Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej w czasie pandemii od 1 września 2020 r.

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji. 
 1. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji. 
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 1. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk. Przy wejściu uczniom i pracownikom szkoły mierzona będzie temperatura (do szkoły wpuszczane będą osoby z temperaturą nie wyższą niż 37,5 ⁰). 
 1. Uczniowie wchodzą do szkoły tylko wyznaczonym dla danej klasy wejściem. 
 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. opiekun z dzieckiem/dziećmi, ( tylko klasy 0-III )
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 1. Rodzice maja obowiązek pozostawać w stałym kontakcie telefonicznym ze szkołą. 
 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (pokoju izolacji – II piętro budynek SP) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 1. Dyrektor szkoły powiadamiany jest o przypadkach zaobserwowania niepokojących objawów u uczniów i pracowników szkoły. 
 1. Każda klasa będzie miała zajęcia w jednej wyznaczonej pracowni lekcyjnej z wyłączeniem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego. 
 1. Pomieszczenia szkolne będą wietrzone nie rzadziej niż co 45 minut. 
 1. W klasach w których jest to możliwe, uczniowie powinni siedzieć pojedynczo. 
 1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 1. W salach znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 
 1. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 1. W pomieszczeniach wspólnych podczas przerw uczniowie i pracownicy szkoły zakrywają maseczkami nos i usta. 
 1. Monitoruje się codzienne prace porządkowe , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatur, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i stołówce szkolnej. 
 1. Uczeń nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
 1. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
 1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
 1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
 1. Przerwy w klasach 0 – III organizowane są w taki sposób by na korytarzu była tylko jedna klasa. 
 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 1. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej tylko zgodnie z opracowanym harmonogramem. 

 

Organizacja pracy Biblioteki 

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor , uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie. 
 1. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom. 
 1. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego odstępu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki. 
 1. W bibliotece szkolnej może przebywać nie więcej niż czterech uczniów.

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków  

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 1. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
 1. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów. 
 1. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 
 1. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenie możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
  1. stosuje się zmianowe wydawanie posiłków; 
 1. przy jednym stoliku na stołówce spożywają posiłki uczniowie tej samej klasy.
 2. Uczniowie przy wejściu do stołówki otrzymują sztućce .
 1. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. 
 1. Po każdym posiłku blaty, stoły są dezynfekowane przez personel sprzątający. 
 1. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.