.


.

Get Adobe Flash player

 PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki

w Dąbrowie Białostockiej

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Procedura uzyskania karty rowerowej

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

 • Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia.
 • Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
 • Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 • Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych nie później niż na dwa dni przed terminem egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 • Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.
 • Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
 • Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub szkolnym rowerze na placu manewrowym.
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu zgłosić się po upływie tygodnia od daty egzaminu, do sekretariatu szkoły, po odbiór karty rowerowej.

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 • Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 • Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 • W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 • Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji zajęć technicznych lub innych z wychowania komunikacyjnego.
 • Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 35 minut. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru.                                                                                
 • W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.
 • Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
 • Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
 • Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny 90% poprawnie wykonanych manewrów.
 • Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.
 • Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły nie prędzej, jak po upływie tygodnia od czasu egzaminu.
 • Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła nie pobiera opłaty.
 • W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają wszyscy nauczyciele,
  w szczególności nauczyciele uczący zajęć technicznych, wychowania fizycznego oraz wychowawcy.
 • Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu zajęć technicznych, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:   
 • przygotowanie roweru do jazdy
 • ruszanie z miejsca
 • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. ósemki)
 • jazda po wyznaczonym torze
 • prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe

Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (maj / czerwiec) na odpowiednio przygotowanym placu manewrowym, w obecności komisji egzaminacyjnej.

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym, lub skorzystać z roweru przygotowanego przez organizatora egzaminu.

Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

W skład komisji wchodzi:

 • nauczyciel zajęć technicznych - przewodniczący komisji egzaminacyjnej
 • dyrektor szkoły bądź inna osoba oddelegowana przez dyrektora - członek komisji
 • zaproszony policjant - nieobowiązkowo -członek komisji

Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej kieruje szkoła.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.

 

Załącznik nr 1

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

 

Imię i nazwisko ucznia  ............................................ ……………………..

Data urodzenia  ................................................. . Klasa........ …………….

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

Adres zamieszkania ucznia  ...................................................................... .

Telefon  ......................................... .

 

Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób

Uwagi

1

Opinia nauczyciela (wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia

 

 

2

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej

 

 

3

Wiadomości teoretyczne

 

 

 

4

Obsługa techniczna roweru

 

 

 

5

Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

 

 

6

Pomoc przedlekarska

 

 

 

 

 

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ………………………………………………

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

 

 

……………………………

(pieczęć, podpis)

 

 

Zegar

Thursday, 30 czerwiec 2022

Kalendarz

czerwiec 2022
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Copyright © 2022 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.