.


.

Get Adobe Flash player

Uchwała Nr VII/50/ 07

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 uchwały określa corocznie Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

                                                                                                                                                Antoni Hrynkiewicz

Załącznik

do Uchwały Nr VII/50/07

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 14 sierpnia 2007 roku

Regulamin udzielania stypendiów dla uczniów

I. Postanowienia ogólne:

1. Jednym z głównych celów samorządu Gminy Dąbrowa Białostocka jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej.

2. Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

3. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią w określonej dziedzinie nauki, sztuki, sportu lub działalności społecznej.

4. Decyzje o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości, kierując się zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, podejmuje Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

II. Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki ich przyznawania:

5. Stypendium może być przyznane uczniowi, który:

1) za ostatni semestr poprzedzający złożenie wniosku otrzymał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania co najmniej 4,75 (w szczególnych przypadkach Burmistrz może odstąpić od wymogu średniej ocen) oraz ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą,

2) uzyskał wybitne osiągnięcia w okresie dwóch ostatnich semestrów poprzedzających złożenie wniosku w konkursach, zawodach, olimpiadach (co najmniej na szczeblu wojewódzkim),

3) posiada wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w okresie ostatnich dwóch semestrów poprzedzających złożenie wniosku.

6. 1. Stypendium przyznaje się dwa razy w roku szkolnym, na okres od września do stycznia i od lutego do czerwca w wysokości nie większej niż 100 zł za każdy miesiąc okresu stypendialnego, na podstawie wniosku złożonego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Stypendium wypłacane będzie miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca.

Uczeń może otrzymać stypendium raz w danym roku szkolnym.

Wypłata stypendiów będzie realizowana w kasie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej lub na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

1) zainteresowani uczniowie,

2) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,

3) wychowawca klasy.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w siedzibie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, w terminie do 15 października na pierwsze półrocze oraz do 28 lutego na drugie półrocze.

Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.

8. Wnioski, które nie spełnią warunków opisanych w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrywane.

9. W przypadku naruszenia Statutu Szkoły lub wejścia w konflikt z prawem, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej na wniosek Dyrektora Szkoły może cofnąć stypendium.

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ

                                                                                                                                      Antoni Hrynkiewicz

Załącznik do Regulaminu

Data:.................................

Wnioskodawca

..................................................

..................................................

..................................................

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM

 1. Organ do którego kierowany jest wniosek: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
 2. Dane o uczniu którego dotyczy wniosek:
 3. Imię i nazwisko:..............................................................................................................
 4. Data i miejsce urodzenia:..............................................................................................
 5. Nr ewidencyjny PESEL:................................................................................................
 6. Nazwa i adres szkoły:......................................................................................................

.................................................................................................................................................

klasa:.....................................................................................................................................

 1. Średnia ocen z ostatniego semestru poprzedzającego złożenie wniosku:..................
 2. Ocena z zachowania:......................................................................................................
 3. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium:......................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 1. Data i podpis wychowawcy klasy: ........................................................................................
 2. Akceptacja Dyrektora szkoły: ...............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................... .............................................................

data, podpis i pieczęć imienna podpis wnioskodawcy

dyrektora szkoły (z podaniem funkcji)

 1. Decyzja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium.

Przyznaję / Nie przyznaję ........................................................................ stypendium w wysokości

....................słownie ..................................................... na okres od .................... do .......................

w celu wsparcia rozwoju talentu i zainteresowań w dziedzinie naukowej / artystycznej /

sportowej / społecznej/.

..................................................................

data, podpis i pieczęć imienna

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

Zegar

Thursday, 30 czerwiec 2022

Kalendarz

czerwiec 2022
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Copyright © 2022 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.