OGŁOSZENIE:

Uprzejmie informuję, że przy wejściu głównym od ulicy Południowej znajdują się karty zgłoszeniowe na obiady. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 30 sierpnia.

M. Szymańska


Szanowni Rodzice

Informuję, że istnieje  już możliwość składania wniosków

o dożywianie na rok szkolny 2021/2022

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

 M. Szymańska

 

 

 


 

 

 

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. T. KOŚCIUSZKI W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 1. Materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 2. Zintegrowaną platformę edukacyjną Teams oraz https://epodreczniki.pl/;
 3. Dziennik elektroniczny
 4. Komunikację poprzez pocztę elektroniczną (należy używać tylko maili służbowych);
 5. Sms

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione, przez rodzica okoliczności, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych są podstawą do wystawiania ocen.

PAMIĘTAJMY, że podczas zdalnego nauczania:

 1. Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, lekcje on-line na platformie Teams, itp).
 2. Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco (zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku) i taka nauka nie różni się od nauki w szkole,
 3. Lekcje on – line odbywają się wg planu, trwają nie więcej niż 30 min. W ciągu tygodnia mogą odbyć się 2 lekcje z języka polskiego i matematyki oraz 1 lekcja z języka angielskiego i języka rosyjskiego. Pozostałe zajęcia i zadania do wykonania umieszczane są w zadaniach domowych w dzienniku lekcyjnym i wysyłane przez maile do uczniów. Nauczyciele przesyłają materiały, np. notatki, przykładowe rozwiązane zadania, opracowane zagadnienia, filmy.
 4. W klasach I-III lekcje on – line odbywają się po 30 min. Codziennie.

ZADANIA PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

Wychowawca klasy

 1. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 2. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 3. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
 4. Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Vulcan, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Nauczyciel udostępnia materiały wg planu zajęć uczniów.
 3. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line, pobierania materiałów i odsyłanie prac domowych. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 16.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów
 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji,
 6. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji, nauczyciel ma obowiązek przesłania materiałów.
 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie z poprawności wykonanej pracy.
 8. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 9. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pedagog i psycholog szkolny

 1. W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 2. Pedagog i psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 3. Na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców. (poprzez dziennik elektroniczny).
 4. Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 5. Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 • otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią,
 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

      6. Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

Uczniowie

 1. Uczeń samodzielnie (przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Vulcan), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są w dzienniku elektronicznym.
 3. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji
 4. Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 5. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane w dzienniku.
 6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy.
 7. Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie z tygodniowym planem zajęć, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie),
 8. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 9. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 10. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
 11. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
 12. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 13. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

 1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 3. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
 4. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 5. Rodzice w miarę możliwości wspierają, ale nie wyręczają dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 6. Rodzice powinni zadbać o dostęp do Internetu.