top
logo


Dzisiaj jest: 17 Grudzień 2017    |    Imieniny obchodzą: Olimpia, Łukasz, Jolanta
PDF Drukuj

ZARZĄDZENIE nr 15/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1

            W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

 

§2

 1. Ilekroć w zarządzaniu mowa o:

 1. szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

 3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

 4. podręcznikach = należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z
  danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę/miasto Dąbrowa Białostocka

   

§3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

   

 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

   

   

 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

 6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

 7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

 8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 9. Na zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§10

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:

 1. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

 2. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum,

 3. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum.

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.

 

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń

oraz na stronie internetowej szkoły.


§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Jerzy Białomyzy


 

Po d l a s k i Ku r a t o r Oświ a t y

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok; tel. (85) 748-48-48; fax. (85) 748-48-49

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://www.kuratorium.bialystok.pl

Białystok, 2015-06-17

RE.531.8.1.2015

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

w województwie podlaskim

Uprzejmie informuję, że Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

w 2015 r. znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych. Zgodnie z rozwiązaniami

zaproponowanymi w programie w 2015r. pomocą w formie dofinansowania zakupu

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub

podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej,

klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

2) uczniów:

a) słabowidzących,

b) niesłyszących,

c) słabosłyszących,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”,

uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla

dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych

szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych

przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szczegółowe informacje o programie „Wyprawka szkolna” w roku 2015 dostępne są

na stronie internetowej MEN: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem z dnia 12.06.2015r. znak: DAPWA.

4080.3.2015.AW poinformowało o docierających do ministerstwa, w latach ubiegłych,

informacjach o utrudnieniach w realizacji programu, np. wymagania dokumentów, o których

nie ma mowy w programie, wymagania zaświadczeń o dochodach od rodziców uczniów z

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego itp.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie rodziców i uczniów o możliwościach związanych z

uczestnictwem w programie.

 


 

Darmowe podręczniki

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego uczniom szkół podstawowych.

 

Darmowe książki (pobierz)

 

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

Projekt Mały Mistrz

*****
 

Organizacja wyjazdu dzieci 

***** 

 

*****

*****

*****

*****

*****


bottom