SKALA I TRYB USTALANIA ORAZ SPOSÓB FORMUŁOWANIA

SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH OCEN ZACHOWANIA

 

 1. Oceny z zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o obowiązujący w szkole regulamin, na podstawie którego opracowane zostały kryteria oceny zachowania.
 2. Ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim:
 • wywiązywanie się z obowiązku ucznia,
 • postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły, nie może też rzutować na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 2. Uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego otrzymuje ocenę zachowania uwzględniającą przede wszystkim jego stosunek do obowiązków szkolnych.
 3. Ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:
 • wzorowa
 • bardzo dobra
 • dobra
 • poprawna
 • nieodpowiednia
 • naganna
 1. Ogólne kryteria oceniania zachowania:
 • Ocena dobra jest wyjściową i charakteryzuje ucznia, którego zachowanie nie budzi zastrzeżeń. Uczeń przestrzega zasad zapisanych w regulaminie szkoły.
 • Ocena poprawna przeznaczona jest dla ucznia, któremu zdarza się nie przestrzegać szkolnego regulaminu i łamie obowiązujące zasady, ale jego postawa wskazuje, że pracuje nad doskonaleniem swego charakteru. Naprawia wyrządzone szkody materialne i moralne i wykazuje chęć poprawy. Ocena poprawna jest jednak informacją dla dziecka i rodziców, że zachowanie budzi niepokój społeczności szkolnej.
 • Oceny wzorowa i bardzo dobra to oceny podwyższone. Otrzymują je uczniowie spełniający wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo wyróżniający się w szczególny sposób swoją postawą bądź szczególnym zaangażowaniem w wybranych dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego, stanowiąc dla rówieśników wzór godny naśladowania.
 • Oceny nieodpowiednia i naganna charakteryzują uczniów systematycznie łamiących obowiązujące w szkole prawa. Nie próbują oni zmienić swego postępowania, nie dążą do naprawiania błędów, lekceważą upomnienia i uwagi. Demoralizują innych swoją postawą.
 1. Wystawiając ocenę z zachowania wychowawca konsultuje ją z nauczycielami przedmiotów, innymi pracownikami szkoły, samorządem klasowych, wysłuchując także argumentów zainteresowanego ucznia. Propozycja oceny przedstawiona jest przez wychowawcę uczniowi i jego rodzicom przed klasyfikacją. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, o ile została wystawiona zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.
 2. Wychowawca może podnieść uczniowi ocenę z zachowania o jedną wyżej w przypadku gdy:
 • uczeń ma średnią ocen 5,0 i wyżej,
 • uczeń jest laureatem konkursu przedmiotowego lub sportowego na szczeblu wojewódzkim.
 1. Jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej jedno „0” w którejkolwiek kategorii, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
 2. Wychowawca może, w uzasadnionych przypadkach, obniżyć uczniowi ocenę z zachowania nawet do oceny nagannej.
 3. Uczeń, który otrzymuje „0” pkt w kategorii KULTURA OSOBISTA I SPOŁECZNA nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia za 4 pkt w tej kategorii ocena nie wyższa niż poprawna.
 4. Uczeń, który otrzymuje z zachowania nieodpowiednią bądź naganną nie może reprezentować szkoły w zawodach sportowych.
 5. Ocena naganna jest dla ucznia, u którego wystąpiły następujące zachowania (wystarczy jedno):
 • rozpowszechnianie narkotyków, alkoholu lub pornografii (handel),
 • uchylanie się od spełniania obowiązków szkolnych,
 • kradzieże lub wymuszenia (nawet drobnych kwot),
 • pobicia, wszczynanie bójek, zastraszanie innych na terenie szkoły i poza nią,
 • wszczęcie alarmu bombowego, użycie niebezpiecznych narzędzi lub substancji szkodliwych dla zdrowia i życia,
 • paserstwo,
 • oczernianie przez Internet,
 • spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających,
 • zagrażanie zdrowiu własnemu lub innych osób,
 • aroganckie i niekulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły.
 1. Kryteria przeliczania punktów:

40 – 35 pkt ……………….wzorowe

34 – 29 pkt ……………….bardzo dobre

28 – 23 pkt ……………….dobre

22 – 17 pkt ………………..poprawne

16 –  11  pkt ………………nieodpowiednie

poniżej 10 pkt ……………..naganne

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZACHOWANIA

 

 1. STOSUNEK DO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

KRYTERIA I PUNKTACJA

OCENY

WZOROWA

BARDZO DOBRA

DOBRA

POPRAWNA

NIEODPO-

WIEDNIA

NAGANNA

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

1.A. Stosunek do nauki szkolnej (nie dotyczy osób o obniżonych wymaganiach)

Średnia ocen 4,5 i powyżej

Średnia ocen 4,0  - 4,4

Średnia ocen 3,5 – 3,9

Średnia ocen 3,0 – 3,4

Średnia ocen 2,5 – 2,9

Średnia ocen 2,0 – 2,4

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

1.B. Frekwencja

Uczeń nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień

Uczeń nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych oraz spóźnień

Uczeń nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych , max 4 spóźnienia

Uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione w liczbie do 20 godzin lekcyjnych

Uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione w liczbie 21-29 godzin lekcyjnych

Nieusprawiedliwione nieobecności ucznia przekraczające 30 godzin lekcyjnych

 

 

 1. AKTYWNOŚĆ WŁASNA I SPOŁECZNA

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

2.A. Dbałość o rozwój własnych zdolności i zainteresowań

Uczeń bierze aktywny udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań.

Rozwija swe zdolności i zainteresowania.

Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach i odnosi w nich sukcesy.

 

Uczeń bierze udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań.

Dodatkowo rozwija swe zdolności i zainteresowania. Uczestniczy w konkursach szkolnych

Uczeń stara się rozwijać swoje zdolności i zainteresowania (niesystematycznie)

Uczeń czasem przejawia własne zainteresowania w rozmowie z nauczycielem lub przez korzystanie z biblioteki szkolnej

Uczeń nie przejawia własnych zainteresowań, nie rozwija swych uzdolnień

Uczeń nie dba o rozwijanie zdolności czy zainteresowań, zupełnie to lekceważy

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

2.B. Zaangażowanie społeczne, udział w życiu społeczności szkolnej

Rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne, wybitnie wyróżnia się organizując lub biorąc udział w imprezach szkolnych, klasowych.

Działa na rzecz samorządu szkolnego, klasowego.

Działa na rzecz biblioteki.

Pomaga innym

 

Rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne, bierze udział i pomaga w organizowaniu imprez szkolnych, klasowych.

Działa na rzecz samorządu szkolnego lub klasowego.

Prowadzi działalność na rzecz biblioteki.

Pomaga innym

Wypełnia tylko obowiązki ucznia, bez aktywności społecznej.

Aktywnie korzysta z biblioteki szkolnej.

Wypełnia niechętnie obowiązki ucznia

Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły

Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

Dezorganizuje pracę społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły)

 

 • KULTURA OSOBISTA I SPOŁECZNA

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

3.A. Takt, kultura i uczciwość w stosunku do innych.

Uczeń uprzejmy, życzliwy, taktowny, o wysokiej kulturze osobistej

Uczeń taktowny, umie się kulturalnie zachować, widzi swoje błędy, potrafi się do nich przyznać oraz przeprosić (dopuszczalna 1 uwaga negatywna małej wagi)

Uczeń zwykle taktowny, umie kulturalnie się zachować, umie przeprosić, choć nie spieszy się z przejawami życzliwości wobec innych (dopuszczalna 1 uwaga negatywna)

Uczniowi zdarzają się zachowania nieuprzejme, miewa kłopoty z przeproszeniem za niegrzeczność (więcej niż 2 uwagi negatywne)

Uczeń bywa agresywny w stosunku do innych, oszukuje, używa wulgaryzmów (liczne uwagi)

Uczeń notorycznie zachowuje się arogancko, ma niską kulturę osobistą, na co dzień używa wulgaryzmów, oszukuje, nie uznaje swoich błędów

 

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

3.B. Dbałość o własny wygląd i higienę osobistą oraz mienie szkolne.

Dba o swój wygląd, jest schludny, ubiera się stosownie do sytuacji, zmienia obuwie, dba o czystość pomieszczeń (wykazuje inicjatywę)

Dba o swój wygląd, jest schludny, czysty, zmienia obuwie, dba o czystość pomieszczeń

Dba o swój wygląd i ogólną czystość, ale sporadycznie zapomina o zmianie obuwia; bezmyślnie wyrządził szkodę , ale przyznał się do winy i ją naprawił

Uczniowi zdarza się być ubranym niestosownie do okoliczności, często nie zmienia obuwia; raz świadomie coś zniszczył, naprawił

Wygląd ucznia bywa niechlujny, zdarza się brak higieny, nie zmienia obuwia; kilka razy świadomie coś zniszczył, naprawił

Szokuje ubiorem, jest niechlujny, nie zmienia obuwia, nie dba o czystość pomieszczeń; wielokrotnie i świadomie niszczy mienie szkolne, uchyla się od kary

 

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

3.C. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa własnego i innych

Przestrzega zasad bezpieczeństwa, zachęca innych do ich przestrzegania, stara się przewidywać zagrożenia

Przestrzega zasad bezpieczeństwa

Sporadycznie i nieumyślnie narusza zasady bezpieczeństwa

Zdarza się mu zachowywać w sposób niewłaściwy stwarzając niewielkie zagrożenie, ale reaguje na zwracane mu uwagi

Uczniowi zdarza się prowokowanie sytuacji niebezpiecznych, nie słucha zakazów i ostrzeżeń

Wszczyna bójki, siłą rozstrzyga konflikty, stanowi zagrożenie dla innych uczniów;

Arogancko i niekulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły;

Używa urządzeń multimedialnych do ośmieszania i szkalowania innych

 

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

3.D. Odporność na uzależnienia

Postawa wobec nałogów i uzależnień nienaganna, włącza się w działalność profilaktyczną

Uczeń nie używa tytoniu, alkoholu, narkotyków, włącza się w akcje i działalność na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom

 

Uczeń nie używa tytoniu, alkoholu, narkotyków, ale nie przeciwdziała uzależnieniu innych

 

 

Korzysta z używek (papierosy, alkohol, narkotyki) i wcale tego nie ukrywa