Regulamin

XII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla młodzieży województwa podlaskiego

objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Sokólskiego i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 

  1. Organizator.

  Organizatorem XII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Sokółce we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty.

  1. Cele konkursu.

  Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego, przedstawienie jego struktury i zadań na poszczególnych jego szczeblach wśród młodzieży. Ma za zadanie krzewienie zdrowej rywalizacji oraz wymianę doświadczeń.  

  1. Adresaci konkursu.

  Adresatami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.

  1. Etapy.

  Etap I – szkolny: Dyrektor powołuje szkolną komisję konkursową, która przeprowadza eliminacje szkolne. W eliminacjach szkolnych może wziąć udział każdy uczeń. Uczniowie odpowiadają pisemnie na zestaw pytań nadesłanych przez organizatora konkursu (organizator przesyła szkole 1 zestaw, natomiast szkoła powiela go w  równej ilości uczestników eliminacji szkolnych). Do etapu wojewódzkiego awansuje 3 uczniów z najwyższą ilością punktów spośród tych, którzy uzyskają co najmniej 90% punktów. W przypadku, gdy żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum do finału wojewódzkiego awansuje 1 uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli najwyższą ilość punktów uzyska co najmniej 2 uczniów, to komisja szkolna we własnym zakresie przeprowadza dla tych uczniów eliminacje ustne w celu wyłonienia zwycięzcy. Pytania na eliminacje ustne układa komisja szkolna. Protokół należy przesłać w ciągu 3 dni od zakończenia eliminacji szkolnych na adres organizatora.

  Etap II – wojewódzki: komisję konkursową powołuje organizator konkursu, etap wojewódzki składa się z części pisemnej, po której 10 uczniów z największą ilością punktów otrzymuje tytuł laureata i awansuje do części ustnej. Jeżeli ilość uczniów będzie większa Komisja Konkursowa przeprowadza dodatkowe eliminacje do części ustnej. O końcowej kolejności decyduje suma uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej. Pytania na etap wojewódzki przygotowuje organizator konkursu.

  1. Terminy.
  2. a) zgłoszenie szkoły do konkursu – do 6 marca 2020 r. listownie lub telefonicznie na adres organizatora konkursu.
  3. b) Etap I – szkolny – 17 marzec 2020 r. godz. 10.00
  4. c) Etap II – wojewódzki – 12 maj 2020 r. godz. 10.00

  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa 13.

  1. Zakres wiedzy.

  Etap I – szkolny: Eliminacje: 60 pytań testowych dotyczących zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym dotyczących działania, struktury, organizacji i zadań samorządu terytorialnego.

  Etap II – wojewódzki: część pisemna 60 pytań testowych.

  Podstawowe źródła: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VII (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018, poz. 995 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018,  poz. 913 z późn. zm.), Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2018, poz. 754 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym wyborów do samorządu terytorialnego (działy I, II, VII i VIII) i ogólnie dostępne podręczniki omawiające wyżej wymienione ustawy.

  1. Nagrody.

  Dyplomy finalisty oraz laureata, nagrody rzeczowe otrzymają laureaci.

  1. Koordynator konkursu i adres organizatora:

  Rafał Sanik, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej 16 – 200 Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 13, tel. (85) 7121023.

  1. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzyga organizator konkursu.

  UWAGA!!! Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.  

 

Program

XII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

dla młodzieży województwa podlaskiego

objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Starosty Sokólskiego i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

 

         

            Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Sokółce we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zgłaszają się do organizatora do dnia 6 marca 2020 roku listownie lub telefonicznie. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy – szkolny odbędzie się dnia 17 marca 2020 roku. Komisje w pierwszym etapie powołują dyrektorzy szkół, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. Pytania testowe są przesyłane do szkół przez organizatora konkursu. Do drugiego etapu awansują trzej uczniowie z każdej szkoły, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów. Jeżeli żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum, do drugiego etapu awansuje jeden uczeń uzyskujący najwyższą liczbę punktów. W sytuacji, gdy najwyższą ilość punktów uzyska więcej niż jeden uczeń, wówczas komisja szkolna przeprowadza eliminacje ustne we własnym zakresie.

            Etap drugi – wojewódzki odbędzie się dnia 12 maja 2020 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Komisję konkursową powoła organizator konkursu. Etap ten będzie składał się z części pisemnej (60 pytań testowych). Po jej zakończeniu 10 uczniów z najwyższą ilością punktów otrzymuje tytuł laureata i awansuje do części ustnej. W końcowej klasyfikacji będzie decydować suma punktów uzyskanych w części pisemnej i ustnej. Pytania składające się na etap drugi przygotowuje organizator konkursu.

             Podstawowe źródła, z których należy przygotowywać się do konkursu to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VII (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018, poz. 995 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 2018, poz. 913 z późn. zm.), Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 (Dz. U. 2018, poz. 754 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym wyborów do samorządu terytorialnego (działy I, II, VII i VIII)  i ogólnie dostępne podręczniki omawiające wyżej wymienione ustawy.

            Finaliści otrzymują dyplomu natomiast laureaci dyplomy i nagrody rzeczowe.