Procedura odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

 1. Dziecko ze świetlicy jest odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego lub wyznaczoną przez rodzica/opiekuna prawnego upoważnioną pisemnie osobę, której dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy lub na podstawie pisemnego upoważnienia innej osoby do odbioru dziecka.
 2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której dany rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta posiada pisemne upoważnienie od rodzica/ prawnego opiekuna dziecka.
 3. Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się o godzinie, ujętej na deklaracji wypełnionej przez rodzica na początku roku szkolnego.
 4. Obowiązkiem rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnionych przez nich osób jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy oraz punktualnego odbierania dzieci (w godzinach pracy świetlicy)
 5. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy- rodzice piszą oświadczenie, że wyrażają na to zgodę.(Załącznik nr1)
 6. W przypadku spowodowanym trudnym do przewidzenia losowym zdarzeniem osoba, która powinna odebrać dziecko informuje wychowawcę świetlicy o sytuacji i przewidywanym czasie spóźnienia (telefon: 857121023)
 7. W przypadku nieodebrania ucznia ze świetlicy do jej zamknięcia nauczyciel świetlicy podejmuje próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.
 8. Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami jest niemożliwy, nauczyciel zawiadamia dyrektora lub kierownika świetlicy.
 9. Dzieci dojeżdżające są odbierane ze świetlicy przez pracowników szkoły i odprowadzane do autobusu odwożącego dziecko do domu.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na dodatkowym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 11. Jeśli dziecko odbiera starsze rodzeństwo i nie ujęte jest w karcie zgłoszeniowej, wymagane jest też pisemne oświadczenie rodzica.
 12. W przypadku braku informacji pisemnej od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY/ŚWIETLICY, KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT

Zezwalam na stały samodzielny powrót mojego dziecka……………………………………………
ucz. kl. …………………ze szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub świetlicy zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek  - godz.……………...
Wtorek - godz. …………………..
Środa – godz. …………………...
Czwartek – godz.………………..
Piątek – godz.……………………

Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka z chwilą opuszczenia przez nie szkoły.

POUCZENIE:
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej działając z poszanowaniem sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem dopuszcza możliwość samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/ świetlicy szkolnej  zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. W przypadku wyrażenia woli dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/ świetlicy szkolnej pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)dziecko w wieku do 7  lat poza strefą zamieszkania, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo przez osobę na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo podlega odpowiedzialności karnej. W przypadku obaw pracowników szkoły, że samodzielny powrót dziecka ze szkoły/ świetlicy szkolnej z powodu wystąpienia różnych okoliczności (np. złe samopoczucie) stwarza zagrożenie dla jego zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wzywania rodziców/ opiekunów prawnych do osobistego odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.

 

Dąbrowa Białostocka, dn. ……………………..            Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów

 1. …………………………………….
 2. …………………………………….