W wyniku realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.

Szkolenie realizowane było w dwóch blokach: dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu oraz scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli w wyniku uczestnictwa można pobrać poniżej wiadomości. Wszystkie pliki opublikowane są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (link)

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

 1. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych - Link
 2. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - Link
 3. Scenariusze lekcji z przedmiotów humanistycznych - Język angielski 1, Język angielski 2, Język rosyjski, Język polski 1, Język polski 2, Język polski 3, Religia.
 4. Scenariusze lekcji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - Matematyka 1, Matematyka 2, Biologia, Chemia, Fizyka.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych

wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Gmina Dąbrowa Białostocka realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji - także w życiu codziennym.

Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań:

 1. szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania. 
 1. zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.
 2. zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty dla nauczycieli i uczniów województwa podlaskiego:

 • realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
 • uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:

             - 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,

             - 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

             - 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania, (nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych)   

 • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
 • realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
 • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.

Planowany okres realizacji: 08.2020 – 06.2021

Wartość projektu: 3 541 364,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 186 919,66 zł  (89,99%)

Wartość wkładu własnego Partnerów: 354 444,50 zł (10,01%)


 

"Szkoła  nowych szans i możliwości" 

       1. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt pt.: "Szkoła nowych szans i możliwości"

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,

Priorytet inwestycyjny: Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność,

Lokalna Grupa Działania: Fundusz Biebrzański.

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Projekt partnerski realizowany przez Gminę Dąbrowa Białostocka i Fundację Akademia Nauki w Białymstoku w okresie 01.09.2020-30.06.2021    

 1. REKRUTACJA:
 • projektem zostanie objętych

           - 105 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

           - 17 nauczycieli  zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

 • rekrutacja rozpocznie się 01.09.2020 r. - formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Białostocka www.dabrowa-bial.pl, należy przekazać bezpośrednio Nauczycielkom w grupach, Dyrekcji bądź złożyć  w biurze projektu.
 1. MODUŁY SZKOLENIOWE
  1. Szkolenie dla Nauczycieli z zakresu efektywnego nauczania (17 osób) w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę
  2. Blok przyrodniczo-matematyczny dla uczniów klas VII - w wymiarze 16 godzin dydaktycznych na grupę,
  3. Tabletowa matematyka dla uczniów klas 2-3 oraz klas VII - w wymiarze 15 godzin dydaktycznych na grupę,
  4. Efektywna nauka dla dzieci dla uczniów klas 1,2,3 oraz klas VII - w wymiarze 25 godzin dydaktycznych na grupę,
  5. Blok edukacyjno – animacyjny dla uczniów klas VII - w wymiarze 12 godzin dydaktycznych na grupę, cykl sześciu 2 godzinnych spotkań
  6. Program wyjazdów edukacyjnych - jeden wyjazd w klas 2-3, jeden wyjazd w klas VII.

      4. WAŻNE USTALENIA

 • projekt jest całkowicie bezpłatny, prowadzony w bieżącym roku szkolnym tj. od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.
 • zajęcia odbywają się poza godzinami realizacji podstawy programowej
 • zajęcia odbywają się w Szkole, w salach do których uczęszcza dziecko i są prowadzone przez Nauczycieli ze Szkoły
 • dzieci otrzymują komplet materiałów dodatkowych do każdego z modułu szkoleniowego na własność
 • biuro realizacji projektu znajduje się w Gminie Dąbrowa Białostocka, Punkt biura realizacji projektu: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

 ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 6      Umowę uczestnictwa składamy w 2 egzemplarzach.

 

Projekt pt.: "Szkoła nowych szans i możliwości"; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, Lokalna Grupa Działania: Fundusz Biebrzański. Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Projekt partnerski realizowany przez Gminę Dąbrowa Białostocka i Fundację Akademia Nauki w Białymstoku w okresie 01.09.2020-30.06.2021


Projekt:  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet III  

    W roku 2020 nasza szkoła złożyła wniosek i uzyskała środki finansowe w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie jesteśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna angażuje się we wcielenie owych wskazań. Wymogi związane z otrzymaniem wsparcia finansowego to:

 1. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
 2. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
 3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
 4. Zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
 5. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami
 6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
 7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek.