 1. 2.Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.
 2. 3.Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmianharmonogramie zajęć, rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grup.
 3. 4.Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela z dyrektorem szkoły.
 4. 5.Uczeń / uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.

§ 3. Uczestnicy i uczestniczki projektu

 1. 1.Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający (a) do jednej ze szkół podstawowych z terenu Gminy w Dąbrowie Białostockiej wymienionych w § 1, pkt 4:
 2. a)u których zdiagnozowano indywidualne potrzebyproblemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,
 3. b)uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.
 4. 2.Udział uczestnika/ uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/ opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym.

§ 4. Rekrutacja

 1. 1.Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się tylko do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowy Białostockiej.
 2. 2.Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.
 3. 3.W każdej szkole powołana zostanie przez Koordynatora projektu Komisja Rekrutacyjna. Skład Komisji proponuje dyrektor szkoły.

 

 1. 4.Komisja Rekrutacyjna sporządza listę uczniówuczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.
 2. 5. Rekrutację przeprowadza się na podstawie :

1/ analizy ocen opisowych, dzienników lekcyjnych,

     2/ badań przesiewowych (logopedycznych),

   3/ wskazań lekarza,

     4/ analizy opinii i orzeczenia z PPP,

     5/ w przypadku uczniów z klas I, podstawą do zakwalifikowania była diagnoza z oddziału przedszkolnego oraz rozmowa z rodzicami.,

6/ na podstawie informacji od wychowawców , nauczycieli oraz rodziców.

 1. 6.W przypadku wolnych miejsc możliwa jest dodatkowa rekrutacja w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu rekrutacyjnego.
 2. 7.Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości uczniom i uczennicom list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz list rezerwowych.

 

 1. 8.Lista osób zakwalifikowanych na poszczególne pozalekcyjne zajęcia dodatkowe będzie dostępna dla rodziców w danej szkole.

 

 1. 9.Uczeń/uczennica zakwalifikowani do udziału w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełniają Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie uczestnika projektuwyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 5. Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. 1.Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 2. a.systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,
 3. b.każdorazowego podpisywania list obecności,
 4. c.wypełniania ankiet ewaluacyjnych i kart pracy dla celów ewaluacjimonitorowania projektu,
 5. d.bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich udział  projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
 6. e.zapoznania się z treścią i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 

 1. 2.Udzielenie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
 2. a.przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,
 3. b.naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole,
 4. c.rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie.

 

3. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do :

1/ dążenia do osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów,

2/ udziału w minimum 80 % zajęć, do których został zakwalifikowany,

3/ wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów, dokumentujących przebieg zajęć,

4/ dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne.

 

 

 • § 6. Postanowienia końcowe

 

 1. 1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.
 2. 2.Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
 3. 3.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

 1. 4.Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.

 

 

Sporządził Zespół Nauczycieli

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom