.


.

Get Adobe Flash player

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
 4. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych.
 5. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie
  z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 6. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
 7. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w ust. 5.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej wnoszący opłaty indywidualne, jak i korzystający z finansowania MOPS.
 2. nauczyciele oraz pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej wnoszący opłaty indywidualnie.

Wydawanie posiłków

§ 3

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.00 do 13.30.
 2. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 3. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 4. Obiady wydawane są w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
 5. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie.
 6. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza przerwami, jednakże wyłącznie w godzinach pracy stołówki.
 7. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej na stołówce szkolnej, na holu głównym szkoły, przy szatniach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka”
 8. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.

§ 4

 1. Do korzystania z obiadów upoważnieni są uczniowie oraz wychowankowie oddziałów przedszkolnych, których rodzice złożyli deklarację korzystania z posiłków.

Odpłatność za posiłki

§ 5

 1. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez uczniów oraz wychowanków kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.
 2. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez nauczycieli kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników stołówki i koszt utrzymania stołówki.
 3. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez pracowników administracji obsługi kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników stołówki i koszt utrzymania stołówki oraz uwzględniający podatek VAT.
 4. Opłaty za korzystanie z posiłku są uaktualniane na początku każdego roku szkolnego lub w przypadku wzrostu cen produktów po uzgodnieniu z organem prowadzącym od następnego miesiąca po wydaniu zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

§ 6

 1. Opłat za obiady można dokonywać wyłącznie na konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Informacje dotyczące wysokości opłat za posiłki w oddziałach przedszkolnych i obiady w szkole oraz terminy, są wysyłane na początku każdego miesiąca na dziennik elektroniczny szkoły.
 3. Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę płatności.
 4. Dokonując wpłat, nie zaokrąglamy ich.

Odwołania posiłków

§ 7

 1. Rezygnacje z posiłku związaną z nieobecnością ucznia w szkole lub wychowanka
  w oddziałach przedszkolnych można zgłaszać do godz. 8.45 danego dnia roboczego, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 857121023.
 2. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy lub zawodów sportowych w porze wydawania obiadów, rezygnację z  obiadu zgłasza organizator wycieczki (przynajmniej 3 dni wcześniej).
 3. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.

Zasady zachowania w stołówce szkolnej i przedszkolnej

§ 8

 1. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia teczek i tornistrów pod klasą.
 2. Uczeń po wejściu do stołówki szkolnej zajmuje określone miejsce.
 3. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce i są obsługiwani przez personel kuchni.
 4. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 5. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 6. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.
 7. Przy nalewaniu gorących zup dzieci z młodszych klas uzyskują pomoc od nauczyciela dyżurującego.

§ 9

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

 • zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 • kulturalnego spożywania posiłków,
 • zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
 • używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§  10

Zabrania się na stołówce szkolnej:

 • pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
 • wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców,
 • popychania, szarpania, biegania,
 • niszczenia mienia stołówki,
 • korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.

§11

W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej/przedszkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

§ 13 

Regulamin obowiązuje od 06.07.2021 r.

 

Zegar

Thursday, 30 czerwiec 2022

Kalendarz

czerwiec 2022
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Copyright © 2022 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.