.


.

Get Adobe Flash player

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. T. KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

 

Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin pracy świetlicy, który jest  częścią składową Statutu Szkoły.

Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.

Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii  reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

Świetlica jest placówką dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczoną dla uczniów klas 0-VIII.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy dydaktyczno- wychowawczego
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie aktywności społecznej.
 4. Korzystanie z opieki w świetlicy jest bezpłatne, zaś korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest odpłatne, według zasad określonych w przepisach dotyczących organizacji żywienia uczniów przez szkoły.
 5. Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy szkolnej ujmuje się w planie finansowym szkoły.
 6. Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy, bezpośrednio odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły.

Cele i zadania świetlicy

§ 2

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Cele szczegółowe:

 1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.
 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 3. Upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny.
 4. Rozwijanie aktywności na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.
 5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.
 6. Uwzględnianie potrzeb edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz zajęć integrujących grupę.
 9. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 10. Kształtowanie odpowiedzialności za mienie cudze i własne.
 11. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 12. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
 13. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 14. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 15. Organizowanie dożywiania w formie obiadów 2 daniowych.

Tworzenie i wyposażenie świetlicy

§ 3

 1. Świetlica szkolna jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosić będzie 25 osób w grupie.
 2. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka, a zwłaszcza: przybory i materiały do zajęć manualnych, książki, gry dydaktyczne i planszowe, klocki różnego rodzaju, przybory do zabaw sportowych oraz sprzęt audiowizualny.
 3. Świetlica szkolna ma stałe pomieszczenia oraz może wykorzystywać do realizacji zadań inne sale lekcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw oraz bibliotekę.

Organizacja pracy świetlicy

§ 4

 1. Świetlica szkolna funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii zimowych i wakacji, od poniedziałku do piątku według planu godzin opracowanego na początku każdego roku szkolnego.
 2. Do świetlicy przyjmuje się :
 3. uczniów klas 0-III
 4. uczniów dojeżdżających z klas IV - VIII
 5. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia dziecka do świetlicy) w terminie do 31 sierpnia danego roku.
 6. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
 • imienia i nazwiska ucznia
 • klasy
 • daty urodzenia
 • adresu zamieszkania
 • czasu przebywania ucznia w świetlicy
 • informacji, o odbiorze ucznia ze świetlicy
 • odrabianiu prac domowych
 • informacji o samodzielnym powrocie ucznia do domu (pisemna zgoda rodziców)
 • miejsca pracy rodziców
 • kontaktu z rodzicami
 • korzystania z obiadów
 1. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wychowawców.
 2. Świetlica realizuje swoje zadania według własnego planu pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy w oparciu o podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
 3. Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanych przez siebie planów pracy.
 4. Zajęcia prowadzi się w grupach.
 5. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy, której liczba nie przekracza 25 osób na 1 nauczyciela.
 6. W przypadku tworzenia grup wychowawczych, w miarę możliwości uwzględnia się uczniów tego samego poziomu klas.
 7. Rano do świetlicy dzieci przychodzą same lub przyprowadzane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pracownika szkoły sprawującego opiekę nad dziećmi przyjeżdżającymi transportem szkolnym.
 8. Za doprowadzenie uczniów do świetlicy po lekcjach odpowiadają wychowawcy lub nauczyciele prowadzący ostatnie zajęcia.
 9. Dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierane są ze świetlicy przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć obowiązkiem nauczyciela jest doprowadzenie dzieci do świetlicy.
 10. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy- rodzice wypełniają stosowne oświadczenie.
 11. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z oświadczeniem napisanym przez rodzica (opiekuna prawnego) w karcie zgłoszenia do świetlicy.
 12. Dzieci dojeżdżające są odbierane ze świetlicy przez pracowników szkoły i odprowadzane do autobusu odwożącego dziecko do domu.
 13. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na dodatkowym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 14. W przypadku braku informacji pisemnej od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 15. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica do godz. 17.00 wychowawca jest zobowiązany do telefonicznego skontaktowania się z domem rodzica/ opiekuna prawnego w celu wyjaśnienia sytuacji.
 16. Wychowawca zgłasza problem kierownikowi świetlicy, a ten powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co, do dalszych czynności.
 17. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 18. W przypadku nagłej choroby dziecka należy skontaktować się z pielęgniarką szkolną i po zasięgnięciu jej opinii niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych).
 19. Dziecko zostaje skreślone z listy uczniów uczęszczających do świetlicy po miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności.

Wychowankowie świetlicy

§ 5

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowanie są w pierwszej kolejności uczniowie klas O-III, w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych lub wielodzietnych i dzieci dojeżdżających.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 3. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonuje komisja w składzie: dyrektor, kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy, nauczyciele, pedagog.
 4. Od decyzji komisji, w razie odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy, przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
 5. Uczeń zapisany do świetlicy ma prawo do: korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywania trudności w nauce, rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień, korzystania z pomocy dydaktycznych będącego na wyposażeniu świetlicy.
 6. Uczniowie zobowiązani są do: zachowania się w czasie zajęć i zabaw w stosunku do kolegów i wychowawców, poszanowania sprzętu świetlicy dbania o czystość i estetykę pomieszczeń, nie opuszczania świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, zgłaszania wychowawcy swoich zainteresowań, przedstawiania propozycji zabaw i zajęć, które wychowawca uwzględnia w planie pracy.

Pracownik świetlicy

§ 6

 1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są:

            - kierownik świetlicy

            - nauczyciele- wychowawcy

 1. Ilość zatrudnionych wychowawców zależy od warunkówi potrzeb świetlicy.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy.
 3. Wychowawca realizuje swoje zadania na podstawie miesięcznego lub tygodniowego planu zajęć.
 4. W zakres zadań wychowawcy wchodzi: odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów, doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pedagogicznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlicy i estetykę sal świetlicy. Do zadań należy również współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły.

Kary i nagrody w świetlicy

§ 7

 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. W postaci pochwały słownej, pochwały w obecności grupy, pochwały na piśmie do rodziców i wychowawców klasy, nagrody rzeczowej, dyplomu.
 2. Dla dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze tj. świadomie i celowo niszczą mienie świetlicy, nie reagują na uwagi wychowawców, nie chcą brać udziału w zajęciach, przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, arogancko zachowują się wobec rówieśników i nauczycieli przewidziane są następujące kary: upomnienie słowne, upomnienie w obecności grupy, pisemne powiadomienie rodziców wychowawcy klasy o złym zachowaniu, wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania, skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

Dokumentacja  świetlicy

§ 8

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Miesięczne lub tygodniowe plany pracy grup wychowawczych
 2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy i na obiady.
 3. Dzienniki zajęć.
 4. Protokoły kwalifikacyjne.
 5. Semestralne działania z działalności świetlicy złożone do dyrektora szkoły.
 6. Tygodniowy harmonogram pracy wychowawców świetlicy
  i grup wychowawczych.

Postanowienia końcowe

§ 9

Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje się na wniosek wychowawców świetlicy, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.

 

Regulamin obowiązuje od 06.07.2021r.

Zegar

Monday, 15 sierpień 2022

Kalendarz

sierpień 2022
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Copyright © 2022 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.