.


.

Get Adobe Flash player

Konspekt zajęć dodatkowych z geografii dla kl. VII- projekt

Temat: Czynniki kształtujące klimat Polski.

 1. Cel ogólny:

Poznanie głównych czynników kształtujących klimat Polski.

 1. Cele szczegółowe:

Wiadomości:

 1. Uczeń zna:
 • nazwy elementów pogody i klimatu;
 • czynniki kształtujące klimat Polski;
 1. Uczeń wyjaśnia:
 • wpływ poszczególnych czynników na klimat Polski;
 • dlaczego im dalej na wschód Europy, tym silniej zaznacza się kontynentalizm klimatu?

            Umiejętności:

 1. Uczeń potrafi:
 • obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza;
 • amplitudę temperatury;
 • roczną sumę opadów;
 • omówić wpływ głównych mas powietrza na kształtowanie się pogody w Polsce;
 1. Formy pracy:
 • indywidualna, zbiorowa;
 1. Metody:
 • pogadanka, burza mózgów , praca z podręcznikiem, z ćwiczeniami, z danymi statystycznymi;
 1. Środki dydaktyczne:
 • podręcznik ( str. 46-48), mapa konturowa Polski, ćwiczenia ( str. 32-34);
 1. Faza wprowadzająca:
 • czynności organizacyjne;
 1. Faza realizacyjna:
 • nauczyciel przeprowadza pogadankę połączoną z burzą mózgów;
 • uczniowie przypominają sobie znaczenie terminów: pogoda i klimat, oraz wymieniają elementy pogody i klimatu;
 • uczniowie wraz nauczycielem wymieniają czynniki , które mają wpływ na kształtowanie się klimatu Polski;
 • nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób obliczyć średnią temperaturę powietrza, amplitudę temperatury, sumę opadów atmosferycznych;
 • na koniec spotkania grupa wspólnie pod nadzorem nauczyciela wykonuje ćwiczenia;
 1. Faza podsumowująca:
 • nauczyciel wraz z uczniami podsumowują spotkanie, wyciągają wnioski;

 

     *   *   *

 

Konspekt zajęć Biologia

Temat: Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Cele lekcji:

 1. Uczeń potrafi:
 • Przedstawić wspólne cechy płazów,
 • Wykazać przystosowanie płazów do życia w wodzie i na lądzie,
 • Określić płazy jako zwierzęta zmiennocieplne,
 • Przedstawić sposób rozmnażania i rozwój płazów.
 1. Metody pracy:
 • Pogadanka,
 • Praca z tekstem,
 • Praca z tablicą interaktywną.
 1. Formy pracy:
 1. Środki dydaktyczne
 • Podręcznik,
 • Tablica interaktywna,
 • Zasoby z LearningApps.org (zadanie z lukami, milioner, pasujące pary na obrazie),
 • Multibook ,,Puls życia" kl. 6 wyd. Nowa era,
 • Prezentacja multimedialna w PowerPoint.
 1. Przebieg zajęć:
 2. Faza wprowadzająca:
 • Czynności organizacyjne: powitanie uczniów, sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
 • Cechy kręgowców i warunki środowisk, w których żyją. Nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili główne cechy kręgowców, wyjaśnili na czym polega zmiennocieplność ryb.
 1. Faza realizacyjna:
 • Środowisko życia płazów – pogadanka,
 • Zmiennocieplność płazów, nauczyciel wyjaśnia, że płazy podobnie jak ryby są zmiennocieplne. Wyjaśnia zjawisko odrętwienia (hibernacji) płazów.
 • Płazy jako zwierzęta dwuśrodowiskowe. Nauczyciel wyświetla film. Prosi uczniów o zwrócenie uwagi na budowę zewnętrzną płazów. Uczniowie na podstawie filmu zapisują notatkę dotyczącą przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie.
 • Wspólne cechy płazów. Uczniowie na podstawie filmu i prezentacji mulitmedialnej zapisują w zeszycie wspólne cechy płazów.
 • Rozmnażanie i rozwój płazów. Nauczyciel przedstawia i omawia rozmnażanie i rozwój płazów. Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.

III. Faza podsumowująca:

 • Uczniowie rozwiązują zadania na tablicy interaktywnej - zasoby z LearningApps.org (zadanie z lukami, milioner, pasujące pary na obrazie),

 

     *   *   *

 

Konspekt zajęć z tabletowej matematyki

1.Etap edukacyjny i klasa: szkoła podstawowa – klasa VII

 1. Temat: Zastosowanie procentów do rozwiązywania zadań z treścią
 2. Cel ogólny zajęć: uczeń umie rozwiązywać zadania związane z procentami
 3. Szczegółowe cele zajęć :

- uczeń umie obliczyć procent danej liczby

- uczeń wie jak obliczyć liczbę na podstawie jej procentu

-uczeń zna sposób obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

- uczeń umie rozwiązać zadania tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien procent

 1. Metody i formy pracy:
 • pogadanka
 • praca z e-podręcznikiem
 • praca z całą grupą
 • praca indywidualna
 • gry dydaktyczne
 1. Wykorzystane środki dydaktyczne:
 • tablety,
 • materiały z serwisu internetowego pistacja.tv,
 • quizy z platformy LearningApps .org,
 • quizy z platformyEduelo.pl

 

Przebieg zajęć:

 1. Faza wstępna
 2. Powitanie.
 3. Sprawdzenie listy obecności.
 4. Podanie tematu lekcji.
 5. Faza zasadnicza

1.Uczniowie otrzymują krótkie prezentacje oraz po dwa ćwiczenia (ćw. 1 i 2) do wykonania na platformie e-podręczniki:

https://zpe.gov.pl/a/procent-danej-liczby/DQb0cOLSh,

https://zpe.gov.pl/a/obliczanie-procentu-danej-liczby/DpihWl0I6

 1. Uczniowie oglądają krótką video lekcję na serwisie pi-stacja:

https://pistacja.tv/film/mat00344-procenty-w-zadaniach-tekstowych?playlist=174

 1. Przypomnienie jak obliczamy procent danej liczby oraz liczbę na podstawie danego jej procentu. Dyskusja nad ćwiczeniami, które uczniowie samodzielnie rozwiązywali na platformie e-podręczniki
 2. Uczniowie rozwiązują quizy sprawdzające stopień opanowania materiału:

https://learningapps.org/1376500,

https://learningapps.org/1663548,

https://learningapps.org/16126082,

https://www.eduelo.pl/quiz/1284/czesc/1/.

 III. Faza końcowa – podsumowanie

 1. Sprawdzenie wyników samodzielnej pracy.
 2. Krótkie podsumowanie lekcji

 

 1. Informacje dodatkowe: scenariusz może być wykorzystany zarówno w nauczaniu zdalnym jak istacjonarnym

 

Anna Sotnik

 

     *   *   *

 

         Scenariusz lekcji przeprowadzonej w ramach projektu

                       „TABLETOWA MATEMATYKA”

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ :

 1. Autor: Małgorzata Snarska
 2. Etap edukacyjny: I etap
 3. Temat:Obliczenia zegarowe i pieniężne:jednostki czasu, godziny i zegar- czy umiem skorzystać z rozkładu jazdy,zadania z kupowaniem planowaniem zakupów, zabawa w sklep- kupowanie i wydawanie reszty.

 

 1. Cel ogólny:
  Doskonalenie umiejętności posługiwania się zegarem ,rozkładem jazdy i pieniędzmi, rozwijanie logicznego myślenia poprzez interaktywne gry i zabawy matematyczne.
 2. Cele operacyjne:
  Uczeń:
  -odczytuje godzinę na zegarze,
  - odczytuje rozkład jazdy,

- posługuje się pieniędzmi w sposób praktyczny,
- potrafi posługiwać się tabletem,
- korzysta z podanych przez nauczyciela stron internetowych i aplikacji multimedialnych,
- kreatywnie rozwiązuje problemy.

 1. Środki dydaktyczne:
  tablety,
  • ćwiczenia interaktywne
  • tablica interaktywna
 2. Metody i techniki nauczania: werbalna, poglądowa – pokaz, ćwiczenie interaktywne, praktyczne działania uczniów.
 3. Formy:
  - zbiorowa,
  - indywidualna,
  - grupowa.

Przebieg zajęć:

I. Etap wstępny:

Nauczyciel rozdaje uczniom podkładki i tablety. Dzieci uruchamiają tablety, sprawdzają poziom naładowania i dostęp do internetu.
Nauczyciel podaje dzieciom cel zajęć. Przypomina reguły korzystania z urządzeń multimedialnych.
Na tablicy interaktywnej nauczyciel wyświetla prezentację, na poszczególnych slajdach są adresy stron internetowych, z których będą korzystać uczniowie.

II.  Etap realizacji:

Zadanie 1
Dzieci wykonują ćwiczenie interaktywne nr 1:

https://www.matzoo.pl/klasa3/ile czasu minelo_64_416

 

Na ekranie pojawia się zapytanie ile czasu minęło? Uczniowie wykonują obliczenia i uzupełniają odpowiedz. To ćwiczenie dzieci wykonują 12 razy. Pomaga im to wykonywać obliczenia upływającego czasu .

Zadanie 2

Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne :

https://www.matzoo.pl/klasa3/rozkład-jazdy-autobusów_64_471

Na ekranie pojawi się rozkład jazdy. Uczniowie odczytują z rozkładu odpowiedz na pytanie znajdujące się pod rozkładem. To ćwiczenie  wykonują,a potem sprawdzają odpowiedz, czy jest prawdziwa. Pomaga im to doskonalić posługiwanie się rozkładem jazdy.

https://www.matzoo.pl/klasa3/godziny-i-zegary_64_676

Na ekranie pojawiają się zegary. Uczniowie wskazują odpowiedni zegar. Kto pierwszy zdobędzie wszystkie ananasy –wygrywa.

Zadanie 3

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne: Która godzina? Kto zdobędzie wszystkie ananasy - wygrywa.

https://www.matzoo.pl/klasa3/ktora-godzina-po-poludniu_64_507

 

Zadanie 4
Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne: Jednostki czasu.
Uczniowie wykonują podane zadania–1doba ile to godzin, dwie minuty ile to sekund itd.. od razu sprawdzają poprawność .


https://www.matzoo.pl/klasa3/jednostki-czasu_64_676

 

Zadanie 5
Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne Zadaniem uczniów jest zaznaczenie odpowiedniej sumy pieniędzy, których sumę otrzymamy po dodaniu banknotów i monet w różnych ramkach. Po zakończeniu zadania uczeń otrzyma gratulacje.

https://www. Larningapps.org/10348174

 

Zadanie 6

Ile to pieniędzy? Dopasuj liczbę do odpowiedniej ilustracji. Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne.

https://www. Larningapps.org/1080055

 

Zadanie7

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne. Obliczają ile to pieniędzy, wykonują działania na pieniądzach.

https://www. Larningapps.org/9525198


III. Etap końcowy:
Podsumowanie zajęć. Nauczyciel ocenia ustnie pracę uczniów.  Uczniowie zamykają poszczególne aplikacje i strony www, sprawdzają poziom naładowania urządzenia, bezpiecznie wyłączają tablety.

 1. Lista załączników:

 

     *   *   *

 

Konspekt zajęć  tabletowa matematyka przeprowadzony w ramach projektu
 „Szkoła nowych szans i możliwości”

Temat: Działania na potęgach – ćwiczenia interaktywne

Cel główny:umiejętność posługiwania się tabletem w celu zdobywania i utrwalania wiedzy z zakresu działań na potęgach

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim;
 • mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich;
 • mnoży potęgi o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach;
 • podnosi potęgę do potęgi;
 • korzysta z podanych przez nauczyciela stron internetowych;
 • kreatywnie rozwiązuje problemy;

Środki dydaktyczne:

 • tablet;
 • ćwiczenia interaktywne;
 • tablica interaktywna;

Metody i techniki: werbalne, poglądowo – pokazowe, ćwiczenia interaktywne

Formy pracy:indywidualna, grupowa

Etap wstępny:

                Rozdanie dzieciom tabletów. Uruchomienie, sprawdzenie poziomu naładowania baterii oraz dostępu do Internetu. Przypomnienie zasad korzystania z urządzeń multimedialnych. Sprawdzenie obecności i podanie celu zajęć. Wyświetlenie na tablicy interaktywnej padletu na którym znajdują się linki do stron internetowych, z których będą korzystać uczniowie.

 

Etap realizacji:

Przypomnienie teorii dotyczącej działań na potęgach z wykorzystaniem strony internetowej https://opracowania.pl/Następnie uczniowie wykonują kolejno ćwiczenia interaktywne:

Każde z tych ćwiczeń ma formę testu złożonego z 10 pytań. Jeżeli uczeń udzieli poprawnej odpowiedzi przechodzi do następnego pytania. Jeśli udzieli błędnej odpowiedzi wyświetla mu informację z podpowiedzią i teorią, którą powinien przypomnieć. Następnie podobne pytanie pojawia się na końcu testu.

Na zakończenie uczniowie rozwiązują test: https://quizizz.com/admin/quiz/5ec435bf8e0677001b721e34/potegi-dzialania-na-potegach

rywalizując ze sobą o to, kto zostanie zwycięzcą spotkania.

Etap końcowy:

 

Podsumowanie zajęć i ustna ocena pracy uczniów. Zamknięcie poszczególnych stron internetowych oraz sprawdzenie poziomu naładowania baterii. Bezpieczne wyłączenie tabletu.

 

     *   *   *

 

Scenariusz zajęć realizowanych w ramach projektu:

 „Szkoła nowych szans i możliwości”

Tabletowa Matematyka

Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Cele zajęć:

Uczeń:

 • Wykonuje nieskomplikowane obliczenia w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystuje umiejętności w sytuacjach praktycznych
 • przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • bezpiecznie wykorzystuje technologie informacyjne i multimedia w procesie edukacji

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • sprawdza , czy dana liczba jest rozwiązaniem równania
 • rozwiązuje równanie pierwszego stopnia z jedna niewiadomą metodą równań równoważnych

Kompetencje kluczowe

 • kompetencje informatyczne
 • kompetencje matematyczne

Metody i formy pracy: ćwiczeniowa, praca indywidualna, praca z całą grupą

Środki dydaktyczne:

 • pl
 • org
 • com
 • tablety

Przebieg zajęć:

 • Nauczyciel rozdaje tablety, podaje temat i cele zajęć
 • Uczniowie rozwiązują quizy dotyczące równań i liczb spełniających równania: https://www.eduelo.pl/quiz/1378/czesc/1/ oraz https://learningapps.org/view1527470
 • Nauczyciel przypomina jak należy rozwiązywać równania metodą równań równoważnych
 • Uczniowie rozwiązują testy dotyczące rozwiązywania równań i przekształcania wyrażeń algebraicznych

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea087ed390218001c880a43/rownania

https://quizizz.com/admin/quiz/605dbcfd8a1f0d001ea51bde/rownania

 • Po rozwiązaniu każdego testu nauczyciel wspólnie z uczniami analizuje wyniki , rozwiązuje trudniejsze zadania , wyjaśnia na czym polegały błędy popełnione przez uczniów.

 

     *   *   *

 

Scenariusz zajęć realizowanych w ramach projektu:

 „Szkoła nowych szans i możliwości”

Tabletowa Matematyka

Temat: Działania na pierwiastkach

Cele zajęć:

Uczeń:

 • Wykonuje nieskomplikowane obliczenia w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie
 • Przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych.
 • Oblicza pierwiastki z iloczynu i ilorazu dwóch liczb, wyłącza liczby przed znak pierwiastka, mnoży i dzieli pierwiastki tego samego stopnia.

Kompetencje kluczowe

 • kompetencje informatyczne
 • kompetencje matematyczne

Metody i formy pracy: ćwiczeniowa, praca indywidualna, praca z całą grupą

Środki dydaktyczne:

 • org
 • Strefa ucznia GWO
 • tablety

Przebieg zajęć:

 

     *   *   *

 

Scenariusz zajęć z chemii realizowanych w klasie 7 w ramach projektu :

„ Szkoła nowych szans i możliwości”

Temat:  Pisanie wzorów i nazw związków chemicznych

Cele zajęć:

Uczeń:

 • Pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • Wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych
 • Stosuje poprawną terminologię

 

Szczegółowe cele zajęć:

Uczeń:

 • Określa na podstawie układu okresowego wartościowość (względem wodoru i maksymalną względem tlenu) pierwiastków grup: 1,2,13,14,15,16,17 .
 • Rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego ( o wiązaniach kowalencyjnych) o znanych wartościowościach pierwiastków
 • Ustala dla związków dwupierwiastkowych (np. tlenków) nazwę na podstawie wzoru sumarycznego, wzór sumaryczny na podstawie nazwy oraz wzór sumaryczny na podstawie wartościowości

Kompetencje kluczowe:

 • Kompetencje informatyczne
 • Umiejętność uczenia się

Metody i formy pracy: Ćwiczeniowa, praca z całą grupą, indywidualna praca ucznia, zajęcia zdalne

Wykorzystane środki dydaktyczne:

 • Tablet graficzny
 • pl
 • org
 • tablica Whiteboard
 • multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych

Przebieg zajęć:

 • Nauczyciel rozpoczyna zajęcia wykorzystując aplikację Microsoft Teams, podaje temat i cele zajęć
 • Nauczyciel udostępnia swój pulpit i wykorzystując multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych przypomina uczniom jakie są maksymalne wartościowości   (względem tlenu i wodoru) pierwiastków chemicznych grup głównych https://ukladokresowy.edu.pl/
 • Uczniowie rozwiązują quiz dotyczący wartościowości pierwiastków chemicznych grup głównych : https://www.eduelo.pl/quiz/1410/czesc/1/
 • Po rozwiązaniu quizu i przypomnieniu wartościowości pierwiastków nauczyciel wyświetlauczniom zadanie1 i 2 (załącznik), które wspólnie rozwiązują. Nauczyciel wykorzystując tablet graficzny i tablicę Whiteboard zapisuje przykłady z zadań.
 • Uczniowie rozwiązują quiz dotyczący zapisywania wzorów sumarycznych związków chemicznych: : https://learningapps.org/4377946
 • Po rozwiązaniu quizu chętny uczeń udostępnia swój pulpit i przedstawia wykonane zadanie.
 • Na koniec zajęć uczniowie rozwiązują quiz: https://learningapps.org/view1390785

 

 

 

Załącznik

Zadanie 1. Ustal wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków, dopisz brakujące wartościowości:

 1. N(V), O ( )
 2. Cu (I), S ( )
 3. Mg ( ), Cl (  )
 4. Fe (II), S (II)
 5. Fe(III), S (II)
 6. Sn (IV), O ( )
 7. Fe (II), Cl ( )
 8. Zn ( ), O (  )

Zadanie 2. Narysuj wzory strukturalne związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków chemicznych ( liczby w nawiasie oznaczają wartościowość pierwiastka)

C(II), O(II)

Cl(III), O(II)

S(IV), O(II)

N(V), O(II)

                                                                                                                                                            

Zegar

Wednesday, 29 czerwiec 2022

Kalendarz

czerwiec 2022
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Copyright © 2022 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.