SP w Dąbrowie Białostockiej


.

Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 1 września 2020 r. o godzinie 9: 00. Uczniowie spotykają się z wychowawcami w klasach. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi. Na korytarzach powinni być w maseczkach, wchodząc do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. Z uczniami klas 0-III może wejść do szkoły tylko jeden rodzic, który powinien być w maseczce. Rodzice uczniów klas starszych nie wchodzą do budynku szkoły.

 

Wejście do szkoły:

Wejście główne od strony ul. Południowej:

Klasy drugie, klasy trzecie, klasy 4b i 4c

Wejście przez szatnię od strony ul. Południowej:

Oddziały przedszkolne, klasy pierwsze

Wejście główne od strony ul. Szkolnej:

-kl. 4a, klasa piąta, klasy szóste, klasy siódme, klasy ósme

Przydział pracowni :

O1- sala nr 15

O2-sala nr 14

O3-sala nr 13

1a-sala nr 11

1b-sala nr 30 (I piętro)

1c-sala nr 27 (I piętro)

2a-sala nr 40 (II piętro)

2b-sala nr 28 (II piętro)

2c-sala nr 38 (II piętro)

3a-sala nr 12 (parter)

3b-sala nr 29 (I piętro)

3c- sala nr 26 (I piętro)

4a-sala nr 17 (budynek dawnego gimnazjum)

4b-sala nr 39 (II piętro)

4c-sala nr 21 (przy pokoju nauczycielskim)

5a-sala nr 35 (II piętro)

6a-sala nr 10 (budynek dawnego gimnazjum)

6b-sala nr 13 (budynek dawnego gimnazjum)

6c-sala nr 15 (budynek dawnego gimnazjum)

6d-sala nr 18 (budynek dawnego gimnazjum)

7a-sala nr 41 ( II piętro)

7b-sala nr 20 (budynek dawnego gimnazjum)

7c-sala nr 11 (budynek dawnego gimnazjum)

7d-sala nr 21 (budynek dawnego gimnazjum)

8a-sala nr 33 (II piętro)

8b-sala nr 22 (I piętro)

8c-sala nr 19 (budynek dawnego gimnazjum)

 

Od dnia 2 września rodzice mogą przebywać tylko w wyznaczonych strefach wspólnych przy wejściach do szkoły.

 


Ogłoszenie

Uprzejmie prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci na obiady w stołówce szkolnej i do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można odebrać w wejściu głównym Szkoły Podstawowej
i  dawnego gimnazjum oraz przy wejściu do szatni.
Po wypełnieniu dokumenty  prosimy składać do 26 sierpnia 2020/ 2021 roku do pudełka na stoliku w szatni.

Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci rodziców pracujących i dzieci oczekujące na autobus. Bardzo prosimy o terminowe złożenie wniosków.

Dokumenty bez pełnych danych (telefon i miejsce zatrudnienia) nie będą rozpatrywane.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w zakładce OGŁOSZENIA


 

P o d l a s k i K u r a t o r O ś w i a t y

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok;

tel. (85) 748-48-48;   fax. (85) 748-48-49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

http://www.kuratorium.bialystok.pl

Białystok, 27   kwietnia 2020 r.

SPiKU.557.6.13.2020

Prezydent,

Burmistrz, Wójt,

Dyrektor Szkoły Podstawowej województwa podlaskiego

Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx .

Jednocześnie proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom oraz ich rodzicom.

 


Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej http://www.spdabrowabial.pl/

Data publikacji strony internetowej: 26.09.2012r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  22.09.2019r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy 
o dostępności cyfrowej.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy 
o przesłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  85 7121023.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

Ul. Południowa 13

16-200 Dąbrowa Białostocka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 85 7121023

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne, jedno  od ulicy Południowej 13 z podjazdem dla niepełnosprawnych, oraz drugie od ulicy Szkolnej 9a  , które także nie stanowi żadnych barier dla osób niepełnosprawnych  . Od strony boiska  są cztery wejścia otwierane w razie konieczności- np. umożliwienie wyjścia dzieci na lekcję wychowania fizycznego, otworzenie drogi ewakuacyjnej itp. Wejście znajduje się także od strony  kuchni, wejściem tym wchodzą wyłącznie pracownicy szkoły, a także wejście z parkingu  na ul. Południowej  na halę sportową .

Na parkingu przy ulicy Szkolnej 9a oraz  na parkingu na ulicy Południowej 13  wyznaczono i oznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

Sekretariat znajduje się na parterze, prowadzą do niego schody, osoba na wózku nie  może tam dojechać. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.  Pracownicy obsługi i administracji zobowiązani są pomóc osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw.

Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza i pomieszczeń znajdujących się na parterze starej szkoły  oraz na pierwszym piętrze i parterze nowej części szkoły .  W budynkach nie ma windy.

W obu budynkach znajdują się toalety dla niepełnosprawnych, w starej części budynku  toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w nowej części budynku toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz druku  powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Szkoła nie zatrudnia  tłumacza języka migowego.


 Warszawa, 19 maja 2020 r.

 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

TERMINY 


Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie


Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

 

Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

 

Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej


 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

 

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone i podane do publicznej wiadomości przez Ministra Edukacji Narodowej na stronie internetowej ministerstwa (http://www.men.gov.pl).

Od 8 maja do 13 maja 2020 roku trwały konsultacje na ten temat.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
 • oddziału dwujęzycznego,
 • oddziału międzynarodowego,
 • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
 • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

 

Zmiana sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych szkół. 

 

Bez rekrutacji uzupełniającej

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki                    (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Zegar

Tuesday, 07 grudzień 2021

Kalendarz

grudzień 2021
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Copyright © 2021 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.