top
logo


Dzisiaj jest: 17 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
PDF Drukuj

 

                        

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„ Z INDYWIDUALIZACJĄ ROZWÓJ OSIĄGAMY –
INDYWIDALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW
KL. I – III W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet:
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

 

 

Realizacja projektu „Z INDYWIDUALIZACJĄ ROZWÓJ OSIĄGAMY – INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III ” trwała w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej od 14 lutego do 28 czerwca 2013r.

 

 

 

Działania projektowe skierowane były do uczniów klas najmłodszych –

 

klas I-III uczących się w Szkole Podstawowej .

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 realizacja zajęć przebiegała zgodnie z planem, w oparciu o opracowane przez nauczycieli programy zajęć.

 

 

PRZEBIEG REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

 

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajęć

Liczba zrealizowanych

godzin

 

Liczba uczniów

1

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności

matematycznych

 

30

 

7

(2dzw.,5ch.)

2

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami   rozwoju mowy

30

4

(2dzw., 2ch.,)

3

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw

30

5

(2dz.,3ch.),

4

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie

uzdolnionych pod względem nauk   matematyczno-przyrodniczych

30

8

(4dz., 4ch.)

5

zajęcia rozwijające   zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

30

8

(4 dz., 4 ch.)

6

zajęcia rozwijające   zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski

30

 

 

8

(6dz,2ch)

 

OGÓŁEM

 

180 godz.

 

40 uczniów

 

Przeprowadzono ogółem 180 godzin cyklicznych zajęć. W projekcie uczestniczyło 40 uczniów, w tym:20 dziewczynek i 20 chłopców.

 

 

 

Głównym celem prowadzonych zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

 

 

OPIS REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2012/2013

 

 

Lp.

Rodzaj prowadzonych zajęć

Liczba zrealizowa-nych

godzin

 

Liczba uczniów

 

Opis realizowanych działań

1

zajęcia dla dzieci z trudnościami

w zdobywaniu umiejętności

matematycznych

30

7

 

Zajęcia odbywały się 2 razy w   tygodniu. Uczestniczyło 7 uczniów. Zostało zrealizowanych 30 godzin,   frekwencja wyniosła 70.952%.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Program został   zrealizowany. Na zajęciach stosowano różnorodne metody aktywizujące ucznia.   Wykorzystywano formy zabawowe oraz zakupione ciekawe pomoce dydaktyczne. Częsta   pochwała i zauważanie nawet najmniejszych postępów dzieci mobilizowało je do   dalszej pracy. Dzięki systematycznym ćwiczeniom kształcącym i utrwalającym   umiejętności matematyczne, uczniowie nabrali większej pewności siebie.   Zajęcia wzmocniły wiarę w siebie, we własne możliwości i poczucie własnej   wartości.

 

2

zajęcia logopedyczne dla   dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

30

4

Na zajęcia uczęszczało czworo dzieci. Odbywały się one zazwyczaj raz   w tygodniu i trwały dwie godziny lekcyjne. Na początku zajęć przeprowadzono   diagnozę logopedyczną dzieci, przeprowadzono wywiad, opracowano plan   indywidualnych terapii dla każdego dziecka.

Na zajęciach rozwijano kluczowe umiejętności, takie jak: usprawnienie   pracy narządów mowy, wzmocnienie własnej samooceny i chęci pokonywania   trudności, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie   fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, rozwijanie sprawności językowej i   komunikacyjnej, rozwijanie słuchu fonemowego, rozwijanie wyobraźni dziecka,   rozwijanie ogólnego rozwoju dziecka.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie i z dużym   zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia logopedyczne. Dzieci wspaniale   integrowały się ze sobą podczas wspólnych ćwiczeń i zabaw logopedycznych.

3

gimnastyka korekcyjna

dla dzieci z wadami postaw

30

5

 

Zajęcia odbywały w każdy wtorek, w których uczestniczyło 5 osób. Na   zajęciach uczniowie w formie gier i zabaw uczyli się przyjmować prawidłową   postawę ciała, wyrabiali wytrwałość posturalną. W czasie zajęć nauczyciel   indywidualizował ćwiczenia pod względem występowania konkretnych wad postawy,   wieku, możliwości i zaangażowania uczniów w proces naprawczy.

Uczniowie zrobili postępy w zakresie przyjmowania prawidłowej postawy   ciała i utrzymywania wytrwałości posturalnej. Korzystali z wszelkiego sprzętu   do gimnastyki korekcyjnej, oraz zestawu pomocy, które szkoła uzyskała w   ramach projektu.

Badania dzieci po zajęciach gimnastyki korekcyjnej wykazały niewielki   spadek wagi ciała, stąd wskazanie byłoby, aby te dzieci w następnym roku   szkolnym mogły uczęszczać na takie zajęcia.

 

4

zajęcia rozwijające   zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

30

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Zajęcia te   odbywały się raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne. Zadania i   stopień trudności dostosowany był do wieku i możliwości manualnych uczniów.   Podczas zajęć uczniowie poznali różne techniki plastyczne , bogactwo   materiałów plastycznych i uczyli się je racjonalnie wykorzystywać. Poznali   podstawowe reguły i zasady obowiązujące przy wykonaniu prac.

Zajęcia te przyczyniły się chętnego udziału   dzieci w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły.

 

5

zajęcia rozwijające   zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski

30

8

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w   wymiarze 2 godzin. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli, brali aktywny   udział. Tematyka była różna i dostosowana do aktualnych potrzeb uczniów.   Uwzględniane były przede wszystkim potrzeby i zainteresowania dzieci. Podczas   zajęć uczniowie utrwalali słownictwo, zagadnienia gramatyczne z zakresu   objętego programem nauczania z języka angielskiego. Pogłębiali swoją wiedzę i   rozbudzali zainteresowanie językiem angielskim. Mieli możliwość poszerzania   wiedzy z zakresu kultury i obyczajów panujących w krajach anglojęzycznych.   Zgodnie z nową podstawą programową na zajęciach kształtowane były postawy   ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

6

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie

uzdolnionych pod względem

nauk   matematyczno-przyrodniczych

 

30

 

 

8

 

Zajęcia   odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczestniczyło w nich ośmioro dzieci.

W   wyniku realizacji założeń programowych uczniowie wyposażeni zostali w   niezbędne sprawności, umiejętności, wiadomości i postawy. Potwierdziło to ich   uczestnictwo w konkursach klasowych, szkolnych oraz bardzo dobre wyniki   testów, sprawdzianów. Na podstawie rozmów z wychowawcami zaobserwowano   również wzrost aktywności na zajęciach oraz chęć dalszego rozwijania   zainteresowań.

OGÓŁEM

180 godz.

40 uczniów

 

 

 

 

Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzymał na apelu szkolnym zaświadczenia ukończenia zajęć.

 

 

Organizator

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom