Regulamin realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w czasie obowiązywania stanu epidemii – edukacja wczesnoszkolna

 

 1. Przygotowanie szkoły do realizacji zadań oświatowych i opiekuńczych
 2. Ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedszkola w stanie epidemii
 • Warunkiem przyjęcia ucznia do placówki jest akceptacja przez opiekunów prawnych ucznia szczególnych warunków sanitarno-epidemiologicznych panujących na terenie placówki.

 

 1. Wejście do budynku
 • Na drzwiach wejściowych do budynku zamieszcza się istotne informacje związane z bieżącym sposobem funkcjonowania placówki, w szczególności informacje o przyjętych zasadach sanitarno-epidemiologicznych.
 • Placówka, bezpośrednio przy wejściu zapewnia pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk wraz
  z wyeksponowaną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • Wszystkie osoby dorosłe zobowiązane są do każdorazowej dezynfekcji rąk w przypadku wejścia na teren budynku.
 • Do placówki mają prawo wstępu wyłącznie:
 1. Personel placówki,
 2. Uczniowie,
 3. Rodzice lub upoważnieni przez nich opiekunowie w celu przyprowadzenia lub odbioru ucznia z placówki. Do szkoły ma prawo wstępu wyłącznie jeden opiekun
  w stosunku do każdego z uczniów (2 osoby przyprowadzające lub odbierające tego samego ucznia nie zostaną wpuszczone – zostanie wpuszczona tylko 1 z nich),
 4. Służby sanitarne, epidemiologiczne i wyspecjalizowany personel sprzątający,
 5. Inne osoby po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora placówki.
 • Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z uczniem wyłącznie do przestrzeni wspólnej
  z zachowaniem zasady odstępu 2 metrów przy stosowaniu środków ochrony bezpośredniej
  w postaci osłon ust i nosa oraz rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
 • Uczniowie, ich opiekunowie i wszyscy pracownicy przed wejściem do placówki mają mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym (dezynfekcja po każdej grupie) lub innym termometrem (dezynfekowanym po każdym użyciu).
 • Do placówki nie są wpuszczane osoby z temperaturą przekraczająca 37,0o
 • Uczeń ze zwiększoną temperaturą jest izolowany od innych uczniów w pomieszczeniu epidemiologicznym, gdzie przebywa do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna.

 

 1. Przygotowanie pomieszczeń
 • Z sal zajęć, w których przebywają uczniowie usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, firanki etc.
 • W każdej z sal zapewnia się środki do dezynfekcji rąk i przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć wraz z instrukcjami poprawnej ich dezynfekcji. Środki dezynfekujące umieszcza się i przechowuje w miejscach niedostępnych dla uczniów.
 • W salach zapewnia się możliwości skutecznego ich wietrzenia.
 • Korzystanie z szatni przez uczniów odbywa się poprzez wyłączenie z korzystania co drugiego boksu. Boksy wyłączone z użytkowania zostają oznaczone i zamknięte.
 • Pomieszczenia sanitarne zostają wyposażone w środki do dezynfekcji rąk wraz
  z wyeksponowanymi instrukcjami poprawnej dezynfekcji.
 • Pomieszczenia socjalne takie jak szatnie personelu, stołówki i inne wyposaża się w środki do dezynfekcji rąk wraz z wyeksponowanymi instrukcjami poprawnej dezynfekcji.
 • Spośród pomieszczeń na terenie placówki zostaje wydzielone pomieszczenie epidemiologiczne wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie zostaje wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Pomieszczenie nie może być wykorzystywane do żadnych innych celów. O lokalizacji i przeznaczeniu pomieszczenia informuje się personel placówki.

 

 1. Zapewnienie higieny i dezynfekcja
 • Personel sprzątający jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności sprzątających ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, w szczególności w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Personel sprzątający jest odpowiedzialny za utrzymywanie czystości i dezynfekowanie sal zajęć ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 • Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 • Czynności sprzątające wykonywane są co najmniej 2 razy w ciągu każdego dnia pracy.
 • Wykonanie czynności sprzątających jest odnotowywane w Ewidencji czynności porządkowych stanowiących Załącznik nr. 1.

 

 

 1. Szczególne zasady wobec personelu oraz opiekunów uczniów
 2. Personel placówki
 • Zobowiązuje się personel dydaktyczny do:
 1. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 2. Informowania rodziców o ograniczeniach i szczególnych zasadach funkcjonowania szkoły
  w czasie obowiązywania stanu epidemii;
 3. Wietrzenia sal, w których są organizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
 4. Zwracania uwagi na częste mycie rąk przez uczniów za pomocą wody i mydła, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety;
 5. Unikania organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 6. Informowania dyrekcji placówki o występowaniu wszelkich objawów chorobowych wśród uczniów i personelu.
 7. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych pracownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie pracodawcę.
 • Zobowiązuje się personel administracyjny i sprzątający do:
 1. Inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m
 2. Sumiennego wykonywania czynności sprzątających w szczególności czynności dezynfekcji;
 3. Monitorowania zużycia oraz ilości posiadanych środków czyszczących i dezynfekujących;
 4. Informowania dyrekcji o konieczności dokonania zakupu określonych środków czyszczących i dezynfekujących.
 5. Informowania dyrekcji placówki o występowaniu wszelkich objawów chorobowych wśród uczniów i personelu.
 6. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych pracownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie pracodawcę.

 

 1. Rodzice/opiekunowie uczniów
 • Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do:
 1. Informowania personelu o wszelkich symptomach chorobowych ucznia;
 2. Powstrzymania się od przyprowadzania ucznia do placówki w przypadku występowania objawów chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel itp.;
 3. Zaopatrzenia ucznia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
 4. Nieprzynoszenia do placówki zabawek ucznia lub innych przedmiotów.
 5. Osoba przyprowadzająca/odbierająca ucznia nie powinna mieć objawów chorobowych.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.

 

 

 • Szczególne zasady organizacji zadań oświatowych i opiekuńczych
 1. Zajęcia są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali, nie dotyczy to posiłków.
 • Do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego ucznia i każdego nauczyciela. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów).
 • Z sal, w których przebywają grupy uczniów zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte lub zdezynfekowane.
 • Jeżeli do zajęć będą wykorzystywane przedmioty sportowe, po każdym użyciu zostaną one dokładnie wyczyszczone lub zdezynfekowane.
 • Uczniowie placówki korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć podlega regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości wyłącza się go z użycia.
 • Zabrania się organizowania zajęć poza terenem placówki.
 • Przerwy międzylekcyjne w poszczególnych grupach uczniów zostały zorganizowane w sposób wykluczający stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Personel kuchenny i porządkowy nie kontaktuje się z uczniami oraz nauczycielami.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów mają zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników podmiotu, jak i innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 2 metry.

 

 1. Organizacja świetlicy szkolnej
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w oparciu o deklaracje opiekunów prawnych uczniów, wyrażonych na czas obowiązywania epidemii.
 • Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
  W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

 

 1. Organizacja żywienia uczniów
 • Niezależnie od zasad dotyczących miejsc żywienia wprowadza się szczególne zasady wynikające z zagrożenia epidemiologicznego.
 • Wprowadza się dystrybuowanie posiłków i napojów dla uczniów wyłącznie przez opiekunów.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 600 C lub posiłki są podawane w naczyniach jednorazowych.

 

 

 

 1. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik ten jest niezwłocznie odsuwany od pracy.
 3. Jeżeli w trakcie godzin pracy u pracownika lub podopiecznego wystąpią objawy chorobowe powinien on oczekiwać na transport w pomieszczeniu epidemiologicznym, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Osoba niesamodzielna powinna mieć na ten czas zapewnioną stałą opiekę. Na czas oczekiwania na transport osobie tej zapewnia się jednorazową maseczkę i rękawiczki.
 4. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
 5. Dyrekcja powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i postępuje ściśle z wydanymi instrukcjami i poleceniami.
 6. Obszar, w którym przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 7. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 8. Dyrekcja zamieszcza w widocznym, ogólnodostępnym miejscu numery potrzebnych telefonów,
  w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 9. W przypadku wątpliwości co do zasad należytego postępowania należy zwrócić się w celu uzyskania porady lub konsultacji do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 1. Komunikacja i informowanie
 2. Dyrekcja placówki podejmuje działania zapewniające rodzicom możliwość konsultacji
  z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
 3. Dyrekcja publikuje i aktualizuje na stronie internetowej placówki informacje związane ze sposobem organizacji szkoły w czasie obowiązywania stanu epidemii.
 4. Dyrekcja placówki na bieżąco informuje organ prowadzący o sposobie i warunkach sprawowanej opieki, w szczególności o zagrożeniach i związanych z nią ryzykach.

 

 

 1. Przepisy końcowe
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do dnia jego uchylenia lub zniesienia obowiązywania stanu epidemii.
 3. Jakakolwiek zmiana w jego treści wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Z regulaminem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy placówki.

  

Załacznik nr 1 do

 Regulaminu realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych

w czasie obowiązywania stanu epidemii – edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram sprzątania (dezynfekcji)

Nazwa pomieszczenia:

LP.

Data

Godzina (2x w ciągu dnia)

Podpis osoby wykonującej

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.