.


.

Get Adobe Flash player

 

 

Rekrutacja nauczycieli na szkolenie w ramach projektu

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

 

  • Tematyka szkolenia
    • Szczegóły i zgłoszenia

    Szczegóły dotyczące szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrektora Szkoły, w Urzędzie Gminy/ Miasta oraz w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (osoba do kontaktu: Anna Rutkowska, tel. 85 6654456) oraz na stronie internetowej szkoły


Informacja na temat szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania, realizowanym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

 

 

W związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” Dyrektor dokonuje zgłoszenia osób kierowanych na ww. szkolenie. Zgłoszenie dotyczyć może wyłącznie nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole.
Szkolenie realizowane będzie w formie mieszanej, tzn. część godzin realizowana będzie w formie stacjonarnej, a część – on-line. Planowany termin realizacji szkoleń to 09-10.2021 r. Miejsce szkoleń dostępne będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro projektu przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) dostępne jest dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku zainteresowania szkoleniem, należy zgłosić się do Dyrekcji szkoły: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 857121023 do dnia 9 sierpnia 2021 r. Ostateczną decyzję o skierowaniu nauczyciela na szkolenie podejmuje Dyrektor szkoły, kierując się wnioskami z przeprowadzonej diagnozy stanu i potrzeb szkoły, zakresem dotychczasowej działalności nauczyciela oraz potrzebami szkoły i uczniów. Nauczyciele wskazani przez Dyrekcję do podnoszenia kompetencji zobowiązani będą do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są do pobrania pod komunikatem dotyczącym szkolenia (załącznik 2 i 3).
Projekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Jeśli możemy zrobić coś, aby czuł/a się Pan/Pani komfortowo na naszym szkoleniu, prosimy o zgłoszenie nam potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 


Dotyczy sprawy: DSI-IV.433.1.34.2021

Załącznik nr 2

 

 

Oświadczenie Kandydata/Kandydatki na szkolenie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”
(Uwaga: wypełnia Kandydat/Kandydatka)

 

 

 Zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniu dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania, realizowanym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, Zadanie 1 Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym w zakresie korzystania z TIK oraz włączenia TIK do nauczania przedmiotowego.

Imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki

 

Nr telefonu1

 

Adres e-mail2

 

 

 

 Zgłaszam następujące potrzeby wynikające z niepełnosprawności:3

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………..

data i podpis Kandydata/Kandydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Proszę o podanie nr telefonu, który zapewni bezpośredni kontakt z Kandydatem/Kandydatką (nie jest wskazane podawanie nr telefonu do szkoły, w której zatrudniony jest Kandydat/ka)

2 Proszę o podanie adresu e-mail, który zapewni bezpośredni kontakt z Kandydatem/Kandydatką (nie jest wskazane podawanie adresu e-mail szkoły, w której zatrudniony jest Kandydat/ka)

3 Jeśli nie dotyczy należy skreślić lub zostawić niewypełnione  

 


 

Dotyczy sprawy: DSI-IV.433.1.34.2021                                                          Załącznik nr 3

 

Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora do celów rekrutacyjnych w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

(Uwaga: wypełnia Kandydat/Kandydatka)

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu udokumentowania realizacji procesu rekrutacji jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach ww. projektu. Dane będą również udostępnione innym podmiotom upoważnionym przez Administratora w celu realizacji obsługi pomocniczej i technicznej przetwarzanej dokumentacji związanej z archiwizacją i obsługą informatyczną, a także podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia p.n. Kompleksowa usługa szkoleniowa obejmująca przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (informacja o podmiocie wybranym do realizowania ww. usługi opublikowana zostanie pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia/proceedings?pageEnded=1&&limitEnded=10&page=1&pageCanceled=1&pageClosed=1&limit=10&query=&searchin=1,2,3,4&negotiationType=1,2,3,11,12&proceedingType=all&company-divisions= w pozycji dotyczącej ww. postępowania).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do udziału w ww. projekcie oraz mogą być przeglądane podczas kontroli czy audytu.

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 5. Niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w rekrutacji do ww. projektu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodność przetwarzania danych z prawem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

.......................................................

data i podpis Kandydata/Kandydatki

 

Zegar

Thursday, 30 czerwiec 2022

Kalendarz

czerwiec 2022
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Copyright © 2022 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.