.


.

Get Adobe Flash player

Ubezpieczenie EDU PLUS


Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku
Produkt: EDU PLUS
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z dnia 27.03.2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz
nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
3 następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW), który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które
zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
x rodzajów świadczeń określonych w opcjach dodatkowych D1-D16
rozszerzających zakres ubezpieczenia, jeżeli nie została opłacona
dodatkowa składka
Suma ubezpieczenia:
3 Opcja Podstawowa, Podstawowa Plus, Ochrona Plus – od 1.000zł
do 50.000zł
3 Opcja Progresja – od 1.000zł do 20.000zł
3 Opcja Ochrona – od 3.000zł do 14.000zł
Opcje dodatkowe:
3 D1 – Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
– do 50.000zł
3 D2 – Oparzenia – do 10.000zł

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe w następstwie
lub w związku z:
! umyślnym popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa
przez Ubezpieczonego
! popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samooka-
leczenia się przez Ubezpieczonego
3 D3 – Odmrożenia – do 10.000zł ! chorobami, lub uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia
ochroną ubezpieczeniową
3 D4 – Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 10.000zł ! chorobą zawodową, chorobą psychiczną
3 D5 – Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – do 10.000zł ! uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpie-
czonego
3 D6 – Pakiet ONKO i Poważne Choroby – do 2.000zł
3 D7 – Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– do 10.000zł
3 D8 – Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 5.000zł
3 D9 – Operacja w wyniku choroby – do 5.000zł
3 D10 – Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 20.000zł
3 D11 – Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy
w wyniku NW – do 30.000zł
3 D12 – Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
– do 1.000zł
3 D13 – Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – do 5.000zł
3 D14 – Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– do 10.000zł
3 D15 – assistance EDU PLUS – 5.000zł
3 D16 – Telemedycyna – 5.000zł
! wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji gdzie Ubez-
pieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie
sportu
! operacją wtórną
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
3 na terytorium RP przez 24 godziny na dobę – opcje Dodatkowe: D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D5 (pobyt w szpitalu w wyniku
choroby), D7 (koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D8 (operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D9 (operacje
w wyniku choroby), D10 (koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D11 (czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku), D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D14 (uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku), D15 (assistance EDU PLUS)
3 na obszarze całego świata przez 24 godziny na dobę – Opcje: Podstawowa, Podstawowa Plus, Progresja, Ochrona, Ochrona Plus oraz opcje Dodatkowe:
D1 (śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego), D2 (oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D3 (odmrożenia), D6 (Pakiet
ONKO i Poważne Choroby), D12 (zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca), D16 (telemedycyna)

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń, w razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk
– zawiadomienie InterRisk o zajściu zdarzenia
– poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, jeżeli InterRisk zażądał takiego badania, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m. in.:
a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
b) w przypadku opłacenia składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem,
że brak zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialność InterRisk, a kolejna rata
składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu
c) z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej w polisie
d) wobec Ubezpieczonego z dniem jego zgonu

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta
od umowy ubezpieczenia InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony
ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej
zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
Spis treści
Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ................................................ rewers str. 1
POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE .......................................................................................................... 1
Co oznaczają określenia użyte w OWU?
DEFINICJE ...................................................................................................................................................... 1
Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ................................................................................................................. 5
Jaką Opcję ubezpieczenia wybierzesz?
ZAKRES UBEZPIECZENIA .......................................................................................................................... 5
Kiedy INTERRISK nie wypłaci świadczenia?
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ................................................................................................. 6
Co oferuje Opcja Podstawowa?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 6
Co oferuje Opcja Podstawowa PLUS?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 7
Co oferuje Opcja Ochrona?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 7
Co oferuje Opcja Ochrona PLUS?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 9
Co oferuje Opcja Progresja?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 11
O jakie Opcje Dodatkowe możesz rozszerzyć wybraną Opcję? ......................... 11
Postanowienia poczĄtkowe
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej „OWU” mają zastosowa-
nie do umów ubezpieczenia zawieranych przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółkę Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054136, prowadzącą działalność
ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów
Du/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku zwaną dalej „InterRisk” z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi
prowadzącymi działalność gospodarczą.
2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym że Ubezpieczony
imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub też w zależności od rodzaju
zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia. Zarzuty
mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk może podnieść także przeciwko
Ubezpieczonemu.
3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia
dodatkowe lub odmienne od OWU, z tym że różnice między OWU a treścią umowy
ubezpieczenia InterRisk przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem
umowy.
4. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.
Co oznaczają określenia użyte w OWU?
DEFINICJE
§2
W rozumieniu niniejszych OWU przez poniższe określenia, użyte w OWU lub wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku
z umową ubezpieczenia, uważa się:
1) akty terroru – nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek
ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub
grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź
z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom,
obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd,
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego
przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy;
2) anemia aplastyczna – niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez
lekarza i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: D60-D61;
3) Centrum Assistance – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (adres,
numer telefonu podawany jest w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie
InterRisk organizuje świadczenia assistance – Assistance EDU PLUS;
4) Centrum ONKO – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (szczegółowe
dane podane są w niniejszych OWU), która na zlecenie InterRisk organizuje
świadczenia w ramach Pakietu ONKO;
5) Centrum Telemedycyny – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk
(szczegółowe dane podane są w niniejszych OWU), która na zlecenie InterRisk
organizuje świadczenia Telemedycyny;
InterRisk Kontakt
22 575 25 25
Jaką pomoc otrzymasz w ramach Opcji Dodatkowej D15
– ASSISTANCE EDU PLUS? ........................................................................................................................ 14
Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji dodatkowej D16
– TELEMEDYCYNA? .................................................................................................................................... 15
SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY .............................................................................. 15
Co trzeba zrobić, żeby się ubezpieczyć?
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA .................................................................................................. 16
Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTERRISK ............................................................... 16
ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA .......................................................................................... 16
Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ............................................................................................................... 16
Jakie obowiązki ma Ubezpieczający, Ubezpieczony, a jakie InterRisk?
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA ............................................................... 17
Co zrobić, żeby dostać świadczenie?
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA .......................................... 17
POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UMÓW UBEZPIECZENIA
NA ODLEGŁOŚĆ W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA ................................ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE ................................................................................................................. 19
Załącznik nr 1 - TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS ................................. 20
Załącznik nr 2 - WYMOGI TECHNICZNE URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH
KOMUNIKACJĘ W CELU SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO
Z E-KONSULTACJI ........................................................................................................................................ 21
6) choroba – zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpie-
czonego, niezależnie od niczyjej woli, co do których lekarz może postawić diagnozę,
wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji;
7) choroba psychiczna – zgodnie z diagnozą lekarza prowadzącego leczenie
choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia
zachowania jako kod ICD: F00-F99;
8) choroba zawodowa – choroba znajdująca się w wykazie chorób stanowiącym
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie chorób zawodowych;
9) choroby autoimmunologiczne – schorzenia w przebiegu których układ
odpornościowy wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom,
co wywołuje chroniczne zapalenie i ich trwałe uszkodzenia. Niezbędne jest
wystąpienie podwyższonego ponad normę miana przeciwciał oraz wystąpienie
co najmniej jednego objawu klinicznego, charakterystycznego dla danego zespołu
chorobowego;
10) cukrzyca typu I – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 jako kod: E10;
11) czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy – czasowa
utrata zdolności do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego lub uczęszczania
na zajęcia lekcyjne powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał
miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie co
najmniej 10 dni, udokumentowana:
a) kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie orzekania o czasowej
niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu
i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która
wystawiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniem stwierdzającym zatrud-
nienie – w przypadku Ubezpieczonego będącego pracownikiem placówki
oświatowej, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie
niezależnych,
b) zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym okres niezdolności do nauki
i zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym nieobecność na zajęciach
lekcyjnych – w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckiem, uczniem
lub studentem uczęszczającym do placówki oświatowej;
12) droga publiczna – droga w rozumieniu art. 1 ustawy o drogach publicznych
w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;
13) Druga Opinia Lekarska Krajowa – jednorazowe świadczenie realizowane
za pośrednictwem Centrum ONKO, polegające na przygotowaniu dla
Ubezpieczonego opinii Lekarza konsultanta na temat jednej z rodzajów
Poważnych Chorób wymienionych w Pakiecie ONKO, na podstawie przesłanej
przez Ubezpieczonego do Centrum ONKO dokumentacji medycznej Poważnej
Choroby z Pakietu ONKO, która została u niego zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
14) dziecko – każde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni, bądź
nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku
uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej),
znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym
lub wieczorowym, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
1Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
RODZAJ INFORMACJI
2
NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ
WZORCA UMOWY
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania
i innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia §2, §3 ust. 2, §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12,
§13, §17, §18, §21, §22, §23
2. Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń
lub ich obniżenia §5, §8 pkt 3 lit. d, §8 pkt 5 lit. b,
§8 pkt 7 lit. d, §9 pkt 8 lit. a, §9 pkt 9 lit. d,
§14, §20 ust. 2 OWU
3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych Nie dotyczy
4. Wartość wykupu ubezpieczenia
w poszczególnych okresach trwania
ochrony ubezpieczeniowej oraz okres,
w którym roszczenie o wypłatę wartości
wykupu nie przysługuje Nie dotyczy
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUSubezpieczenia, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego
– w wieku do 25 lat;
15) dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej
jeden dzień, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego,
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpie-
czonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku
wypłaty świadczenia, liczone są oddzielnie jako pełne dni pobytu w szpitalu chyba,
że przyjęcie i wypis ze szpitala nastąpiły w tym samym dniu;
16) e–konsultacja – świadczenie Telemedycyny organizowane przez Centrum
Telemedycyny na zlecenie InterRisk realizowane drogą elektroniczną w formie:
a) czatu internetowego –wymiany krótkich wiadomości tekstowych,
b) telekonferencji – przekazu audio,
c) wideokonferencji – przekazu audiowizualnego.
E-konsultacja trwa maksimum 15 minut;
17) jednorazowe świadczenie – świadczenie wypłacane Ubezpieczonemu z tytułu
ubezpieczenia, w ramach którego odpowiedzialność InterRisk jest ograniczona
do jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
18) kolarstwo górskie – forma kolarstwa uprawianego za pomocą rowerów górskich,
których konstrukcja umożliwia poruszanie się w trudnym terenie: górskim, leśnym
poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi dla rowerów oraz na specjalnie
wyznaczonych trasach rowerowych obfitujących w liczne naturalne lub sztuczne
przeszkody (muldy, koleiny, ostre wiraże, skocznie);
19) koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne
z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
a) wizyt lekarskich,
b) zabiegów ambulatoryjnych,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
d) pobytu w szpitalu,
e) operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych,
f ) zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
g) rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie;
20) lekarz – osoba posiadająca formalnie potwierdzone kwalifikacje zgodnie z wy-
mogami prawa obowiązującego w kraju, w którym świadczy usługi, wykonująca
zawód w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji, niebędąca Ubezpieczającym,
Ubezpieczonym lub osobą bliską dla Ubezpieczonego;
21) lekarz Centrum Assistance – lekarz zatrudniony lub współpracujący z Centrum
Assistance;
22) Lekarz konsultant – lekarz wydający w Pakiecie ONKO Drugą Opinię Lekarską
Krajową oraz udzielający Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych, będący
chirurgiem, nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, reumatologiem,
specjalistą chorób zakaźnych, onkologiem. Wybór Lekarza konsultanta dla
Ubezpieczonego będzie dokonywany przez Centrum ONKO, z uwzględnieniem
specyfiki jednej z Poważnych Chorób Ubezpieczonego wymienionych w Pakiecie
ONKO;
23) materiały wybuchowe – substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny
substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze
i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym
środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym w rozumieniu
ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym w brzmieniu obowiązującym w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia, a także ustawy o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia;
24) nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której
Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek
uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na
wypadek śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. j oraz
pkt 3 lit. f;
25) niewydolność nerek – choroba, w której dochodzi do upośledzenia funkcji nerek
i ograniczenia współczynnika przesączania kłębuszkowego poniżej 60 ml/min/1,73 m 2
powierzchni ciała, rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie z Między-
narodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
jako kod: N17-N18.9;
26) niewydolność serca – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 jako kod: I50 oraz w której funkcjonowanie serca upośledza zdolność do
zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem
organizmu. Prezentując przy tym objawy kliniczne, zawarte w III i IV klasie wg
Skala NYHA;
Skala NYHA:
III Chorzy ze znacznie ograniczoną aktywnością, wskutek pojawiania się
dolegliwości przy małych wysiłkach, takich jak mycie lub ubieranie się.
Dolegliwości w spoczynku nie występują.
IV Chorzy, u których najmniejszy wysiłek powoduje pojawienie się
zmęczenia, duszności, kołatania serca lub bólu dławicowego,
a dolegliwości pojawiają się także w spoczynku.
27) nowotwór złośliwy – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana
zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10 jako kod: C00-C97, za wyjątkiem chorób zakwalifikowanych
jako kod: C76-C80 oraz nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ);
28) odmrożenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury.
Stopień odmrożenia określany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza
zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10;
29) odpady radioaktywne – odpady promieniotwórcze: stałe, ciekłe lub gazowe,
zawierające substancje promieniotwórcze;
30) oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących
substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego,
promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników
promieniotwórczych), wysokiej temperatury.
Stopień oparzenia określany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza
zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10;
31) operacja – inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym,
przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności
zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu
widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego narządu lub organu.
Operacją, w rozumieniu niniejszych OWU, nie jest: zabieg przeprowadzony
w celach diagnostycznych, inwazyjny zabieg chirurgiczny niewymagający co
najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu oraz zabieg niewynikający ze wskazań
medycznych;
32) operacja plastyczna – operacja mająca na celu usunięcie oszpeceń lub okaleczeń
Ubezpieczonego, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku, zalecona przez
lekarza prowadzącego leczenie jako niezbędna część procesu leczenia;
33) operacja wtórna – każda następna operacja związana przyczynowo z tym samym
nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą;
34) opiekun prawny – osoba sprawująca opiekę nad Ubezpieczonym ustanowiona
przez sąd opiekuńczy zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
35) osoby bliskie – małżonek, dzieci, partner, rodzeństwo, matka, ojciec, ojczym,
macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający
i przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sąd
opiekuńczy;
36) padaczka – choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 jako kod G40-G40.9;
37) Pakiet ONKO – świadczone przez InterRisk za pośrednictwem Centrum ONKO
usługi obejmujące Drugą Opinię Lekarską Krajową oraz Telekonsultacje lekarskie
specjalistyczne, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego
po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednej z następujących
rodzajów Poważnych Chorób: nowotworu złośliwego, cukrzycy typu I, niewydolności
serca, niewydolności nerek, choroby autoimmunologicznej, zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych, sepsy;
38) pandemia – epidemia danej choroby zakaźnej występująca w tym samym czasie
w różnych krajach i na różnych kontynentach, w rozumieniu Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO);
39) paraliż – całkowita, nieodwracalna utrata funkcji ruchowej co najmniej dwóch
kończyn. Choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie z Między-
narodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
jako kod: G81-G83.0;
40) partner – osoba fizyczna, pozostająca z Ubezpieczonym w związku pozamałżeń-
skim, niepozostająca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
ani przysposobienia, zamieszkująca pod tym samym adresem przez okres co najmniej
dwóch lat, pod warunkiem, iż Ubezpieczony oraz partner nie pozostają w związku
małżeńskim z innymi osobami;
41) placówka oświatowa – żłobek lub klub dziecka, w rozumieniu ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przedszkole, szkoła, placówka oświatowo-
wychowawcza, placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia
praktycznego, ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, placówka
artystyczna, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;
42) pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub
poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
3wypadkiem lub chorobą. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu
ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela,
pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;
43) podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy oraz
praktyka zawodowa, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu
obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;
44) pogryzienie – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa;
45) pojazd – w rozumieniu niniejszych OWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia
śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja
Dodatkowa D1), o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 1 niniejszych OWU za pojazd
uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg,
tramwaj, trolejbus, metro;
46) pokąsanie – uszkodzenie ciała przez zwierzęta inne niż psy;
47) poliomyelitis – infekcja wywołana wirusem polio, której skutkiem jest paraliż
mięśni oddechowych lub mięśni kończyn lub zajęcie ośrodka oddechowego
w pniu mózgu, z trwałym następstwem w postaci nasilonego niedowładu
lub paraliżu. Choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie z
Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-10 jako kod: A80 lub B91;
48) Poważna Choroba – wyłącznie poniżej wymienione choroby, które zostały
zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia: nowotwór
złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy,
utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I,
niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, sepsa. Za Poważną Chorobę uważa się również transplantację
głównych organów;
49) pozostawanie pod wpływem alkoholu – działanie w stanie, gdy zawartość
alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 ‰ alkoholu we krwi lub od 0,1 mg alkoholu
w 1 dm 3 w wydychanym powietrzu;
50) praca zawodowa – forma świadczenia pracy lub usług za wynagrodzeniem
w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, stosunku służ-
bowego o charakterze administracyjno-prawnym lub w zakresie wykonywania
działalności gospodarczej we własnym imieniu;
51) przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych – przeszkolenie
zawodowe osoby, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub
powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzekł
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy
Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie;
52) przystąpienie do ubezpieczenia – objęcie ochroną ubezpieczeniową osoby
fizycznej zgłoszonej przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia na podstawie
niniejszych OWU;
53) rana – przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego
przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki,
powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W rozumieniu niniejszych OWU
za rany nie uważa się ran związanych z leczeniem operacyjnym Ubezpieczonego;
54) rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach
zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca na upra-
wianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem
w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkolenio-
wych organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe, wykonywana
w czasie wolnym od pracy/nauki;
55) rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne
zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, mające
na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie
pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie
nieszczęśliwego wypadku;
56) rodzic Ubezpieczonego – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu obowiązującym
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;
57) ruch pojazdu – sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą
bezwładności;
58) sepsa – rozpoznany przez lekarza zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej
(SIRS) wywołanej zakażeniem, spowodowanym obecnością drobnoustrojów i ich
toksycznych produktów we krwi, potwierdzony posiewem krwi;
59) sporty i aktywnosci wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna,
wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking,
zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski,
snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting,
canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo,
lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie
samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour,
freerun, buggykitting, windsurfing, jazda quadami, kitesurfing, żegluga poza
wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu,
kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo,
sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych,
heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping
oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na
nartach wodnych, skeleton, hokej na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie,
bojery, biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w których wykorzystywane są
4
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie;
60) stwardnienie rozsiane – choroba charakteryzująca się demielinizacją włókien
nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, rozpoznana przez lekarza
i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: G35;
61) substancja psychotropowa – każda substancja pochodzenia naturalnego lub
syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie
substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia;
62) szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten
wykonuje działalność leczniczą w postaci świadczeń szpitalnych w rozumieniu
ustawy o działalności leczniczej;
63) środek odurzający – substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu
obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;
64) środek zastępczy – substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierające
taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotro-
powej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psycho-
tropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na
podstawie przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;
65) świadczenie – kwota pieniężna wypłacana Ubezpieczonemu, a w przypadku
śmierci Ubezpieczonego kwota pieniężna wypłacana Uprawnionemu przez
InterRisk w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia zdarzenia,
które jest objęte ochroną ubezpieczeniową;
66) świadczenia szpitalne – świadczenia w rozumieniu ustawy o działalności
leczniczej w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
wykonywane całą dobę, kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na
diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane
w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
67) świadczenie Telemedycyny – świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy
o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia realizowane przez lekarza internistę, pediatrę lub dietetyka za
pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
68) Telekonsultacje lekarskie specjalistyczne – przysługujące Ubezpieczonemu
w ramach Pakietu ONKO świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalno-
ści leczniczej w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
realizowane przez Lekarza konsultanta za pomocą systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubez-
pieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej jednej
z rodzajów Poważnych Chorób z Pakietu ONKO. Ubezpieczonemu przysługuje 12
Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych w okresie ubezpieczenia;
69) transplantacja głównych organów – przebycie jako biorca operacji przeszczepu
serca, serca i płuc, wątroby lub jej części, nerki lub przeszczepu szpiku kostnego;
70) trekking – forma turystyki pieszej, uprawiana w trudnych warunkach terenowych
i klimatycznych: rzecznych, bagiennych, na wulkanach, pustyniach, terenach
tropikalnych, lodowcach, górach powyżej wysokości 1 500 n.p.m. lub poza
wyznaczonymi górskimi szlakami turystycznymi;
71) trwałe inwalidztwo częściowe – uszkodzenia ciała, wymienione w TABELI
nr 1 w §8 pkt 3, a także w TABELI nr 4 w §9 pkt 8 powstałe w następstwie
nieszczęśliwego wypadku;
72) Ubezpieczający – jeden z podmiotów, o których mowa w §1 ust. 1, zawierający
umowę ubezpieczenia i zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
73) ubezpieczenie grupowe – umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób
fizycznych, przy czym minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia
wynosi co najmniej 3 osoby, a w przypadku rozszerzenia Opcji Podstawowej,
Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona, Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja
o Opcje Dodatkowe (D1-D16), o których mowa w §11, §12, §13 minimalna grupa
osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 osób;
74) ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubez-
pieczającego będącego osobą fizyczną na rachunek dziecka lub w przypadku gdy
Ubezpieczający ukończył 18 rok życia i spełnia definicję dziecka określoną
w niniejszych OWU na rachunek własny;
75) ubezpieczenie rodzinne – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpiecza-
jącego będącego osobą fizyczną na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba
osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach w/w umowy ubezpieczenia
wynosi co najmniej 2 osoby;
76) Ubezpieczony – osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie
ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;
77) uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem
nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa
częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu,wstrząśnienia mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do
nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni;
78) udar mózgu – rozpoznany przez lekarza i zakwalifikowany w Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod:
I60-I64;
79) ukąszenie/użądlenie – naruszenie tkanki skóry przez owada;
80) Uprawniony – podmiot wskazany przez Ubezpieczonego do otrzymania
świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku. W przypadku niewyznaczenia Uprawnionego, w razie śmierci
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, za Uprawnionego
uważa się członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego według następującej
kolejności i udziałów:
a) współmałżonek Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem że nie została orzeczona
separacja,
b) dzieci Ubezpieczonego (w częściach równych),
c) rodzice Ubezpieczonego (w częściach równych) albo opiekunowie prawni
(w częściach równych) sprawujący opiekę w momencie śmierci Ubezpieczonego,
d) pozostali członkowie najbliższej rodziny Ubezpieczonego
spadkobiercami Ubezpieczonego (w częściach równych);
będący
81) uraz narządu ruchu – powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku uraz
narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narząd ruchu został unieruchomiony z zastosowaniem
środka medycznego (gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu,
kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, kamizelki
ortopedycznej);
82) uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następ-
stwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy
w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu,
narządu lub układu;
83) utrata mowy – rozpoznana przez lekarza całkowita i nieodwracalna utrata
zdolności mowy, oznaczająca niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub
zrozumiale mówionego języka, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej
6 miesięcy;
84) utrata słuchu – rozpoznana przez lekarza całkowita i nieodwracalna utrata słuchu
dla wszystkich dźwięków jako następstwo choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
85) utrata wzroku – rozpoznana przez lekarza całkowita, trwała i nieodwracalna
utrata wzroku w obu oczach (VO=0, z brakiem poczucia światła lub z poczuciem
światła bez lokalizacji) powstała w następstwie choroby lub nieszczęśliwego
wypadku, z zastrzeżeniem, że o trwałości schorzenia orzeka się po upływie co
najmniej 6 miesięcy od daty jego wystąpienia;
wywoływana przez wirusy i bakterie, powodująca stan zapalny, potwierdzony
badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego, obejmujący: oponę miękką, oponę
pajęczą oraz przestrzeń podpajęczynówkową, zakwalifikowana zgodnie z Mię-
dzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
jako kod: G00-G05;
91) zawał serca – rozpoznany przez lekarza i zakwalifikowany w Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod:
I21-I22;
92) złamanie – przerwanie ciągłości tkanki kostnej stwierdzone przez lekarza;
93) zwichnięcie nawykowe – co najmniej trzecie już zwichnięcie tego samego
stawu.
JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE?
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył
się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które
zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze
całego świata, za wyjątkiem:
opcji Dodatkowej D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku), opcji
Dodatkowej D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), opcji Dodatkowej D7 (koszty
operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku), opcji Dodatkowej D8
(operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku), opcji Dodatkowej D9 (operacje
w wyniku choroby), opcji Dodatkowej D10 (koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego
wypadku), opcji Dodatkowej D11 (czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/
lub pracy), opcji Dodatkowej D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
NNW), opcji Dodatkowej D14 (uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku) oraz opcji Dodatkowej D15 (assistance medyczny), w ramach których
ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
JAKĄ OPCJĘ UBEZPIECZENIA WYBIERZESZ?
ZAKRES UBEZPIECZENIA
§4
1. Stosownie do wniosku Ubezpieczającego, jak również w oparciu o postanowienia
niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w:
1) Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Progresja
obejmującej:
a) uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
86) wada wrodzona – nieprawidłowość anatomiczna zakwalifikowana w Międzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako
wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (kod ICD:
Q00-Q99); b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
87) wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana
w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych
wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu: e) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków
i organizacji sportowych,
b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowią-
zującego planu lekcji w szkołach sportowych,
c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania
sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.
W rozumieniu niniejszych OWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się
aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:
a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach
kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów
sportowych,
b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach
sportowych) odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za
wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych,
za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,
d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;
88) wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na
skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą
kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju
zdrowia lub zmarł;
89) wyroby medyczne wydawane na zlecenie – wyłącznie wyroby medyczne
wydawane na zlecenie, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie;
90) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – choroba rozpoznana przez lekarza,
c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
f ) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
g) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku,
h) pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie,
i) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
2) Opcji Ochrona, w jednym z wariantów (01-11), obejmującym:
a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
c) trwałe inwalidztwo częściowe,
d) zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
e) złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
f ) rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
g) urazy narządu ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
h) pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie,
i) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
j) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku;
3) Opcji Ochrona Plus obejmującej:
a) śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
c) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
d) uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
e) zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
5f ) śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku,
g) pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie,
10) zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci opiekuna
prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
o którym mowa w §6 pkt 5, §7 pkt 5, §8 pkt 10, §9 pkt 6, §10 pkt 5;
i) złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów, 11) wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający
rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z §4
ust. 3-4;
j) nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem, 12) uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;
k) uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały
interwencji lekarskiej w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt
kontrolnych, 13) nawykowym zwichnięciem;
h) trwałe inwalidztwo częściowe,
l) wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
2. Za zapłatą dodatkowej składki, Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja, może zostać rozszerzona o Opcje
Dodatkowe D1-D16:
1) Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego,
2) Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
3) Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia,
4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
5) Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
6) Opcja Dodatkowa D6 – Pakiet ONKO i Poważne Choroby,
7) Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego
wypadku,
8) Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
9) Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby,
10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
11) Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
12) Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej
serca,
13) Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku,
14) Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
15) Opcja Dodatkowa D15 – Assistance Edu Plus,
16) Opcja Dodatkowa D16 – Telemedycyna.
3. Za zapłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
zawartej w formie indywidualnej lub rodzinnej, który w momencie zawierania umowy
ubezpieczenia nie ukończył 20 roku życia może zostać rozszerzony na warunkach
określonych w niniejszych OWU o następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w
związku z wyczynowym uprawianiem sportu.
4. Za zapłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia Ubezpieczonego w umowie
zawartej w formie grupowej niezależnie od wieku Ubezpieczonego może
zostać rozszerzony na warunkach określonych w niniejszych OWU o następstwa
nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.
KIEDY INTERRISK NIE WYPŁACI ŚWIADCZENIA?
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§5
14) wykonywaniem profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczę-
śliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;
15) Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem
zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych
zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;
16) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków
zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem
alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
17) odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi, za wyjątkiem
sytuacji, gdy do zdarzenia powstałego w następstwie lub w związku z materiałami
wybuchowymi wykorzystywanymi do zajęć lekcyjnych;
18) operacją wtórną.
2. W przypadku Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), o których
mowa w §11 ust. 1 pkt 4 i 5 niniejszych OWU, z uwzględnieniem wyłączeń
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, dodatkowo InterRisk nie odpowiada za
zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z rehabilitacją zaleconą w związku
z wypadkiem lub chorobą.
3. W przypadku Opcji DODATKOWEJ D6 (Pakiet ONKO i Poważne Choroby), InterRisk
dodatkowo nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego
(carcinoma in situ).
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie
fizyczne.
5. InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a także koszty leczenia stomatologicznego
poniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. InterRisk nie pokrywa kosztów dojazdów do placówek medycznych przez
Ubezpieczonego, zakupu leków oraz kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem
dokumentacji medycznej.
7. Zakres świadczeń Assistance EDU PLUS (opcja DODATKOWA D15) nie obejmuje:
1) zdarzeń, które wystąpiły poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance, nawet gdy koszty te mieszczą się
w granicach limitów odpowiedzialności, chyba że brak powiadomienia
i uzyskania zezwolenia Centrum Assistance nastąpił z przyczyn niezależnych od
Ubezpieczonego;
3) kosztów transportu leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie.
8. InterRisk przysługuje prawo do odmowy wypłaty świadczenia z tytułu czasowej
niezdolności do nauki lub pracy, którym mowa w §11 ust. 1 pkt 11, w przypadku
stwierdzenia, iż w czasie niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na
zajęcia lekcyjne lub wykonywał pracę zawodową.
1. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:
CO OFERUJE OPCJA PODSTAWOWA?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
1) umyślnym popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez
Ubezpieczonego;
2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia
się przez Ubezpieczonego;
3) uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpiecze-
niową Ubezpieczonego;
4) chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną
ubezpieczeniową;
5) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a także
aktami terroru;
6) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu,
nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu
jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicz-
nego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub
dokonania okresowych badań technicznych, chyba ze brak wymaganych uprawnień
do prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny
pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;
7) jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10
bez opieki osoby dorosłej;
8) chorobą zawodową, chorobą psychiczną;
9) wadami wrodzonymi i ich następstwami, za wyjątkiem postanowień §11 ust. 1 pkt 12;
6
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
§6
Opcja Podstawowa obejmuje następujące świadczenia:
1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wyso-
kości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na
zdrowiu,
c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
– są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecenie
oraz
– zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,
d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych –
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczeniaokreślonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
– Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w do-
tychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego)
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celo-
wości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej
oraz
– zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpie-
czenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe
świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
5) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w na-
stępstwie nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości
10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe
świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
5) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 10% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.
Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie
ubezpieczenia;
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.
Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie
ubezpieczenia;
6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia –
jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;
7) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku –
jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
stanowiącej 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia –
jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;
7) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
stanowiącej 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
CO OFERUJE OPCJA PODSTAWOWA PLUS?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
§7
Opcja Podstawowa Plus obejmuje następujące świadczenia:
1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wy-
sokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek
na zdrowiu wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli Norm Uszczerbku na
Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszych OWU,
c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
CO OFERUJE OPCJA OCHRONA?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
§8
Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:
1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku –
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
2) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe
świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
3) w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego – w zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które
wystąpiło w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługuje
- zgodnie z TABELĄ nr 1 – świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla trwałego inwalidztwa
częściowego;
TABELA nr 1
– są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecenie
oraz
– zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,
d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych –
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
– Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w
dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódz-
kiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono
o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej
oraz
– zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
7inwalidztwo częściowe wymienione w TABELI nr 1, które zgodnie z zaleceniem
lekarza prowadzącego leczenie będzie wymagało zakupu wózka inwalidzkiego,
to InterRisk zwróci koszty zakupu wózka inwalidzkiego maksymalnie do wysokości
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;
5) w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypad-
ku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zależności
od rodzaju złamania, przysługuje – zgodnie z TABELĄ nr 2 – świadczenie w wysokości
stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej umowie ubezpieczenia dla
złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
TABELA nr 2
a) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi więcej niż jeden rodzaj
trwałego inwalidztwa częściowego wymienionego w TABELI nr 1, przysługuje
– zgodnie z TABELĄ nr 1 – świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj
trwałego inwalidztwa częściowego, ale wysokość świadczenia nie może
przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla
trwałego inwalidztwa częściowego,
b) w odniesieniu do kończyn – przez utratę należy rozmieć również amputację
całej kończyny lub jej części,
c) jeżeli Ubezpieczony jest leworęczny, w zależności od rodzaju uszkodzenia
doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiło w ciągu
12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku:
– w przypadku uszkodzenia kończyny górnej lewej, przysługuje świadczenie
w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak dla kończyny
górnej prawej – zgodnie z TABELĄ nr 1,
– w przypadku uszkodzenia kończyny górnej prawej, przysługuje świadczenie
w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak dla kończyny
górnej lewej – zgodnie z TABELĄ nr 1,
d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w pkt 5,
za które InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w
związku z tym złamaniem jednej lub więcej kości wystąpi trwałe inwalidztwo
częściowe określone w TABELI nr 1, powstałe na skutek tego samego
nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone z tytułu złamania
zostanie zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku
trwałego inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do
świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy świadczeniem przysługującym
z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem
w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego
wypadku;
4) w przypadku zwrotu kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek
inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – jeżeli w wyniku
nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała, powodującego trwałe
8
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUSa) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi więcej niż jedno złamanie,
przysługuje – zgodnie z TABELĄ NR 2 – świadczenie będące sumą kwot za
każdy rodzaj złamania, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia za złamanie jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
b) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej wystąpi złamanie jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za które InterRisk wypłacił
Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku z tym złamaniem jednej
lub więcej kości wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe określone w TABELI nr 1,
powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył
się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wówczas świadczenie wypłacone
z tytułu złamania zostanie zaliczone na poczet świadczenia przysługującego
w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przy-
sługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy pomiędzy świadczeniem
przysługującym w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaco-
nym świadczeniem w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku
nieszczęśliwego wypadku;
6) w przypadku ran będących następstwem nieszczęśliwego wypadku:
a) jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany w następstwie
nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia co
najmniej dwóch szwów (szycie rany) – przysługuje jednorazowe świadczenie
w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem pkt b),
b) jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia Ubezpieczony dozna rany palca
kończyny górnej w następstwie nieszczęśliwego wypadku i zostanie poddany
zabiegowi założenia co najmniej dwóch szwów (szycie rany) – przysługuje
jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia;
7) w przypadku urazów narządu ruchu będących następstwem nieszczęśliwego
wypadku:
a) jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała,
w wyniku którego nie nastąpi złamanie kości narządu ruchu, ale zgodnie z
zaleceniem lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej niż
7 dni wyłącznie z zastosowaniem następującego środka medycznego: gipsu,
gipsu syntetycznego (lekkiego), szyny, gorsetu, powodującego wyłączenie
czynności narządu ruchu – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
b) jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu ciała,
w wyniku którego nie nastąpi złamanie kości narządu ruchu, ale zgodnie
z zaleceniem lekarza narząd ruchu zostanie unieruchomiony na dłużej
niż 7 dni wyłącznie z zastosowaniem następującego środka medycznego:
kołnierza ortopedycznego, stabilizatora, ortezy, tutora gipsowego, longety,
kamizelki ortopedycznej, powodującego wyłączenie czynności narządu
ruchu – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 50% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
c) jeżeli w okresie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony dozna urazu
palca lub palców u nóg lub palca lub palców dłoni, w wyniku którego
nie nastąpi złamanie kości, ale zgodnie z zaleceniem lekarza palec lub palce
zostaną unieruchomione na dłużej niż 7 dni wyłącznie z zastosowaniem
następującego środka medycznego: gipsu, gipsu syntetycznego (lekkiego),
szyny, powodującego wyłączenie funkcji palca lub palców – przysługuje
jednorazowe świadczenie w wysokości 25% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia,
d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, dojdzie do urazu narządu ruchu,
za które InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku
z tym urazem narządu ruchu wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe określone
w TABELI nr 1, powstałe w skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku,
wówczas świadczenie wypłacone w przypadku urazu narządu ruchu zostanie
zaliczone na poczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego
inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadcze-
nia w wysokości różnicy pomiędzy wysokością świadczenia przysługującego
w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem
w przypadku urazu narządu ruchu;
8) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia –
jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;
9) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego konieczny był pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
trwający co najmniej trzy dni – zgodnie z TABELĄ nr 3 - przysługuje jednorazowe
świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku, uzależnione od liczby dni pobytu w szpitalu:
TABELA nr 3
10) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w na-
stępstwie nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości
10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.
Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie
ubezpieczenia.
CO OFERUJE OPCJA OCHRONA PLUS?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
§9
Opcja Ochrona Plus obejmuje następujące świadczenia:
1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
2) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
a) są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecenie
oraz
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
3) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
a) Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w do-
tychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego)
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości
przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej
oraz
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
4) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe
świadczenie w okresie ubezpieczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została
zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
5) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe
świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
6) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w na-
stępstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 10% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.
Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie
ubezpieczenia;
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
97) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – jedno-
razowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu
w wyniku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia;
8) w przypadku trwałego inwalidztwa częściowego – w zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które
wystąpiło w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługuje
– zgodnie z TABELĄ nr 4 – świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus;
przysługuje – zgodnie z TABELĄ nr 5 – świadczenie w wysokości stanowiącej
procent sumy ubezpieczenia określonej umowie ubezpieczenia dla Opcji
Ochrona Plus:
TABELA nr 5
TABELA nr 4
a) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi trwałe inwalidztwo
częściowe, za które InterRisk wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie,
a następnie w związku z tym samym uszkodzeniem ciała powodującym
trwałe inwalidztwo częściowe wystąpi złamanie lub zwichnięcie lub
skręcenie określone w TABELI nr 5, powstałe na skutek tego samego
nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone w przypadku
trwałego inwalidztwa częściowego zostanie zaliczone na poczet świadczenia
przysługującego w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia,
a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysokości różnicy
pomiędzy wysokością świadczenia przysługującego w przypadku złamania
lub zwichnięcia lub skręcenia, a wypłaconym świadczeniem w przypadku
trwałego inwalidztwa częściowego;
9) w przypadku złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów w wyniku
nieszczęśliwego wypadku:
a) w przypadku złamania jednej lub więcej kości, zwichnięcia stawu lub
skręcenia stawu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej – w zależności od rodzaju złamania,
10
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
b) za wyjątkiem uszkodzeń o których mowa w pkt 20 i 25 TABELI nr 5, w przy-
padku, gdy złamanie, zwichnięcie lub skręcenie wymagało przeprowadzania
operacji, Ubezpieczonemu przysługuje oprócz świadczenia wynikającego
z TABELI nr 5 dodatkowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus,
c) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi więcej niż jedno złamanie
lub zwichnięcie lub skręcenie, przysługuje – zgodnie z TABELĄ nr 5 – świadczenie
będące sumą kwot za każdy rodzaj złamania lub zwichnięcia lub skręcenia, alewysokość świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie dla Opcji Ochrona Plus,
d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie lub zwichnięcie
lub skręcenie, za które InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie,
a następnie w związku z tym złamaniem, zwichnięciem lub skręceniem wystąpi
trwałe inwalidztwo częściowe określone w TABELI nr 4, powstałe na skutek
tego samego nieszczęśliwego wypadku, wówczas świadczenie wypłacone
w przypadku złamania lub zwichnięcia lub skręcenia zostanie zaliczone na
poczet świadczenia przysługującego w przypadku trwałego inwalidztwa
częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w wysoko-
ści różnicy pomiędzy wysokością świadczenia przysługującego w przypadku
trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku
złamania lub zwichnięcia lub skręcenia;
10) w przypadku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem
lub piorunem – jeżeli w wyniku nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku
porażenia prądem lub piorunem, w następstwie którego nastąpił co najmniej
trzydniowy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu – przysługuje świadczenie w wy-
sokości 5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Ochrona Plus;
11) w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia
i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Ochrona Plus,
a z tytułu których nie przysługuje świadczenie, o którym mowa w pkt 4) oraz
pkt 7)-10) i 12);
12) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego konieczny co najmniej trzydniowy pobyt Ubezpieczo-
nego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości stanowiącej
1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
CO OFERUJE OPCJA PROGRESJA?
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
§10
świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana po raz
pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– świadczenie w wysokości 250% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
4) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe
świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana po raz pierwszy
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
5) w przypadku śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 10% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku.
Odpowiedzialność InterRisk ograniczona jest do dwóch zdarzeń w okresie
ubezpieczenia;
6) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia –
jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu
w szpitalu;
7) w przypadku wstrząśnienia mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia
mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
stanowiącej 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
O JAKIE OPCJE DODAKTOWE MOŻESZ ROZSZERZYĆ WYBRANĄ OPCJĘ?
Opcja Progresja obejmuje następujące świadczenia:
1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
a) w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości
250% sumy ubezpieczenia,
b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie
w ramach systemu świadczeń progresywnych, tj. w wysokości uzależnionej
od wysokości uszczerbku na zdrowiu i wynoszące:
– 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku
uszczerbku na zdrowiu wynoszącego w przedziale 1% – 25%,
– 1,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku
uszczerbku na zdrowiu w przedziale 26% – 50%,
– 2,0% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku
uszczerbku na zdrowiu w przedziale 51% – 75%,
– 2,5% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu – w przypadku
uszczerbku na zdrowiu powyżej 75%,
§11
1. Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus lub Opcja Progresja może zostać rozszerzona
o poniższe Opcje Dodatkowe (D1-D14), obejmujące następujące świadczenia:
1) Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komu-
nikacyjnego – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:
a) wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, o którym mowa
w §2 pkt 88 niniejszych OWU wydarzył się podczas trwania ochrony
ubezpieczeniowej
oraz
b) śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
2) Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku –
świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D2, uzależnione od stopnia
oparzenia określonego wyłącznie w TABELI nr 6:
TABELA nr 6
c) koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – zwrot
udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
– są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią
zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na
zlecenie
oraz
– zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku,
d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych –
zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:
– Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w do-
tychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego)
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celo-
wości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej
3) Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia – świadczenie w wysokości stanowiącej
procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji
Dodatkowej D3, uzależnione od stopnia odmrożenia określonego wyłącznie
w TABELI nr 7:
TABELA nr 7
oraz
– zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;
2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 114) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku
nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny
dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu
w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następują-
cych po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wy-
padkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy-
sługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze
szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala
nastąpiło w okresie ubezpieczenia;
5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku
choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubez-
pieczonego w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, w związku
z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpiecze-
niowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu
w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego
dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby
przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala
nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpo-
wiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło
w okresie ubezpieczenia;
6) Opcja Dodatkowa D6 – Pakiet ONKO i Poważne Choroby:
a) w przypadku Pakietu ONKO – pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania
u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpie-
czeniowej jednej z następujących rodzajów Poważnych Chorób: nowotworu
złośliwego, cukrzycy typu I, niewydolności serca, niewydolności nerek, choroby
autoimmunologicznej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, InterRisk
za pośrednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje koszt:
i. Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej, polegającej na:
– udzieleniu Ubezpieczonemu informacji o niezbędnej dokumentacji
medycznej umożliwiającej wydanie Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej,
– przygotowaniu Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej przez Lekarza
konsultanta,
– udostępnieniu Drugiej Opinii Lekarskiej Krajowej Ubezpieczonemu,
ii. Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych z Lekarzem konsultantem
będącym
lekarzem
chirurgiem,
nefrologiem,
kardiologiem,
endokrynologiem, reumatologiem, specjalistą chorób zakaźnych lub
onkologiem. W ramach Telekonsultacji lekarskich specjalistycznych
InterRisk za pośrednictwem Centrum ONKO zorganizuje i pokryje koszt
12 telekonsultacji, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi
po sobie telekonsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa.
Koszty połączeń Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie,
b) w przypadku Poważnych Chorób – świadczenie w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego po
raz pierwszy w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego
rodzaju Poważnej Choroby:
i. nowotwór złośliwy,
ii. paraliż,
iii. niewydolność nerek,
iv. transplantacja głównych organów,
v. poliomyelitis,
vi. utrata mowy,
vii. utrata słuchu,
viii. utrata wzroku,
ix. anemia aplastyczna,
x. stwardnienie rozsiane,
xi. cukrzyca typu I,
xii. niewydolność serca,
xiii. choroba autoimmunologiczna,
xiv. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
xv. sepsa;
7) Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśli-
wego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7,
pod warunkiem, iż:
a) operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako niezbędna część
procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
12
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
b) koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż
jeden rok od daty nieszczęśliwego wypadku;
8) Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku –
świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D8, uzależnione od rodzaju
operacji określonej wyłącznie w TABELI nr 8, pod warunkiem iż operacja:
a) została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia
następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) została przeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w trakcie
co najmniej trzydniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
TABELA nr 8c) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku została wykonana
więcej niż jedna operacja, przysługuje – zgodnie z TABELĄ nr 8 – świadczenie
będące sumą kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie
może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D8;
9) Opcja Dodatkowa D9 – operacje w wyniku choroby – świadczenie w wysokości
stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Dodatkowej D9, uzależnione od rodzaju operacji, określonej wyłącznie w
TABELI nr 9, pod warunkiem iż operacja:
a) została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia choroby,
która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia
oraz
b) została przeprowadzona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w trakcie co
najmniej trzydniowego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
TABELA nr 9
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 13dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku;
11) Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub
pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 0,1%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D11, za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy lub nauki, powstałej
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od:
a) 10-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki,
w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
trwała nieprzerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub
pracy,
lub
b) 1-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przy-
padku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała
nieprzerwanie powyżej 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy.
Świadczenia przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności
Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
12) Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej
serca – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie
ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D12, pod warunkiem że wada wrodzona
serca została zdiagnozowana po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej;
13) Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nie-
szczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D13, pod warunkiem, iż koszty leczenia stomatologicznego:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub
utraconego zęba stałego
oraz
c) zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego
wypadku;
14) Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego
wypadku – wypłata świadczenia w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej
w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14, pod warunkiem, iż:
a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczo-
nego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego,
złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrzą-
śnienia mózgu
oraz
b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez
okres nie krótszy niż 10 dni.
JAKĄ POMOC OTRZYMASZ W RAMACH OPCJI DODATKOWEJ D15 – ASSISTANCE
EDU PLUS?
§12
Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja dodatkowo może zostać rozszerzona
o Opcję Dodatkową D15 – Assistance EDU PLUS obejmującą:
1) pomoc medyczną:
a) wizyta lekarza Centrum Assistance – jeżeli Ubezpieczony uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową,
InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty
dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę
w miejscu pobytu Ubezpieczonego,
c) jeżeli w wyniku tej samej choroby zostanie wykonana więcej niż jedna
operacja, przysługuje – zgodnie z TABELĄ nr 9 – świadczenie będące sumą
kwot za każdy rodzaj operacji, ale wysokość świadczenia nie może przekroczyć
sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej
D9;
10) Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, a w przypadku
kosztów rehabilitacji nie więcej niż 500 zł pod warunkiem, iż koszty leczenia:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
14
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
b) organizacja wizyty u lekarza specjalisty – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego
i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizacji wizyty lekarza
specjalisty, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje
wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego,
c) wizyta pielęgniarki – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem
Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje
i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu
pobytu Ubezpieczonego. InterRisk pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do
wysokości sumy ubezpieczenia,
d) dostawa leków – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego wymaga
leżenia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za
pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu
leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi
Ubezpieczony,
e) opieka domowa po hospitalizacji – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemuwypadkowi, w następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co
najmniej 7 dni, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu
zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki
domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć
96 godzin, do wysokości sumy ubezpieczenia. Usługa opieki domowej
obejmuje:
i. robienie zakupów spożywczo-przemysłowych pierwszej potrzeby –
koszty zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa
Ubezpieczony,
ii. przygotowywanie posiłków – przy użyciu produktów, środków i sprzętów
udostępnionych przez Ubezpieczonego,
iii. pomoc w utrzymaniu czystości w domu: sprzątanie podłóg, dywanów
i wykładzin dywanowych, ścieranie kurzy, wyrzucanie śmieci, zmywanie
naczyń, czyszczenie powierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty
kuchennej oraz zlewu), sprzątanie łazienki; podlewanie roślin w domu
i ogrodzie – przy użyciu środków i sprzętów udostępnionych przez
Ubezpieczonego,
f ) transport medyczny – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi,
który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem
Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu
Ubezpieczonego do placówki medycznej,
g) infolinia medyczna – InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zapewni
Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który
udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania.
Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru
diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpie-
czony uzyska:
– informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu,
nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce
przepisów,
– informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym
ryzyku zachorowań,
– informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne,
interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży
i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów;
2) indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku
którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co naj-
mniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, InterRisk za pośrednic-
twem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji
z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących
w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin
lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku;
3) pomoc rehabilitacyjną – jeżeli Ubezpieczony, będący pracownikiem placówki
oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego
czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwającą nieprzerwanie co
najmniej 7 dni, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, InterRisk za
pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie
zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego
maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego
wypadku.
JAKĄ POMOC OTRZYMASZ W RAMACH OPCJI DODATKOWEJ D16 –
TELEMEDYCYNA?
§13
1. Za zapłatą dodatkowej składki Opcja Podstawowa, Opcja Podstawowa Plus, Opcja
Ochrona, Opcja Ochrona Plus, Opcja Progresja może zostać rozszerzona o Opcję
Dodatkową D16 – Telemedycyna.
2. W ramach Opcji Dodatkowej D16 – Telemedycyna – InterRisk za pośrednictwem
Centrum Telemedycyny zorganizuje i pokryje, z zastrzeżeniem §14 ust. 4, koszt 12
e-konsultacji internistycznych, pediatrycznych lub dietetycznych w ciągu okresu
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pomiędzy dwoma następującymi po sobie
e-konsultacjami musi nastąpić minimum 12 godzinna przerwa.
3. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji jest posiadanie
przez Ubezpieczonego urządzeń umożliwiających komunikację w formie w jakiej
prowadzona będzie konsultacja spełniających wymagania określone w załączniku nr 2
do OWU. Koszty połączeń i usług internetowych Ubezpieczony ponosi we własnym
zakresie.
SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY
§14
1. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego osobno
dla Opcji Podstawowej lub Opcji Podstawowej Plus lub Opcji Ochrona Plus lub Opcji
Progresja oraz dla poszczególnych Opcji Dodatkowych (D1-D14), o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 1), 3) i ust. 2 pkt 1) – 14).
2. Dla Opcji Ochrona, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2, sumy ubezpieczenia ustalone są
dla każdego zdarzenia, za które InterRisk ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową.
Odrębne sumy ubezpieczenia, określone w umowie ubezpieczenia, które w zależności
od wybranego wariantu – zgodnie z TABELĄ nr 10 – wynoszą:
TABELA nr 10
3. Dla Opcji DODATKOWEJ D15 – Assistance EDU PLUS, o której mowa w §4 ust. 2
pkt 15 oraz §12, suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 5.000 PLN.
4. Dla Opcji DODATKOWEJ D16 – Telemedycyna, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 16 oraz
§13, sumę ubezpieczenia stanowi koszt 12 e-konsultacji, o których mowa w §13 ust. 2,
ale nie więcej niż 5.000 PLN.
5. Suma ubezpieczenia ustalana jest dla każdego Ubezpieczonego i określona jest
w umowie ubezpieczenia.
6. Górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota stanowiąca 100% sumy
ubezpieczenia w przypadku Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji
Ochrona Plus, Opcji Progresja, Opcji Dodatkowych (D1-D16), za wyjątkiem:
1) Opcji Progresja, gdzie górną granicą odpowiedzialności InterRisk jest kwota
stanowiąca 250% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla
Opcji Progresja;
2) Opcji Ochrona, gdzie górną granicą odpowiedzialności jest 100% sumy
ubezpieczenia ustalonej odrębnie dla każdego zdarzenia.
7. W ramach ubezpieczenia wypłacone świadczenie lub łączna kwota wypłaconych
świadczeń nie mogą przekroczyć łącznie górnej granicy odpowiedzialności
określonej osobno dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona,
Opcji Ochrona Plus lub Opcji Progresja oraz wybranej Opcji Dodatkowej (D1-D16).
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 15ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UBEZPIECZYĆ?
ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
§15
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku Ubezpieczającego, który
powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) imię, nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko Ubezpieczonego, jeżeli umowa zawierana jest w formie imiennej;
3) liczbę dzieci, uczniów, studentów i pracowników placówek oświatowych
zgłoszonych do ubezpieczenia;
4) przedmiot i zakres (opcja, wariant) ubezpieczenia;
5) propozycję sum ubezpieczenia dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus,
Opcji Ochrona Plus, Opcji Progresja, a w przypadku Opcji Ochrona propozycję
odrębnych sum ubezpieczenia dla każdego zdarzenia;
6) propozycję sum ubezpieczenia dla opcji Dodatkowych (D1-D14) – w przypadku,
gdy Ubezpieczający wnioskuje o rozszerzenie zakresu o Opcje Dodatkowe (D1-
D14);
7) okres ubezpieczenia;
8) propozycję postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień OWU,
o ile Ubezpieczający chce je wprowadzić do umowy ubezpieczenia.
2. InterRisk może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych
informacji, mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
3. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony
umówiły się inaczej.
4. Okres ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia.
5. InterRisk potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia.
§16
1. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie ubezpieczenia grupowego,
ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego w rozumieniu §2 pkt 65-67.
2. Umowa ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego może zostać zawarta
wyłącznie w formie imiennej.
3. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest w formie imiennej lub za zgodą
Ubezpieczyciela w formie bezimiennej, pod warunkiem ubezpieczenia co najmniej
90% osób w danej placówce oświatowej oraz z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku rozszerzenia zakresu o opcję Dodatkową D15 – Assistance EDU PLUS
i D16 – Telemedycyna, o których mowa w §12 i 13, umowę ubezpieczenia grupowego
zawiera się w formie imiennej.
5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego w formie imiennej jest
dołączenie do wniosku Ubezpieczającego imiennej listy osób przystępujących do
ubezpieczenia.
OD KIEDY UBEZPIECZENIE GWARANTUJE OCHRONĘ I KIEDY ONA SIĘ KOŃCZY?
POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTERRISK
§17
1. W umowie ubezpieczenia określa się datę początkową i końcową okresu
ubezpieczenia.
§18
1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy,
Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej obo-
wiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem
30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę
prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany
wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego
żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
4. Jeżeli InterRisk ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
przez Ubezpieczającego w terminie, InterRisk może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił
odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
5. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem bezskutecznego upływu terminu, o którym
mowa w §17 ust. 3 pkt 4.
OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ?
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§19
1. Wysokość składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od:
1) przedmiotu ubezpieczenia;
2) zakresu ubezpieczenia;
3) okresu ubezpieczenia;
4) wnioskowanych przez Ubezpieczającego wysokości sum ubezpieczenia;
5) liczby osób przystępujących do ubezpieczenia;
6) informacji o szkodowości.
3. Podstawową składkę ubezpieczeniową oblicza się mnożąc, określoną sumę
ubezpieczenia przez właściwą dla danej Opcji stawkę określoną w złotych polskich,
uzależnioną od czynników określonych w ust. 2. Postanowienie to nie dotyczy:
1) Opcji Ochrona;
2) Opcji DODATKOWEJ D 15 – Assistance Edu Plus;
3) Opcji DODATKOWEJ D 16 – Telemedycyna,
w których obowiązuje jedna stawka składki określona kwotowo dla każdego
Ubezpieczonego.
4. Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej obliczana jest według taryfy
składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia:
2. Odpowiedzialność InterRisk z tytułu mowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia
wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż
od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 1) dla Opcji Podstawowej, Opcji Podstawowej Plus, Opcji Ochrona Plus oraz Opcji
Progresja ustala się w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Wysokość
składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za każdy 1.000 zł
sumy ubezpieczenia;
3. Odpowiedzialność InterRisk ustaje: 2) dla Opcji Ochrona ustala się w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia;
1) z dniem upływu okresu ubezpieczenia;
2) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym
mowa w §18 ust. 2-4;
4) w przypadku opłacania składki w ratach - jeżeli po upływie terminu płatności
raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego
spowoduje ustanie odpowiedzialności InterRisk, a kolejna rata składki nie zostanie
opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu;
5) z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie
ubezpieczenia określonej w polisie;
6) wobec Ubezpieczonego – z dniem jego zgonu;
7) wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia – z upływem
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał
oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia. Ubezpieczony
może wystąpić z ubezpieczenia w każdym czasie.
4. Wznowienie odpowiedzialności InterRisk z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
następuje następnego dnia po zapłacie dodatkowej składki za doubezpieczenie,
w przypadku gdy odpowiedzialność InterRisk ustała wskutek wyczerpania sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem że InterRisk, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zapłaty dodatkowej składki, potwierdzi w formie pisemnej wznowienie ochrony.
16
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
3) dla poszczególnych Opcji Dodatkowych ustala się w zależności od wysokości sumy
ubezpieczenia. Wysokość składki za każde świadczenie dodatkowe i dla każdego
Ubezpieczonego ustalana jest kwotowo za każdy 1.000 zł sumy ubezpieczenia;
4) dla Opcji DODATKOWEJ D15 – Assistance Edu Plus oraz Opcji DODATKOWEJ D16
– Telemedycyna, wysokość składki dla każdego Ubezpieczonego ustalana jest
kwotowo.
5. InterRisk może zastosować zwyżki składki, w szczególności z tytułu:
1) objęcia ochroną ubezpieczeniową osób uprawiających sport wyczynowo;
2) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień
OWU.
6. InterRisk może zastosować zniżki składki, w szczególności z tytułu:
1) liczby osób przystępujących do ubezpieczenia;
2) niskiej szkodowości w poprzednich okresach ubezpieczenia;
3) wprowadzenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od postanowień
OWU.
7. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo, chyba że strony umówiły się
inaczej.
8. Składka ubezpieczeniowa, na wniosek Ubezpieczającego, może zostać rozłożona na
raty. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat określa się w umowie ubezpieczenia.9. Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona w dniu zawierania umowy, chyba
że strony umowy ustaliły w umowie ubezpieczenia późniejszy termin płatności.
W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata składki jest płatna w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia, natomiast kolejne raty składki ubezpieczeniowej płatne są
w terminach płatności określonych w umowie ubezpieczenia.
10. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy
przez którąkolwiek ze stron, InterRisk należy się składka za okres, w którym udzielał
ochrony ubezpieczeniowej.
widzenia wykonywania umowy ubezpieczenia;
3) na żądanie Ubezpieczonego, udzielenia informacji o postanowieniach zawartej
umowy oraz OWU w zakresie praw i obowiązków Ubezpieczonego;
4) udostępniania Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu Tabeli Norm Uszczerbku
na Zdrowiu w taki sposób, aby Ubezpieczający lub Ubezpieczony mógł zapoznać
się z nią przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
11. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na
który została zawarta Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 5) udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu
informacji i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności
InterRisk lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego
potwierdzenia przez InterRisk udostępnionych informacji, a także sporządzać na
swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem
przez InterRisk;
JAKIE OBOWIĄZKI MA UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY, A JAKIE INTERRISK?
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA 6) objęcia ochroną ubezpieczeniową osób, które zostały zgłoszone przez Ubezpie-
czającego i za które została zapłacona składka ubezpieczeniowa;
§20 7) wypłaty świadczenia na warunkach i zasadach określonych w niniejszych
OWU i umowie ubezpieczenia;
1. Ubezpieczający obowiązany jest do:
1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający obowiązany jest podać
do wiadomości InterRisk wszystkie znane sobie okoliczności, o które InterRisk
zapytywał w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych
pismach;
2) zgłaszania InterRisk zmian okoliczności, o których Ubezpieczający informował
InterRisk przed zawarciem umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po powzięciu
o nich wiadomości;
3) opłacenia składki lub jej rat w ustalonym terminie;
4) umożliwienia InterRisk zasięgnięcia informacji odnoszących się do okoliczności
wystąpienia wypadku;
5) przekazywania InterRisk w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia
wszystkich danych niezbędnych do należytego wykonywania postanowień
umowy ubezpieczenia, a w szczególności listy osób przystępujących do
ubezpieczenia – w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie imiennej;
6) przestrzegania obowiązków określonych w niniejszych OWU.
2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek:
1) Ubezpieczający jest zobowiązany do doręczenia Ubezpieczonemu OWU i udzielenia
niezbędnych informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej;
2) Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać osobie zainteresowanej przystąpieniem
do umowy ubezpieczenia informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed przystąpieniem przez
tę osobę do umowy ubezpieczenia, na piśmie, lub jeżeli osoba zainteresowana
przystąpieniem do umowy ubezpieczenia wyrazi na to zgodę, na innym trwałym
nośniku;
3) Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczonego na jego
żądanie o sposobie obliczenia i opłacenia składki ubezpieczeniowej oraz
doręczyć Ubezpieczonemu warunki umowy, w szczególności postanowień
umowy w zakresie stanowiącym o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego,
przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na finansowanie składki
ubezpieczeniowej (o ile Ubezpieczony finansuje składkę). Informacje powinny
zawierać także opis obowiązków Ubezpieczającego i InterRisk względem
Ubezpieczonego;
4) niezależnie od innych postanowień OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia świadczenia od InterRisk przez Ubezpieczającego, Ubezpieczony
albo jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego dochodzenia
świadczenia.
3. Jeśli umowa ubezpieczenia grupowego zawarta została na rachunek pracowników
Ubezpieczającego lub osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
oraz członków ich rodzin lub na rachunek członków stowarzyszeń, samorządów
zawodowych lub związków zawodowych i Ubezpieczający otrzymuje od InterRisk
wynagrodzenie lub inne korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania
z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy
ubezpieczenia grupowego, przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupo-
wego Ubezpieczający przekazuje osobie zainteresowanej przystąpieniem do takiej
umowy informacje o:
1) firmie InterRisk i adresie siedziby InterRisk;
2) charakterze wynagrodzenia lub innych korzyści otrzymywanych w związku
z proponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego;
3) możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązy-
wania sporów.
4. Jeżeli Ubezpieczający nie podał do wiadomości InterRisk okoliczności znanych sobie,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, InterRisk nie odpowiada za skutki tych okoliczności.
5. InterRisk obowiązany jest do:
1) przekazywania Ubezpieczającemu informacji niezbędnych do zawarcia i wykona-
nia umowy ubezpieczenia, a w przypadku zgłoszenia roszczenia zobowiązany jest
do terminowej likwidacji;
2) dostarczenia Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia tekstu
niniejszych OWU, a także innych dokumentów i formularzy niezbędnych z punktu
8) zabezpieczenia danych osobowych, otrzymanych w wyniku realizacji umowy
ubezpieczenia zgodnie przepisami prawa;
9) pisemnego informowania osoby występującej z roszczeniem, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności InterRisk lub wysokości świadczenia,
jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, zgodnie z §22
ust. 7;
10) pisemnego informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są
oni osobami występującymi z zawiadomieniem o zajściu zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z §22 ust. 7.
6. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo wglądu do informacji
i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk
lub wysokości świadczenia, żądania pisemnego potwierdzenia przez InterRisk
udostępnionych informacji i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii
dokumentów i potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez InterRisk.
7. Niezależnie od innych postanowień OWU, w sytuacji zaniechania lub zaprzestania
dochodzenia świadczenia od InterRisk przez Ubezpieczającego, Ubezpieczony albo
jego spadkobiercy są uprawnieni do bezpośredniego dochodzenia świadczenia.
CO ZROBIĆ ŻEBY DOSTAĆ ŚWIADCZENIE?
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA.
§21
W razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk Ubez-
pieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest do:
1) niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń;
2) zawiadomienia o zajściu tego zdarzenia InterRisk nie później niż w terminie 14 dni
od dnia zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji, o ile stan zdrowia mu na
to pozwala;
3) poddania się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk celem rozpoznania
zgłaszanych obrażeń ciała. Koszt takiego badania pokrywa InterRisk.
§22
1. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczający lub Ubezpieczony może złożyć w każdej jednostce organizacyjnej
InterRisk.
2. Zawiadomienie o zajściu zdarzenia powinno zawierać poniższe podstawowe informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko, adres Ubezpieczonego;
3) imię i nazwisko, adres Uprawnionego, jeżeli z roszczeniem występuje Uprawniony;
4) datę wypadku oraz szczegółowy opis okoliczności jego zaistnienia;
5) imię i nazwisko, adres świadków zdarzenia, o ile są w posiadaniu zgłaszającego
roszczenie.
3. W celu ustalenia odpowiedzialności InterRisk Ubezpieczający lub Ubezpieczony
zobowiązany jest dostarczyć poniższe podstawowe dokumenty, o ile są w posiadaniu
zgłaszającego roszczenie:
1) kopię zgłoszenia zdarzenia Policji, o ile zostało dokonane;
2) dokumentacją medyczną z przebiegu leczenia opisującą rodzaj doznanych
obrażeń oraz zawierającą dokładną diagnozę;
3) kartę informacyjną ze szpitala;
4) celem refundacji poniesionych kosztów nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie:
a) kopię zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane
na zlecenie,
b) okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT
oraz dowody ich zapłaty;
5) celem refundacji poniesionych kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych:
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 17a) kopię decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie której
przyznano rentę szkoleniową osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychcza-
sowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds.
orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości prze-
kwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej,
b) okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur VAT
oraz dowody ich zapłaty;
6) celem refundacji poniesionych: kosztów leczenia, kosztów leczenia stomatolo-
gicznego – okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur
VAT oraz dowody ich zapłaty a także dokumentację medyczną z odbytych wizyt,
zabiegów, pobytu w szpitalu, operacji. Dodatkowo celem refundacji poniesionych
kosztów rehabilitacji – okazać dokumentację lekarską zawierającą skierowanie na
zabiegi rehabilitacyjne;
7) w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą
pojazdu:
a) kopię prawa jazdy i uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami prawa,
b) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
8) w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – kartę
informacyjną ze szpitala;
9) w przypadku czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki:
a) kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej
niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła ww. zaświadczenie oraz
zaświadczeniem stwierdzającym zatrudnienie – w przypadku Ubezpieczonego
będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba że Ubezpieczony nie
mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,
b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres niezdolności do nauki i za-
świadczenie ze szkoły potwierdzające nieobecność na zajęciach lekcyjnych
– w przypadku uczniów i studentów;
10) w przypadku uciążliwego leczenia – zaświadczenie lekarskie zawierające
informację o okresie niezdolności do nauki lub pracy oraz potwierdzenie
nieobecności Ubezpieczonego w pracy lub na zajęciach lekcyjnych przez zakład
pracy lub szkołę.
4. InterRisk może na swój koszt, kierować Ubezpieczonego na badania lekarskie
z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi.
5. InterRisk może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń
zdrowotnych Ubezpieczonemu, za pośrednictwem lekarza upoważnionego przez
InterRisk informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego
i weryfikacją danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia
z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w zakresie
określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
6. Wystąpienie InterRisk o informację, o której mowa w ust. 5, wymaga pisemnej
zgody Ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa
ubezpieczenia, albo jego przedstawiciela ustawowego.
7. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, InterRisk w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są
oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie
dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych
roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem
pisemnie, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia
odpowiedzialności InterRisk lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do
dalszego prowadzenia postępowania.
8. W przypadku powzięcia przez InterRisk nowych informacji mających związek
z ustaleniem zasadności zgłaszanych roszczeń lub wysokości świadczenia, InterRisk
w terminie 7 dni od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie informuje
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia,
jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia.
9. W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Opcji
DODATKOWEJ D15 – Assistance EDU PLUS, Ubezpieczający lub Ubezpieczony
obowiązany jest telefonicznie skontaktować się z Centrum Assistance (adres, numer
telefonu podany jest w umowie ubezpieczenia) i przekazać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i adres Ubezpieczającego;
2) imię i nazwisko Ubezpieczonego;
3) adres zamieszkania Ubezpieczonego;
4) krótki opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy;
5) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego.
10. W razie powstania zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Opcji
DODATKOWEJ D15 – Assistance EDU PLUS, Ubezpieczony, na wniosek Centrum
Assistance, zobowiązany jest przedstawić lekarzom Centrum Assistance posiadane:
zaświadczenia medyczne, skierowania, zwolnienia lekarskie, dokumenty medyczne,
recepty, a także okazać Ubezpieczycielowi oryginały imiennych rachunków lub faktur
VAT oraz dowody ich zapłaty.
18
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
11. W celu zrealizowania świadczenia w ramach Opcji DODATKOWEJ D16 – Telemedycyna,
Ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować się na portalu Centrum Telemedycyny
dostępnego na stronie internetowej www.interrisk.pl i postępować zgodnie ze wska-
zaniami aplikacji.
12. W celu zrealizowania świadczeń z Pakietu ONKO w ramach Opcji DODATKOWEJ D6
– Pakiet ONKO i Poważne Choroby, Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować
się z InterRisk Kontakt telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 575 25 25 (koszt
połączenia zgodny z taryfą danego operatora) i postępować zgodnie ze wskazówkami
udzielonymi przez konsultanta.
§23
1. Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa powinien być ustalony
niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza
leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku.
2. Stopień uszczerbku na zdrowiu lub rodzaj inwalidztwa, w ramach Opcji Podstawowej,
Opcji Progresja, jest ustalany na podstawie zgłoszonego roszczenia i dostarczonej
dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia oraz na podstawie Tabeli Norm
Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk S.A. Vienna Insurance Group obowiązującej w dniu
zawarcia umowy.
3. Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej i Opcji Progresja
ustalany jest wyłącznie na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu
udostępnianej Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu, na każdy ich wniosek
zgodnie z postanowieniami §20 ust. 5 pkt 4.
4. Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na
podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus i wyłącznie za uszkodzenia
ciała wyszczególnione w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych OWU.
5. Stopień trwałego inwalidztwa, złamań kości, zwichnięć i skręceń stawów w ramach
Opcji Ochrona i Opcji Ochrona Plus, ustalany jest na podstawie Tabel 1-5 wskazanych
w niniejszych OWU i wyłącznie za trwałe inwalidztwo, złamania kości, zwichnięcia
i skręcenia stawów wyszczególnione w Tabelach 1-5.
6. Przy ustaleniu stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa
częściowego nie bierze się pod uwagę charakteru czynności zawodowych
wykonywanych przez Ubezpieczonego.
7. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed
wypadkiem były już upośledzone, świadczenie wypłaca się z uwzględnieniem
różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla
danego organu, narządu lub układu po wypadku, a istniejącym bezpośrednio przed
wypadkiem.
§24
1. InterRisk wypłaca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu świadczenie na podstawie
uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu własnego postępowania doty-
czącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
zasadności zgłoszonego roszczenia i wysokości świadczenia, zawartej z Ubezpieczonym
lub Uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
2. Świadczenia wypłacane są w złotych polskich.
3. InterRisk spełnia świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.
4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności InterRisk albo wysokości świadczenia okazało się
niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia InterRisk wypłaca w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 InterRisk nie wypłaci świadczenia, zawiadamia
na piśmie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą
zgłaszającą roszczenie, o przyczynach niemożności zaspokojenia ich roszczeń w całości
lub części w powyższym terminie.
6. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona
w zgłoszonym roszczeniu, InterRisk informuje o tym na piśmie osobę występującą
z roszczeniem oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie,
w terminach określonych w ust. 3 lub 4, wskazując na okoliczności oraz na podstawę
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz
poucza o możliwości złożenia skargi lub reklamacji do InterRisk lub dochodzenia
roszczeń na drodze sądowej.
§25
1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia przysługuje prawo do składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług
świadczonych przez InterRisk zwanych dalej łącznie reklamacjami.
2. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej
klientów. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub
kuriera;
2) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście
do protokołu w jednostce InterRisk obsługującej klientów.3. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji reklamacje
dotyczące likwidacji szkód powinno składać się w formie pisemnej za pośrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera na adres do korespondencji wskazany w decyzji
o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania lub świadczenia lub innym
dokumencie, którego dotyczy reklamacja.
4. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji,
termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do
maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. InterRisk informując o przedłużeniu
terminu odpowiedzi na reklamację wskazuje przyczynę opóźnienia, okoliczności, które
muszą zostać ustalone oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
6. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może
zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek tej osoby.
7. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu i Uprawnionemu z umowy
ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo skierowania wniosku
do Rzecznika Finansowego o podjęcie czynności. Konsumentom przysługuje także
prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.
8. InterRisk podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UMÓW UBEZPIECZENIA
NA ODLEGŁOŚĆ W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA
§26
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na odległość w rozumieniu ustawy
o prawach konsumenta, do umowy mają zastosowanie następujące postanowienia:
1. Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39
ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku
odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia InterRisk przysługuje
wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez
InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.
2. Umowa ubezpieczenia nie wiąże się z ryzykiem finansowym wynikającym z jej
szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być wykonane, a składka
ubezpieczeniowa nie zależy od ruchu cen na rynku finansowym.
5. Umowa ubezpieczenia nie jest objęta funduszem gwarancyjnym lub innym systemem
gwarancyjnym.
6. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy InterRisk a konsumentem jest język
polski.
7. Prawem właściwym dla stosunków InterRisk z konsumentem przed zawarciem umowy
jak również prawem właściwym dla zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest
prawo polskie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez Ubezpieczającego, Ubezpieczo-
nego lub InterRisk w związku z umową ubezpieczenia (dotyczące zarówno wykonania
jak i rozwiązania lub wystąpienia z umowy ubezpieczenia) powinny być złożone na
piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przypadku, gdy podmioty te wyrażą
zgodę na przekazywanie zawiadomień i oświadczeń w formie elektronicznej.
2. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można
wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
3. Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń regulują ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych.
4. InterRisk zobowiązany jest na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązaniu
sporów konsumenckich do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy
konsumentami a InterRisk jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
5. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
OWU jest prawo polskie.
6. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr
01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca
2018 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.05.2018 r.
Prezes Zarządu Członek Zarządu
Piotr Narloch Katarzyna Grześkowiak
3. Konsument ponosi koszty wynikające ze środków porozumiewania się na odległość
według taryfy operatora konsumenta.
4. Spory wynikające z umów zawartych pomiędzy konsumentami a InterRisk za
pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych mogą
być rozwiązywane przez właściwe organy za pomocą europejskiej platformy
pozasądowego rozwiązywania sporów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 19Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
EDU PLUS
TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS
20
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUSU osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla koń-
czyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej.
Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS
WYMOGI TECHNICZNE URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ W CELU
SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO Z E-KONSULTACJI
1. W celu skorzystania przez Ubezpieczonego z e-konsultacji należy dysponować:
1) urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Win-
dows, iOS lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps;
2) zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome z włączoną
obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia z systemem teleinfor-
matycznym;
3) uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript);
4) aktywny adres e-mail;
5) telefon stacjonarny lub komórkowy.
2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system
Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.
3. W przypadku korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych wymagane jest
posiadanie zainstalowanej aplikacji Telemedi.co, dostępnej w serwisie Google Play
(www. play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com).
4. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z aplika-
cji za pomocą przeglądarki to 1024x768 pikseli.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 21Jeśli czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje pracownik InterRisk, pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie zasadnicze
lub zasadnicze oraz zmienne uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.
W przypadku gdy czynności dystrybucyjne w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wykonuje agent ubezpieczeniowy, agent jest zobowiązany poinformować klienta
o charakterze otrzymywanego wynagrodzenia, a w przypadku gdy honorarium jest płacone bezpośrednio przez klienta – o jego kwocie.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-00-38-806,
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN, Centrala, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, InterRisk Kontakt: 22 575 25 25, interrisk.pl
IR/OWU/EDU1/Z1

Zegar

Thursday, 30 czerwiec 2022

Kalendarz

czerwiec 2022
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Copyright © 2022 SP w Dąbrowie Białostockiej  Rights Reserved.